LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
u (adjectiu) u
u (nom masculí) u
u (pronom) u
u (nom femení) u
U (nom masculí) U
uabaïna (nom femení) ua·ba·ï·na
uacari (nom masculí) ua·ca·ri
uadi (nom masculí) ua·di
ualabi (nom masculí) ua·la·bi
uapití (nom masculí) ua·pi·
ubangià (adjectiu) u·ban·gi·à
ubangià (nom masculí) u·ban·gi·à
ubangiana (nom femení) u·ban·gi·a·na
ubanguià (adjectiu) u·ban·gui·à
ubanguià (nom masculí) u·ban·gui·à
ubanguiana (nom femení) u·ban·gui·a·na
uberós (adjectiu) u·be·rós
ubèrrim (adjectiu) u·bèr·rim
ubic (adjectiu) u·bic
ubicació (nom femení) u·bi·ca·ci·ó
ubicar (verb) u·bi·car
ubiquinona (nom femení) u·bi·qui·no·na
ubiqüisme (nom masculí) u·bi·qüis·me
ubiqüista (nom masculí) u·bi·qüis·ta
ubiqüista (nom femení) u·bi·qüis·ta
ubiqüista (adjectiu) u·bi·qüis·ta
ubiqüitari (nom masculí) u·bi·qüi·ta·ri
ubiqüitari (adjectiu) u·bi·qüi·ta·ri
ubiqüitària (nom femení) u·bi·qüi··ri·a
ubiqüitat (nom femení) u·bi·qüi·tat
uc (nom masculí) uc
ucar (verb) u·car
ucàs (nom masculí) u·càs
ucraïnès (adjectiu) u·cra·ï·nès
ucraïnès (nom masculí) u·cra·ï·nès
ucraïnesa (nom femení) u·cra·ï·ne·sa
ucronia (nom femení) u·cro·ni·a
ucrònic (adjectiu) u·crò·nic
udmurt (adjectiu) ud·murt
udmurt (nom masculí) ud·murt
udmurt (nom femení) ud·murt
udògraf (nom masculí) u··graf
udol (nom masculí) u·dol
udoladissa (nom femení) u·do·la·dis·sa
udolador (adjectiu) u·do·la·dor
udolaire (adjectiu) u·do·lai·re
udolament (nom masculí) u·do·la·ment
udolar (verb) u·do·lar
udòmetre (nom masculí) u··me·tre
uf (interjecció) uf
ufà (adjectiu) u·
ufana (nom femení) u·fa·na
ufanejar (verb) u·fa·ne·jar
ufanor (nom femení) u·fa·nor
ufanós (adjectiu) u·fa·nós
ufanosament (adverbi) u·fa·no·sa·ment
ufimià (adjectiu) u·fi·mi·à
ufimià (nom masculí) u·fi·mi·à
ufòleg (nom masculí) u··leg
ufòloga (nom femení) u··lo·ga
ufologia (nom femení) u·fo·lo·gi·a
ugandès (adjectiu) u·gan·dès
ugandès (nom masculí) u·gan·dès
ugandesa (nom femení) u·gan·de·sa
ugarític (adjectiu) u·ga··tic
ugarític (nom masculí) u·ga··tic
ugetista (adjectiu) u·ge·tis·ta
ugetista (nom masculí) u·ge·tis·ta
ugetista (nom femení) u·ge·tis·ta
ugó (nom masculí) u·
úgric (adjectiu) ú·gric
úgric (nom masculí) ú·gric
ugrofinès (adjectiu) u·gro·fi·nès
ugrofinès (nom masculí) u·gro·fi·nès
ugrofinesa (nom femení) u·gro·fi·ne·sa
ui (interjecció) ui
UI (interjecció) UI
uigur (adjectiu) ui·gur
uigur (nom masculí) ui·gur
uigur (nom femení) ui·gur
uís (nom masculí) u·ís
uïssar (verb) u·ïs·sar
uix (nom masculí) uix
uix (interjecció) uix
uixer (nom masculí) ui·xer
uixera (nom femení) ui·xe·ra
ujar (verb) u·jar
uke (nom masculí) u·ke
uke (nom femení) u·ke
ukelele (nom masculí) u·ke·le·le
ukiyoe (adjectiu) u·ki·yo·e
ukiyoe (nom masculí) u·ki·yo·e
ukulele (nom masculí) u·ku·le·le
ulà (nom masculí) u·
ulàlgia (nom femení) u·làl·gi·a
úlcera (nom femení) úl·ce·ra
ulceració (nom femení) ul·ce·ra·ci·ó
ulcerar (verb) ul·ce·rar
ulceratiu (adjectiu) ul·ce·ra·tiu
ulcerós (adjectiu) ul·ce·rós

1 - 100 de 810 resultats amb u   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: