LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ça (adverbi) ça
ca (nom masculí) ca
ca (interjecció) ca
ca (nom femení) ca
Ca (nom masculí) Ca
Ca (interjecció) Ca
caatinga (nom femení) ca·a·tin·ga
cab (nom masculí) cab
cabal (adjectiu) ca·bal
cabal (nom masculí) ca·bal
càbala (nom femení) ·ba·la
cabalatge (nom masculí) ca·ba·lat·ge
cabaler (nom masculí) ca·ba·ler
cabalera (nom femení) ca·ba·le·ra
cabalímetre (nom masculí) ca·ba··me·tre
cabalista (nom masculí) ca·ba·lis·ta
cabalista (nom femení) ca·ba·lis·ta
cabalístic (adjectiu) ca·ba·lís·tic
cabalísticament (adverbi) ca·ba·lís·ti·ca·ment
cabalós (adjectiu) ca·ba·lós
cabana (nom femení) ca·ba·na
cabanassenc (adjectiu) ca·ba·nas·senc
cabanassenc (nom masculí) ca·ba·nas·senc
cabanassenca (nom femení) ca·ba·nas·sen·ca
cabanellenc (adjectiu) ca·ba·ne·llenc
cabanellenc (nom masculí) ca·ba·ne·llenc
cabanellenca (nom femení) ca·ba·ne·llen·ca
cabanenc (adjectiu) ca·ba·nenc
cabanenc (nom masculí) ca·ba·nenc
cabanenca (nom femení) ca·ba·nen·ca
cabaner (nom masculí) ca·ba·ner
cabanera (nom femení) ca·ba·ne·ra
cabanuda (nom femení) ca·ba·nu·da
cabanut (adjectiu) ca·ba·nut
cabanut (nom masculí) ca·ba·nut
cabanya (nom femení) ca·ba·nya
cabanyaler (adjectiu) ca·ba·nya·ler
cabanyaler (nom masculí) ca·ba·nya·ler
cabanyalera (nom femení) ca·ba·nya·le·ra
cabanyar (nom masculí) ca·ba·nyar
cabanyella (nom femení) ca·ba·nye·lla
cabanyenc (adjectiu) ca·ba·nyenc
cabanyenc (nom masculí) ca·ba·nyenc
cabanyenca (nom femení) ca·ba·nyen·ca
cabanyera (nom femení) ca·ba·nye·ra
cabaret (nom masculí) ca·ba·ret
cabareter (nom masculí) ca·ba·re·ter
cabaretera (nom femení) ca·ba·re·te·ra
cabàs (nom masculí) ca·bàs
cabasita (nom femení) ca·ba·si·ta
cabassa (nom femení) ca·bas·sa
cabassada (nom femení) ca·bas·sa·da
cabassat (nom masculí) ca·bas·sat
cabassejar (verb) ca·bas·se·jar
cabasserol (adjectiu) ca·bas·se·rol
cabasserol (nom masculí) ca·bas·se·rol
cabasserola (nom femení) ca·bas·se·ro·la
cabasset (nom masculí) ca·bas·set
cabdal (adjectiu) cab·dal
cabdal (nom masculí) cab·dal
cabdalat (nom masculí) cab·da·lat
cabdalia (nom femení) cab·da·li·a
cabdell (nom masculí) cab·dell
cabdellador (nom masculí) cab·de·lla·dor
cabdelladora (nom femení) cab·de·lla·do·ra
cabdellar (verb) cab·de·llar
cabdill (nom masculí) cab·dill
cabdillatge (nom masculí) cab·di·llat·ge
cabeç (nom masculí) ca·beç
cabeça (nom femení) ca·be·ça
cabeçada (nom femení) ca·be·ça·da
cabeçar (verb) ca·be·çar
cabeçatge (nom masculí) ca·be·çat·ge
cabeçó (nom masculí) ca·be·çó
cabeçol (nom masculí) ca·be·çol
cabeçuda (nom femení) ca·be·çu·da
cabeçut (nom masculí) ca·be·çut
cabell (nom masculí) ca·bell
cabellat (adjectiu) ca·be·llat
cabellblanc (adjectiu) ca·bell·blanc
cabellera (nom femení) ca·be·lle·ra
cabelleraire (nom masculí) ca·be·lle·rai·re
cabellut (adjectiu) ca·be·llut
caber (verb) ca·ber
cabermoni (nom masculí) ca·ber·mo·ni
cabernet (nom femení) ca·ber·net
cabernet (nom masculí) ca·ber·net
cabestanyenc (adjectiu) ca·bes·ta·nyenc
cabestanyenc (nom masculí) ca·bes·ta·nyenc
cabestanyenca (nom femení) ca·bes·ta·nyen·ca
cabestra (nom femení) ca·bes·tra
cabestrar (verb) ca·bes·trar
cabestre (nom masculí) ca·bes·tre
cabestrejar (verb) ca·bes·tre·jar
cabestrell (nom masculí) ca·bes·trell
cabestrer (nom masculí) ca·bes·trer
cabestrera (nom femení) ca·bes·tre·ra
cabet (nom masculí) ca·bet
cabila (nom femení) ca·bi·la
cabilenc (nom masculí) ca·bi·lenc

1 - 100 de 11126 resultats amb c   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: