LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
e (nom femení) e
e (nom masculí) e
E (nom femení) E
E (nom masculí) E
e-mail (nom masculí) e-ma·il
eagle (nom masculí) ea·gle
eben (nom masculí) e·ben
ebenàcies (nom femení) e·be··ci·es
ebenista (nom masculí) e·be·nis·ta
ebenista (nom femení) e·be·nis·ta
ebenisteria (nom femení) e·be·nis·te·ri·a
ebionita (nom masculí) e·bi·o·ni·ta
ebionita (nom femení) e·bi·o·ni·ta
eblaïta (adjectiu) e·bla·ï·ta
eblaïta (nom masculí) e·bla·ï·ta
eblaïta (nom femení) e·bla·ï·ta
ebolí (adjectiu) e·bo·
ebolí (nom masculí) e·bo·
ebolina (nom femení) e·bo·li·na
ebonita (nom femení) e·bo·ni·ta
ebracteat (adjectiu) e·brac·te·at
ebri (adjectiu) e·bri
ebrietat (nom femení) e·bri·e·tat
ebullició (nom femení) e·bu·lli·ci·ó
ebulliòmetre (nom masculí) e·bu·lli·ò·me·tre
ebulliometria (nom femení) e·bu·lli·o·me·tri·a
ebullioscopi (nom masculí) e·bu·lli·os·co·pi
ebullioscòpia (nom femení) e·bu·lli·os··pi·a
ebullioscòpic (adjectiu) e·bu·lli·os··pic
eburnació (nom femení) e·bur·na·ci·ó
eburnat (adjectiu) e·bur·nat
eburni (adjectiu) e·bur·ni
ec (interjecció) ec
ecardins (nom masculí) e·car·dins
ecartament (nom masculí) e·car·ta·ment
eccehomo (nom masculí) ec·ce·ho·mo
eccondroma (nom masculí) ec·con·dro·ma
ècdisi (nom femení) èc·di·si
ecdisona (nom femení) ec·di·so·na
ecesi (nom femení) e·ce·si
ecètic (adjectiu) e··tic
ecètica (nom femení) e··ti·ca
ecfonètic (adjectiu) ec·fo··tic
ecfonètica (nom femení) ec·fo··ti·ca
ecgonina (nom femení) ec·go·ni·na
eci (nom masculí) e·ci
ecidi (nom masculí) e·ci·di
ecidíol (nom masculí) e·ci··ol
ecidiòspora (nom femení) e·ci·di·òs·po·ra
eciòspora (nom femení) e·ci·òs·po·ra
eclàmpsia (nom femení) e·clàmp·si·a
eclàmptic (adjectiu) e·clàmp·tic
eclàmptica (nom femení) e·clàmp·ti·ca
eclèctic (adjectiu) e·clèc·tic
eclèctic (nom masculí) e·clèc·tic
eclèctica (nom femení) e·clèc·ti·ca
eclècticament (adverbi) e·clèc·ti·ca·ment
eclecticisme (nom masculí) e·clec·ti·cis·me
eclesial (adjectiu) e·cle·si·al
eclesialment (adverbi) e·cle·si·al·ment
eclesiàstic (adjectiu) e·cle·si·às·tic
eclesiàstic (nom masculí) e·cle·si·às·tic
eclesiàsticament (adverbi) e·cle·si·às·ti·ca·ment
eclesiologia (nom femení) e·cle·si·o·lo·gi·a
eclímetre (nom masculí) e·clí·me·tre
eclipsament (nom masculí) e·clip·sa·ment
eclipsar (verb) e·clip·sar
eclipsat (adjectiu) e·clip·sat
eclipsi (nom masculí) e·clip·si
eclíptic (adjectiu) e·clíp·tic
eclíptica (nom femení) e·clíp·ti·ca
eclissa (nom femení) e·clis·sa
eclogal (adjectiu) e·clo·gal
eclògic (adjectiu) e·clò·gic
eclogita (nom femení) e·clo·gi·ta
eclosió (nom femení) e·clo·si·ó
ècmea (nom femení) èc·me·a
eco (nom masculí) e·co
ecocardiografia (nom femení) e·co·car·di·o·gra·fi·a
ecocinèsia (nom femení) e·co·ci··si·a
ecoencefalografia (nom femení) e·co·en·ce·fa·lo·gra·fi·a
ecoencefalograma (nom masculí) e·co·en·ce·fa·lo·gra·ma
ecofisiologia (nom femení) e·co·fi·si·o·lo·gi·a
ecografia (nom femení) e·co·gra·fi·a
ecogràfic (adjectiu) e·co·grà·fic
ecograma (nom masculí) e·co·gra·ma
ecoic (adjectiu) e·coic
ecolàlia (nom femení) e·co··li·a
ecòleg (nom masculí) e··leg
ecolocalització (nom femení) e·co·lo·ca·lit·za·ci·ó
ecòloga (nom femení) e··lo·ga
ecologia (nom femení) e·co·lo·gi·a
ecològic (adjectiu) e·co··gic
ecologisme (nom masculí) e·co·lo·gis·me
ecologista (adjectiu) e·co·lo·gis·ta
ecologista (nom masculí) e·co·lo·gis·ta
ecologista (nom femení) e·co·lo·gis·ta
ecòmetre (nom masculí) e··me·tre
ecomuseu (nom masculí) e·co·mu·seu
ecònom (nom masculí) e··nom

1 - 100 de 9765 resultats amb e   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: