LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
D (nom masculí) D
d-al·losa (nom femení) d-al·lo·sa
d-mannosa (nom femení) d-man·no·sa
d-ribitol (nom masculí) d-ri·bi·tol
d-sedoheptulosa (nom femení) d-se·do·hep·tu·lo·sa
d-sicosa (nom femení) d-si·co·sa
d-tagatosa (nom femení) d-ta·ga·to·sa
d-talosa (nom femení) d-ta·lo·sa
d-treosa (nom femení) d-tre·o·sa
daci (adjectiu) da·ci
daci (nom masculí) da·ci
dàcia (nom femení) ·ci·a
dació (nom femení) da·ci·ó
dacita (nom femení) da·ci·ta
dacoromanès (adjectiu) da·co·ro·ma·nès
dacoromanès (nom masculí) da·co·ro·ma·nès
dacriadenitis (nom femení) da·cri·a·de·ni·tis
dacriagog (adjectiu) da·cri·a·gog
dacriagog (nom masculí) da·cri·a·gog
dacriocistitis (nom femení) da·cri·o·cis·ti·tis
dacriomicetals (nom femení) da·cri·o·mi·ce·tals
dàcrion (nom masculí) ·cri·on
dacró (nom masculí) da·cró
dacsa (nom femení) dac·sa
dacsar (nom masculí) dac·sar
dàctil (nom masculí) dàc·til
dactilar (adjectiu) dac·ti·lar
dactilat (adjectiu) dac·ti·lat
dactilera (nom femení) dac·ti·le·ra
dactílic (adjectiu) dac··lic
dactilífer (adjectiu) dac·ti··fer
dactilocomposició (nom femení) dac·ti·lo·com·po·si·ci·ó
dactilògraf (nom masculí) dac·ti··graf
dactilògrafa (nom femení) dac·ti··gra·fa
dactilografia (nom femení) dac·ti·lo·gra·fi·a
dactilogràfic (adjectiu) dac·ti·lo·grà·fic
dactilologia (nom femení) dac·ti·lo·lo·gi·a
dactilopi (nom masculí) dac·ti·lo·pi
dactilòpter (adjectiu) dac·ti·lòp·ter
dactilòpter (nom masculí) dac·ti·lòp·ter
dactiloptèrids (nom masculí) dac·ti·lop··rids
dactiloscòpia (nom femení) dac·ti·los··pi·a
dactiloscòpic (adjectiu) dac·ti·los··pic
dactilozooide (nom masculí) dac·ti·lo·zo·oi·de
dada (nom femení) da·da
dadà (nom masculí) da·
dadà (adjectiu) da·
dadà (nom femení) da·
dadaisme (nom masculí) da·da·is·me
dadaista (adjectiu) da·da·is·ta
dadaista (nom masculí) da·da·is·ta
dadaista (nom femení) da·da·is·ta
dador (nom masculí) da·dor
dadora (nom femení) da·do·ra
dafne (nom masculí) daf·ne
dafne (nom femení) daf·ne
dàfnia (nom femení) dàf·ni·a
dàfnids (nom masculí) dàf·nids
dafnina (nom femení) daf·ni·na
daga (nom femení) da·ga
dàgoba (nom masculí) ·go·ba
daguer (nom masculí) da·guer
daguera (nom femení) da·gue·ra
dagueria (nom femení) da·gue·ri·a
daguerreotip (nom masculí) da·guer·re·o·tip
daguerreotípia (nom femení) da·guer·re·o··pi·a
daguerreotípic (adjectiu) da·guer·re·o··pic
daguestànic (adjectiu) da·gues··nic
daguestànic (nom masculí) da·gues··nic
daguestànica (nom femení) da·gues··ni·ca
daguet (nom masculí) da·guet
daguí (nom masculí) da·guí
dahomeià (adjectiu) da·ho·me·
dahomeià (nom masculí) da·ho·me·
dahomeiana (nom femení) da·ho·me·ia·na
daic (adjectiu) daic
daic (nom masculí) daic
dàimio (nom masculí) dài·mi·o
daina (nom femení) dai·na
daiquiri (nom masculí) dai·qui·ri
daixò (pronom) dai·
daixo-daixo (adverbi) dai·xo-dai·xo
daixonses (pronom) dai·xon·ses
dakota (nom masculí) da·ko·ta
dakota (nom femení) da·ko·ta
dakota (adjectiu) da·ko·ta
dalai-lama (nom masculí) da·lai-la·ma
dàlet (nom femení) ·let
dalí (nom masculí) da·
dàlia (nom femení) ·li·a
daliera (nom femení) da·li·e·ra
dalina (nom femení) da·li·na
dalinar (verb) da·li·nar
daliner (nom masculí) da·li·ner
dalinera (nom femení) da·li·ne·ra
dalinià (adjectiu) da·li·ni·à
dall (nom masculí) dall
dalla (nom femení) da·lla
dallada (nom femení) da·lla·da
dallador (nom masculí) da·lla·dor

1 - 100 de 6050 resultats amb d   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: