LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
xa (nom masculí) xa
xabàkia (nom femení) xa··ki·a
xabec (nom masculí) xa·bec
xaberniscle (nom masculí) xa·ber·nis·cle
xabià (adjectiu) xa·bi·à
xabià (nom masculí) xa·bi·à
xabiana (nom femení) xa·bi·a·na
xabienc (adjectiu) xa·bi·enc
xabienc (nom masculí) xa·bi·enc
xabienca (nom femení) xa·bi·en·ca
xabola (nom femení) xa·bo·la
xac (nom masculí) xac
xac (interjecció locació adverbial) xac
xacal (nom masculí) xa·cal
xacar (verb) xa·car
xacó (nom masculí) xa·
xacolí (nom masculí) xa·co·
xacona (nom femení) xa·co·na
xacota (nom femení) xa·co·ta
xacra (nom femení) xa·cra
xacrat (adjectiu) xa·crat
xacrós (adjectiu) xa·crós
xacrosament (adverbi) xa·cro·sa·ment
xactisme (nom masculí) xac·tis·me
xador (nom masculí) xa·dor
xafada (nom femení) xa·fa·da
xafaldet (nom masculí) xa·fal·det
xafallós (adjectiu) xa·fa·llós
xafallós (nom masculí) xa·fa·llós
xafallosa (nom femení) xa·fa·llo·sa
xafar (verb) xa·far
xafardeig (nom masculí) xa·far·deig
xafardejar (verb) xa·far·de·jar
xafarder (adjectiu) xa·far·der
xafarder (nom masculí) xa·far·der
xafardera (nom femení) xa·far·de·ra
xafarderament (adverbi) xa·far·de·ra·ment
xafarderia (nom femení) xa·far·de·ri·a
xafarnat (nom masculí) xa·far·nat
xafarot (adjectiu) xa·fa·rot
xafarot (nom masculí) xa·fa·rot
xafarot (nom femení) xa·fa·rot
xafarotejar (verb) xa·fa·ro·te·jar
xafarranxo (nom masculí) xa·far·ran·xo
xafaterrossos (nom masculí) xa·fa·ter·ros·sos
xafaterrossos (nom femení) xa·fa·ter·ros·sos
xàfec (nom masculí) ·fec
xafegada (nom femení) xa·fe·ga·da
xafeguer (nom masculí) xa·fe·guer
xafeïta (adjectiu) xa·fe·ï·ta
xafigar (verb) xa·fi·gar
xafiïta (adjectiu) xa·fi·ï·ta
xafó (nom masculí) xa·
xafogor (nom femení) xa·fo·gor
xafogós (adjectiu) xa·fo·gós
xagrí (nom masculí) xa·grí
xagrinat (adjectiu) xa·gri·nat
xai (nom masculí) xai
xai (nom femení) xai
xaia (nom femení) xa·ia
xaiada (nom femení) xa·ia·da
xaiar (verb) xa·iar
xaibanita (adjectiu) xai·ba·ni·ta
xaibanita (nom masculí) xai·ba·ni·ta
xaibanita (nom femení) xai·ba·ni·ta
xaica (nom femení) xai·ca
xaienc (adjectiu) xa·ienc
xaier (nom masculí) xa·ier
xaiera (nom femení) xa·ie·ra
xaira (nom femení) xai·ra
xaire (adjectiu) xai·re
xal (nom masculí) xal
xala (nom femení) xa·la
xalada (nom femení) xa·la·da
xalambrí (nom masculí) xa·lam·brí
xalana (nom femení) xa·la·na
xalapa (nom femení) xa·la·pa
xalar (verb) xa·lar
xalat (adjectiu) xa·lat
xàldiga (nom femení) xàl·di·ga
xalera (nom femení) xa·le·ra
xalest (adjectiu) xa·lest
xalesta (nom femení) xa·les·ta
xalet (nom masculí) xa·let
xalina (nom femení) xa·li·na
xalió (nom masculí) xa·li·ó
xalma (nom femení) xal·ma
xaloc (nom masculí) xa·loc
xalocada (nom femení) xa·lo·ca·da
xaloner (adjectiu) xa·lo·ner
xaloner (nom masculí) xa·lo·ner
xalonera (nom femení) xa·lo·ne·ra
xaloquejar (verb) xa·lo·que·jar
xaloquell (nom masculí) xa·lo·quell
xalupa (nom femení) xa·lu·pa
xaman (nom masculí) xa·man
xamànic (adjectiu) xa··nic
xamanisme (nom masculí) xa·ma·nis·me
xamanista (adjectiu) xa·ma·nis·ta
xamanista (nom masculí) xa·ma·nis·ta

1 - 100 de 886 resultats amb x   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: