LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
Ta (adjectiu) Ta
taba (nom femení) ta·ba
tabac (nom masculí) ta·bac
tàbac (nom masculí) ·bac
tabacada (nom femení) ta·ba·ca·da
tabacaire (nom masculí) ta·ba·cai·re
tabacaire (nom femení) ta·ba·cai·re
tabacar (nom masculí) ta·ba·car
tabacosi (nom femení) ta·ba·co·si
tabal (nom masculí) ta·bal
tabala (nom femení) ta·ba·la
tabalada (nom femení) ta·ba·la·da
tabalejar (verb) ta·ba·le·jar
tabaler (nom masculí) ta·ba·ler
tabalera (nom femení) ta·ba·le·ra
tabalet (nom masculí) ta·ba·let
tabalís (nom masculí) ta·ba·lís
tabalot (nom masculí) ta·ba·lot
tabanc (nom masculí) ta·banc
tabànids (nom masculí) ta··nids
tabaquejar (verb) ta·ba·que·jar
tabaquer (adjectiu) ta·ba·quer
tabaquer (nom masculí) ta·ba·quer
tabaquera (nom femení) ta·ba·que·ra
tabaqueria (nom femení) ta·ba·que·ri·a
tabaquisme (nom masculí) ta·ba·quis·me
tabard (nom masculí) ta·bard
tabarra (nom femení) ta·bar·ra
tabarra (nom masculí) ta·bar·ra
tabasco (nom masculí) ta·bas·co
tabel·la (nom femení) ta·bel·la
tabel·lari (adjectiu) ta·bel·la·ri
tabel·lari (nom masculí) ta·bel·la·ri
tabel·lió (nom masculí) ta·bel·li·ó
tabel·lionat (adjectiu) ta·bel·li·o·nat
tabel·lionat (nom masculí) ta·bel·li·o·nat
taberna (nom femení) ta·ber·na
tabernacle (nom masculí) ta·ber·na·cle
tabes (nom femení) ta·bes
tabescència (nom femení) ta·bes·cèn·ci·a
tabescent (adjectiu) ta·bes·cent
tabescent (nom masculí) ta·bes·cent
tabescent (nom femení) ta·bes·cent
tabètic (adjectiu) ta··tic
tabètic (nom masculí) ta··tic
tabètica (nom femení) ta··ti·ca
tàbic (adjectiu) ·bic
tàbic (nom masculí) ·bic
tàbica (nom femení) ·bi·ca
tàbid (adjectiu) ·bid
tabífic (adjectiu) ta··fic
tabificació (nom femení) ta·bi·fi·ca·ci·ó
tabissot (nom masculí) ta·bis·sot
tableta (nom femení) ta·ble·ta
tablini (nom masculí) ta·bli·ni
tabloide (adjectiu) ta·bloi·de
tabloide (nom masculí) ta·bloi·de
tabola (nom femení) ta·bo·la
tabolada (nom femení) ta·bo·la·da
tabolaire (nom masculí) ta·bo·lai·re
tabolaire (nom femení) ta·bo·lai·re
tabolejar (verb) ta·bo·le·jar
taboll (adjectiu) ta·boll
tabolleria (nom femení) ta·bo·lle·ri·a
taborita (adjectiu) ta·bo·ri·ta
taborita (nom masculí) ta·bo·ri·ta
taborita (nom femení) ta·bo·ri·ta
tabú (nom masculí) ta·
tabuat (adjectiu) ta·bu·at
tabuista (nom masculí) ta·bu·is·ta
tabuista (nom femení) ta·bu·is·ta
tabuístic (adjectiu) ta·bu·ís·tic
tabuixar (verb) ta·bui·xar
tabulació (nom femení) ta·bu·la·ci·ó
tabulador (adjectiu) ta·bu·la·dor
tabulador (nom masculí) ta·bu·la·dor
tabuladora (nom femení) ta·bu·la·do·ra
tabular (verb) ta·bu·lar
tabular (adjectiu) ta·bu·lar
tabulari (nom masculí) ta·bu·la·ri
tabulàrium (nom masculí) ta·bu··ri·um
tabulats (nom masculí) ta·bu·lats
tabulatura (nom femení) ta·bu·la·tu·ra
tabule (nom masculí) ta·bu·le
tabust (nom masculí) ta·bust
tabustol (nom masculí) ta·bus·tol
tabustoll (nom masculí) ta·bus·toll
tac (nom masculí) tac
TAC (nom masculí) TAC
TAC (nom femení) TAC
taca (nom femení) ta·ca
tacada (nom femení) ta·ca·da
tacadís (adjectiu) ta·ca·dís
tacaé (nom masculí) ta·ca·é
tacamaca (nom femení) ta·ca·ma·ca
tacany (adjectiu) ta·cany
tacar (verb) ta·car
tacat (adjectiu) ta·cat
tachisme (nom masculí) ta·chis·me
tachista (adjectiu) ta·chis·ta

1 - 100 de 5719 resultats amb t   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: