LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
p-aminoazobenzè (nom masculí) p-a·mi·no·a·zo·ben·
pa (nom masculí) pa
Pa (nom masculí) Pa
paborde (nom masculí) pa·bor·de
pabordessa (nom femení) pa·bor·des·sa
pabordia (nom femení) pa·bor·di·a
pàbul (nom masculí) ·bul
pac (nom masculí) pac
paca (nom femení) pa·ca
pacana (nom femení) pa·ca·na
paçanenc (adjectiu) pa·ça·nenc
paçanenc (nom masculí) pa·ça·nenc
paçanenca (nom femení) pa·ça·nen·ca
pacaner (nom masculí) pa·ca·ner
pacció (nom femení) pac·ci·ó
paccionar (verb) pac·ci·o·nar
paccionat (adjectiu) pac·ci·o·nat
paciència (nom femení) pa·ci·èn·ci·a
pacient (adjectiu) pa·ci·ent
pacient (nom masculí) pa·ci·ent
pacient (nom femení) pa·ci·ent
pacientment (adverbi) pa·ci·ent·ment
pacífic (adjectiu) pa··fic
pacífic (nom masculí) pa··fic
pacificable (adjectiu) pa·ci·fi·ca·ble
pacificació (nom femení) pa·ci·fi·ca·ci·ó
pacificador (adjectiu) pa·ci·fi·ca·dor
pacificador (nom masculí) pa·ci·fi·ca·dor
pacificadora (nom femení) pa·ci·fi·ca·do·ra
pacíficament (adverbi) pa··fi·ca·ment
pacificar (verb) pa·ci·fi·car
pacífid (adjectiu) pa··fid
pacífid (nom masculí) pa··fid
pacífida (nom femení) pa··fi·da
pacifisme (nom masculí) pa·ci·fis·me
pacifista (adjectiu) pa·ci·fis·ta
pacifista (nom masculí) pa·ci·fis·ta
pacifista (nom femení) pa·ci·fis·ta
pacòmetre (nom masculí) pa··me·tre
pacotilla (nom femení) pa·co·ti·lla
pactar (verb) pac·tar
pacte (nom masculí) pac·te
pactejar (verb) pac·te·jar
pactisme (nom masculí) pac·tis·me
pactista (adjectiu) pac·tis·ta
pactista (nom masculí) pac·tis·ta
pactista (nom femení) pac·tis·ta
padastre (nom masculí) pa·das·tre
padda (nom masculí) pad·da
pàdel (nom masculí) ·del
padellàs (nom masculí) pa·de·llàs
pàdoc (nom masculí) ·doc
padral (nom masculí) pa·dral
padrastre (nom masculí) pa·dras·tre
padrí (nom masculí) pa·drí
padrina (nom femení) pa·dri·na
padrinatge (nom masculí) pa·dri·nat·ge
padrinejar (verb) pa·dri·ne·jar
padró (nom masculí) pa·dró
paduà (adjectiu) pa·du·à
paduà (nom masculí) pa·du·à
paduana (nom femení) pa·du·a·na
paduc (nom masculí) pa·duc
paella (nom femení) pa·e·lla
paellada (nom femení) pa·e·lla·da
paellaire (nom masculí) pa·e·llai·re
paellaire (nom femení) pa·e·llai·re
paeller (nom masculí) pa·e·ller
paellera (nom femení) pa·e·lle·ra
paer (nom masculí) pa·er
paera (nom femení) pa·e·ra
paeria (nom femení) pa·e·ri·a
paf (nom masculí) paf
paf (interjecció locació preposiciona) paf
pafart (adjectiu) pa·fart
pagà (adjectiu) pa·
pagà (nom masculí) pa·
paga (nom femení) pa·ga
pagable (adjectiu) pa·ga·ble
pagador (adjectiu) pa·ga·dor
pagador (nom masculí) pa·ga·dor
pagadora (nom femení) pa·ga·do·ra
pagadoria (nom femení) pa·ga·do·ri·a
pagaia (nom femení) pa·ga·ia
pagament (nom masculí) pa·ga·ment
pagana (nom femení) pa·ga·na
paganisme (nom masculí) pa·ga·nis·me
paganització (nom femení) pa·ga·nit·za·ci·ó
paganitzar (verb) pa·ga·nit·zar
pagar (verb) pa·gar
pagaré (nom masculí) pa·ga·
pagell (nom masculí) pa·gell
pagellera (nom femení) pa·ge·lle·ra
pagellida (nom femení) pa·ge·lli·da
pagerès (nom masculí) pa·ge·rès
pageresa (nom femení) pa·ge·re·sa
pagerol (nom masculí) pa·ge·rol
pagerola (nom femení) pa·ge·ro·la
pagès (nom masculí) pa·gès
pagès (adjectiu) pa·gès

1 - 100 de 9367 resultats amb p   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: