LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
o (nom femení) o
o (conjunció) o
o (interjecció) o
O (nom femení) O
oasi (nom masculí) o·a·si
obac (adjectiu) o·bac
obac (nom masculí) o·bac
obaga (nom femení) o·ba·ga
obagor (nom femení) o·ba·gor
obagós (adjectiu) o·ba·gós
obcecació (nom femení) ob·ce·ca·ci·ó
obcecadament (adverbi) ob·ce·ca·da·ment
obcecar (verb) ob·ce·car
obcordat (adjectiu) ob·cor·dat
obcordiforme (adjectiu) ob·cor·di·for·me
obdiplostèmon (adjectiu) ob·di·plos··mon
obduració (nom femení) ob·du·ra·ci·ó
obediència (nom femení) o·be·di·èn·ci·a
obediencial (adjectiu) o·be·di·en·ci·al
obedient (adjectiu) o·be·di·ent
obedientment (adverbi) o·be·di·ent·ment
obeïdor (adjectiu) o·be·ï·dor
obeïment (nom masculí) o·be·ï·ment
obeir (verb) o·be·ir
obèlia (nom femení) o··li·a
obèlion (nom masculí) o··li·on
obelisc (nom masculí) o·be·lisc
obenc (nom masculí) o·benc
obencadura (nom femení) o·ben·ca·du·ra
obenquell (nom masculí) o·ben·quell
obert (adjectiu) o·bert
oberta (nom femení) o·ber·ta
obertenc (adjectiu) o·ber·tenc
obertenc (nom masculí) o·ber·tenc
obertenca (nom femení) o·ber·ten·ca
obertura (nom femení) o·ber·tu·ra
oberturisme (nom masculí) o·ber·tu·ris·me
oberturista (adjectiu) o·ber·tu·ris·ta
oberturista (nom masculí) o·ber·tu·ris·ta
oberturista (nom femení) o·ber·tu·ris·ta
obès (adjectiu) o·bès
obès (nom masculí) o·bès
obesa (nom femení) o·be·sa
obesitat (nom femení) o·be·si·tat
òbex (nom masculí) ò·bex
obi (nom masculí) o·bi
òbila (nom femení) ò·bi·la
òbit (nom masculí) ò·bit
obituari (adjectiu) o·bi·tu·a·ri
obituari (nom masculí) o·bi·tu·a·ri
objecció (nom femení) ob·jec·ci·ó
objectabilitat (nom femení) ob·jec·ta·bi·li·tat
objectable (adjectiu) ob·jec·ta·ble
objectar (verb) ob·jec·tar
objecte (nom masculí) ob·jec·te
objectiu (adjectiu) ob·jec·tiu
objectiu (nom masculí) ob·jec·tiu
objectivable (adjectiu) ob·jec·ti·va·ble
objectivació (nom femení) ob·jec·ti·va·ci·ó
objectivament (adverbi) ob·jec·ti·va·ment
objectivar (verb) ob·jec·ti·var
objectivisme (nom masculí) ob·jec·ti·vis·me
objectivista (adjectiu) ob·jec·ti·vis·ta
objectivista (nom masculí) ob·jec·ti·vis·ta
objectivista (nom femení) ob·jec·ti·vis·ta
objectivitat (nom femení) ob·jec·ti·vi·tat
objector (nom masculí) ob·jec·tor
objectora (nom femení) ob·jec·to·ra
objurgació (nom femení) ob·jur·ga·ci·ó
objurgar (verb) ob·jur·gar
oblació (nom femení) o·bla·ci·ó
oblada (nom femení) o·bla·da
oblat (nom masculí) o·blat
oblat (adjectiu) o·blat
oblata (nom femení) o·bla·ta
oblatiu (adjectiu) o·bla·tiu
oblea (nom femení) o·ble·a
oblia (nom femení) o·bli·a
oblic (adjectiu) o·blic
oblidable (adjectiu) o·bli·da·ble
oblidadís (adjectiu) o·bli·da·dís
oblidador (adjectiu) o·bli·da·dor
oblidament (nom masculí) o·bli·da·ment
oblidança (nom femení) o·bli·dan·ça
oblidar (verb) o·bli·dar
oblidós (adjectiu) o·bli·dós
obligació (nom femení) o·bli·ga·ci·ó
obligacionista (nom masculí) o·bli·ga·ci·o·nis·ta
obligacionista (nom femení) o·bli·ga·ci·o·nis·ta
obligadament (adverbi) o·bli·ga·da·ment
obligador (adjectiu) o·bli·ga·dor
obligador (nom masculí) o·bli·ga·dor
obligadora (nom femení) o·bli·ga·do·ra
obligança (nom femení) o·bli·gan·ça
obligant (adjectiu) o·bli·gant
obligar (verb) o·bli·gar
obligat (adjectiu) o·bli·gat
obligat (nom masculí) o·bli·gat
obligatori (adjectiu) o·bli·ga·to·ri
obligatòriament (adverbi) o·bli·ga··ri·a·ment

1 - 100 de 2313 resultats amb o   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: