LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
fa (nom masculí) fa
fabàcies (nom femení) fa··ci·es
fabària (nom femení) fa··ri·a
fabià (adjectiu) fa·bi·à
fabià (nom masculí) fa·bi·à
fabiana (nom femení) fa·bi·a·na
fabianisme (nom masculí) fa·bi·a·nis·me
fabianista (adjectiu) fa·bi·a·nis·ta
fabianista (nom masculí) fa·bi·a·nis·ta
fabianista (nom femení) fa·bi·a·nis·ta
fabliau (nom masculí) fa·bli·au
fabre (nom masculí) fa·bre
fàbrega (nom femení) ·bre·ga
fabrià (adjectiu) fa·bri·à
fàbrica (nom femení) ·bri·ca
fabricació (nom femení) fa·bri·ca·ci·ó
fabricador (adjectiu) fa·bri·ca·dor
fabricador (nom masculí) fa·bri·ca·dor
fabricadora (nom femení) fa·bri·ca·do·ra
fabricant (nom masculí) fa·bri·cant
fabricant (nom femení) fa·bri·cant
fabricar (verb) fa·bri·car
fabril (adjectiu) fa·bril
fabriquer (nom masculí) fa·bri·quer
fabrisme (nom masculí) fa·bris·me
fabrista (adjectiu) fa·bris·ta
fabrista (nom masculí) fa·bris·ta
fabrista (nom femení) fa·bris·ta
fabulació (nom femení) fa·bu·la·ci·ó
fabulista (nom masculí) fa·bu·lis·ta
fabulista (nom femení) fa·bu·lis·ta
fabulós (adjectiu) fa·bu·lós
fabulosament (adverbi) fa·bu·lo·sa·ment
faç (nom femení) faç
façana (nom femení) fa·ça·na
facció (nom femení) fac·ci·ó
facciós (adjectiu) fac·ci·ós
facciós (nom masculí) fac·ci·ós
facciosa (nom femení) fac·ci·o·sa
facècia (nom femení) fa··ci·a
faceciós (adjectiu) fa·ce·ci·ós
faceciosament (adverbi) fa·ce·ci·o·sa·ment
faceta (nom femení) fa·ce·ta
facetar (verb) fa·ce·tar
facial (adjectiu) fa·ci·al
fàcies (nom femení) ·ci·es
fàcil (adjectiu) ·cil
facilitació (nom femení) fa·ci·li·ta·ci·ó
facilitar (verb) fa·ci·li·tar
facilitat (nom femení) fa·ci·li·tat
fàcilment (adverbi) ·cil·ment
facinerós (adjectiu) fa·ci·ne·rós
facinerós (nom masculí) fa·ci·ne·rós
facinerosa (nom femení) fa·ci·ne·ro·sa
facoèrisi (nom femení) fa·co·è·ri·si
facòlit (nom masculí) fa··lit
facoma (nom masculí) fa·co·ma
facomatosi (nom femení) fa·co·ma·to·si
facòmetre (nom masculí) fa··me·tre
facòpids (nom masculí) fa··pids
facoquer (nom masculí) fa·co·quer
facsímil (nom masculí) fac··mil
factible (adjectiu) fac·ti·ble
fàctic (adjectiu) fàc·tic
factici (adjectiu) fac·ti·ci
factíciament (adverbi) fac··ci·a·ment
facticitat (nom femení) fac·ti·ci·tat
factitiu (adjectiu) fac·ti·tiu
factiu (adjectiu) fac·tiu
factivitat (nom femení) fac·ti·vi·tat
factor (nom masculí) fac·tor
factora (nom femení) fac·to·ra
factoria (nom femení) fac·to·ri·a
factorial (nom femení) fac·to·ri·al
factorial (adjectiu) fac·to·ri·al
factorial (nom AMB) fac·to·ri·al
factòtum (nom masculí) fac··tum
factòtum (nom femení) fac··tum
factual (adjectiu) fac·tu·al
factura (nom femení) fac·tu·ra
facturació (nom femení) fac·tu·ra·ci·ó
facturador (adjectiu) fac·tu·ra·dor
facturador (nom masculí) fac·tu·ra·dor
facturadora (nom femení) fac·tu·ra·do·ra
facturar (verb) fac·tu·rar
facturatge (nom masculí) fac·tu·rat·ge
fàcula (nom femení) ·cu·la
facultar (verb) fa·cul·tar
facultat (nom femení) fa·cul·tat
facultatiu (adjectiu) fa·cul·ta·tiu
facultatiu (nom masculí) fa·cul·ta·tiu
facultativa (nom femení) fa·cul·ta·ti·va
facultativament (adverbi) fa·cul·ta·ti·va·ment
facúndia (nom femení) fa·cún·di·a
facundiós (adjectiu) fa·cun·di·ós
facundiosament (adverbi) fa·cun·di·o·sa·ment
fada (nom femení) fa·da
fadador (adjectiu) fa·da·dor
fadament (nom masculí) fa·da·ment
fadament (adverbi) fa·da·ment

1 - 100 de 4254 resultats amb f   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: