LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
va (adjectiu) va
VA (adjectiu) VA
vaca (nom femení) va·ca
vacació (nom femení) va·ca·ci·ó
vacada (nom femení) va·ca·da
vacança (nom femení) va·can·ça
vacant (adjectiu) va·cant
vacant (nom femení) va·cant
vacar (verb) va·car
vacària (nom femení) va··ri·a
vacarissenc (adjectiu) va·ca·ris·senc
vacarissenc (nom masculí) va·ca·ris·senc
vacarissenca (nom femení) va·ca·ris·sen·ca
vacassa (nom femení) va·cas·sa
vaccea (nom femení) vac·ce·a
vacceu (adjectiu) vac·ceu
vacceu (nom masculí) vac·ceu
vaccí (adjectiu) vac·
vaccí (nom masculí) vac·
vaccinació (nom femení) vac·ci·na·ci·ó
vaccinador (adjectiu) vac·ci·na·dor
vaccinador (nom masculí) vac·ci·na·dor
vaccinadora (nom femení) vac·ci·na·do·ra
vaccinar (verb) vac·ci·nar
vaccinel·la (nom femení) vac·ci·nel·la
vaccínic (adjectiu) vac··nic
vaccínide (nom femení) vac··ni·de
vaccinífer (adjectiu) vac·ci··fer
vacciniforme (adjectiu) vac·ci·ni·for·me
vaccinostil (nom masculí) vac·ci·nos·til
vaccinoteràpia (nom femení) vac·ci·no·te··pi·a
vacherin (nom masculí) va·che·rin
vacil·lació (nom femení) va·cil·la·ci·ó
vacil·lant (adjectiu) va·cil·lant
vacil·lar (verb) va·cil·lar
vacu (adjectiu) va·cu
vàcuament (adverbi) ·cu·a·ment
vacuïtat (nom femení) va·cu·ï·tat
vacum (nom masculí) va·cum
vacum (adjectiu) va·cum
vacuna (nom femení) va·cu·na
vacunació (nom femení) va·cu·na·ci·ó
vacunador (adjectiu) va·cu·na·dor
vacunador (nom masculí) va·cu·na·dor
vacunadora (nom femení) va·cu·na·do·ra
vacunar (verb) va·cu·nar
vacuoextractor (nom masculí) va·cu·o·ex·trac·tor
vacúol (nom masculí) va··ol
vacuolar (adjectiu) va·cu·o·lar
vacuolitzat (adjectiu) va·cu·o·lit·zat
vacuoma (nom masculí) va·cu·o·ma
vacuòmetre (nom masculí) va·cu·ò·me·tre
vacuòstat (nom masculí) va·cu·òs·tat
vademècum (nom masculí) va·de··cum
vaga (nom femení) va·ga
vagabund (adjectiu) va·ga·bund
vagabund (nom masculí) va·ga·bund
vagabunda (nom femení) va·ga·bun·da
vagabundejar (verb) va·ga·bun·de·jar
vagabunderia (nom femení) va·ga·bun·de·ri·a
vagal (adjectiu) va·gal
vagament (adverbi) va·ga·ment
vagància (nom femení) va·gàn·ci·a
vagant (adjectiu) va·gant
vagar (verb) va·gar
vàgara (nom femení) ·ga·ra
vagareig (nom masculí) va·ga·reig
vagarejar (verb) va·ga·re·jar
vagarívol (adjectiu) va·ga··vol
vagarívolament (adverbi) va·ga··vo·la·ment
vagarós (adjectiu) va·ga·rós
vagarosament (adverbi) va·ga·ro·sa·ment
vagarra (nom femení) va·gar·ra
vagarro (nom masculí) va·gar·ro
vagassejar (verb) va·gas·se·jar
vagatiu (adjectiu) va·ga·tiu
vàgil (adjectiu) ·gil
vagina (nom femení) va·gi·na
vaginal (adjectiu) va·gi·nal
vaginal (nom femení) va·gi·nal
vaginalitis (nom femení) va·gi·na·li·tis
vaginat (adjectiu) va·gi·nat
vaginiforme (adjectiu) va·gi·ni·for·me
vaginisme (nom masculí) va·gi·nis·me
vaginitis (nom femení) va·gi·ni·tis
vaginotomia (nom femení) va·gi·no·to·mi·a
vagínula (nom femení) va··nu·la
vaginulat (adjectiu) va·gi·nu·lat
vagit (nom masculí) va·git
vagó (nom masculí) va·
vagòlisi (nom femení) va··li·si
vagoneta (nom femení) va·go·ne·ta
vagós (adjectiu) va·gós
vagotomia (nom femení) va·go·to·mi·a
vagotonia (nom femení) va·go·to·ni·a
vague (adjectiu) va·gue
vague (nom masculí) va·gue
vaguectomia (nom femení) va·guec·to·mi·a
vaguejar (verb) va·gue·jar
vagueries (nom femení) va·gue·ri·es

1 - 100 de 2477 resultats amb v   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: