LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ha (interjecció) ha
Ha (interjecció) Ha
hàbil (adjectiu) ·bil
habilior (nom femení) ha·bi·li·or
habilitació (nom femení) ha·bi·li·ta·ci·ó
habilitada (nom femení) ha·bi·li·ta·da
habilitar (verb) ha·bi·li·tar
habilitat (nom masculí) ha·bi·li·tat
habilitat (nom femení) ha·bi·li·tat
habilitat (adjectiu) ha·bi·li·tat
hàbilment (adverbi) ·bil·ment
hàbit (nom masculí) ·bit
habitabilitat (nom femení) ha·bi·ta·bi·li·tat
habitable (adjectiu) ha·bi·ta·ble
habitació (nom femení) ha·bi·ta·ci·ó
habitacionista (nom masculí) ha·bi·ta·ci·o·nis·ta
habitacionista (nom femení) ha·bi·ta·ci·o·nis·ta
habitacle (nom masculí) ha·bi·ta·cle
habitacular (adjectiu) ha·bi·ta·cu·lar
habitant (nom masculí) ha·bi·tant
habitant (nom femení) ha·bi·tant
habitar (verb) ha·bi·tar
hàbitat (nom masculí) ·bi·tat
habitatge (nom masculí) ha·bi·tat·ge
habituació (nom femení) ha·bi·tu·a·ci·ó
habitual (adjectiu) ha·bi·tu·al
habitualment (adverbi) ha·bi·tu·al·ment
habituar (verb) ha·bi·tu·ar
habitud (nom femení) ha·bi·tud
habub (nom masculí) ha·bub
hac (nom femení) hac
haca (nom femení) ha·ca
hacanea (nom femení) ha·ca·ne·a
hacker (nom masculí) hac·ker
hacker (nom femení) hac·ker
hadal (adjectiu) ha·dal
hades (nom masculí) ha·des
hadit (nom masculí) ha·dit
hadró (nom masculí) ha·dró
hadroma (nom masculí) ha·dro·ma
hadromerines (nom femení) ha·dro·me·ri·nes
hadrònic (adjectiu) ha·drò·nic
hadrosaure (nom masculí) ha·dro·sau·re
hafni (nom masculí) haf·ni
hàfsida (adjectiu) hàf·si·da
hàfsida (nom masculí) hàf·si·da
hàfsida (nom femení) hàf·si·da
hagadà (nom femení) ha·ga·
hagiògraf (adjectiu) ha·gi·ò·graf
hagiògraf (nom masculí) ha·gi·ò·graf
hagiògrafa (nom femení) ha·gi·ò·gra·fa
hagiografia (nom femení) ha·gi·o·gra·fi·a
hagiogràfic (adjectiu) ha·gi·o·grà·fic
hagiologia (nom femení) ha·gi·o·lo·gi·a
hagiònim (nom masculí) ha·gi·ò·nim
hagionomàstic (adjectiu) ha·gi·o·no·màs·tic
hagionomàstica (nom femení) ha·gi·o·no·màs·ti·ca
hagiorita (adjectiu) ha·gi·o·ri·ta
hagiorita (nom masculí) ha·gi·o·ri·ta
hagiotopònim (nom masculí) ha·gi·o·to··nim
hagiotoponímia (nom femení) ha·gi·o·to·po··mi·a
hahni (nom masculí) hah·ni
haiduc (nom masculí) hai·duc
haik (nom masculí) haik
haikai (nom masculí) hai·kai
haiku (nom masculí) hai·ku
haima (nom femení) hai·ma
haitià (adjectiu) hai·ti·à
haitià (nom masculí) hai·ti·à
haitiana (nom femení) hai·ti·a·na
haiximita (adjectiu) hai·xi·mi·ta
haiximita (nom masculí) hai·xi·mi·ta
haiximita (nom femení) hai·xi·mi·ta
haixix (nom masculí) hai·xix
hajar (verb) ha·jar
hala (interjecció) ha·la
hala (nom femení) ha·la
halacà (nom femení) ha·la·
halar (verb) ha·lar
halfpipe (nom masculí) half·pi·pe
halibut (nom masculí) ha·li·but
halicondrines (nom femení) ha·li·con·dri·nes
halièutic (adjectiu) ha·li·èu·tic
halièutica (nom femení) ha·li·èu·ti·ca
haliòtids (nom masculí) ha·li·ò·tids
hàlit (nom masculí) ·lit
halita (nom femení) ha·li·ta
halític (adjectiu) ha··tic
halitosi (nom femení) ha·li·to·si
hall (nom masculí) hall
hallstàttic (adjectiu) halls·tàt·tic
hallux (nom masculí) ha·llux
halo (nom masculí) ha·lo
haló (nom masculí) ha·
halobacteri (nom masculí) ha·lo·bac·te·ri
halobi (adjectiu) ha·lo·bi
halobi (nom masculí) ha·lo·bi
halobiont (nom masculí) ha·lo·bi·ont
halocinesi (nom femení) ha·lo·ci·ne·si
halòfil (adjectiu) ha··fil

1 - 100 de 2268 resultats amb h   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: