LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
L (nom femení) L
L-cistationina (nom femení) L-cis·ta·ti·o·ni·na
la (nom masculí) la
la (article) la
la (pronom) la
La (nom masculí) La
làban (nom masculí) ·ban
làbar (nom masculí) ·bar
làbarum (nom masculí) ·ba·rum
labdàcida (adjectiu) lab··ci·da
labdàcida (nom masculí) lab··ci·da
labdàcida (nom femení) lab··ci·da
label (nom masculí) la·bel
laberint (nom masculí) la·be·rint
laberíntic (adjectiu) la·be·rín·tic
laberínticament (adverbi) la·be·rín·ti·ca·ment
labferment (nom masculí) lab·fer·ment
labiada (nom femení) la·bi·a·da
labiades (nom femení) la·bi·a·des
labial (adjectiu) la·bi·al
labial (nom femení) la·bi·al
labialització (nom femení) la·bi·a·lit·za·ci·ó
labialitzar (verb) la·bi·a·lit·zar
labiat (adjectiu) la·bi·at
labidògnats (nom masculí) la·bi·dòg·nats
labidur (nom masculí) la·bi·dur
làbil (adjectiu) ·bil
labilitat (nom femení) la·bi·li·tat
labiodental (adjectiu) la·bi·o·den·tal
labiodental (nom femení) la·bi·o·den·tal
labiovelar (adjectiu) la·bi·o·ve·lar
labiovelar (nom femení) la·bi·o·ve·lar
labiovelarització (nom femení) la·bi·o·ve·la·rit·za·ci·ó
labiovelaritzar (verb) la·bi·o·ve·la·rit·zar
labirintiforme (adjectiu) la·bi·rin·ti·for·me
labirintitis (nom femení) la·bi·rin·ti·tis
labirintodonts (nom masculí) la·bi·rin·to·donts
labirintulomicots (nom masculí) la·bi·rin·tu·lo·mi·cots
làbium (nom masculí) ·bi·um
labor (nom femení) la·bor
laborable (adjectiu) la·bo·ra·ble
laboral (adjectiu) la·bo·ral
laboralista (adjectiu) la·bo·ra·lis·ta
laboralista (nom masculí) la·bo·ra·lis·ta
laboralista (nom femení) la·bo·ra·lis·ta
laborant (nom masculí) la·bo·rant
laboranta (nom femení) la·bo·ran·ta
laborar (verb) la·bo·rar
laboratori (nom masculí) la·bo·ra·to·ri
laboriós (adjectiu) la·bo·ri·ós
laboriosament (adverbi) la·bo·ri·o·sa·ment
laboriositat (nom femení) la·bo·ri·o·si·tat
laborisme (nom masculí) la·bo·ris·me
laborista (adjectiu) la·bo·ris·ta
laborista (nom masculí) la·bo·ris·ta
laborista (nom femení) la·bo·ris·ta
labortà (adjectiu) la·bor·
labortà (nom masculí) la·bor·
laboulbenials (nom femení) la·boul·be·ni·als
labrador (nom masculí) la·bra·dor
labradorita (nom femení) la·bra·do·ri·ta
labre (nom masculí) la·bre
làbrids (nom masculí) ·brids
labriforme (adjectiu) la·bri·for·me
laburn (nom masculí) la·burn
laca (nom femení) la·ca
lacai (nom masculí) la·cai
lacar (verb) la·car
lacat (nom masculí) la·cat
lacat (adjectiu) la·cat
lacciferins (nom masculí) lac·ci·fe·rins
lacedemoni (adjectiu) la·ce·de·mo·ni
lacedemoni (nom masculí) la·ce·de·mo·ni
lacedemònia (nom femení) la·ce·de··ni·a
laceració (nom femení) la·ce·ra·ci·ó
lacerar (verb) la·ce·rar
lacerat (adjectiu) la·ce·rat
lacerna (nom femení) la·cer·na
lacèrtids (nom masculí) la·cèr·tids
lacertiforme (adjectiu) la·cer·ti·for·me
lacertilis (nom masculí) la·cer·ti·lis
lacetà (nom masculí) la·ce·
lacetà (adjectiu) la·ce·
lacetana (nom femení) la·ce·ta·na
laci (adjectiu) la·ci
laci (nom masculí) la·ci
làcia (nom femení) ·ci·a
lacínia (nom femení) la··ni·a
laciniat (adjectiu) la·ci·ni·at
lacòlit (nom masculí) la··lit
laconi (adjectiu) la·co·ni
laconi (nom masculí) la·co·ni
lacònia (nom femení) la··ni·a
lacònic (adjectiu) la··nic
lacònicament (adverbi) la··ni·ca·ment
laconisme (nom masculí) la·co·nis·me
lacrar (verb) la·crar
lacre (nom masculí) la·cre
lacrimació (nom femení) la·cri·ma·ci·ó
lacrimal (adjectiu) la·cri·mal

1 - 100 de 2869 resultats amb l   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: