LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
rabadà (nom masculí) ra·ba·
rabada (nom femení) ra·ba·da
rabassa (nom femení) ra·bas·sa
rabassaire (nom masculí) ra·bas·sai·re
rabassaire (nom femení) ra·bas·sai·re
rabassell (nom masculí) ra·bas·sell
rabasser (nom masculí) ra·bas·ser
rabassera (nom femení) ra·bas·se·ra
rabassó (nom masculí) ra·bas·
rabassola (nom femení) ra·bas·so·la
rabassot (nom masculí) ra·bas·sot
rabassut (adjectiu) ra·bas·sut
rabasta (nom femení) ra·bas·ta
rabatxet (nom masculí) ra·bat·xet
rabdiasoïdeus (nom masculí) rab·di·a·so·ï·deus
rabditoïdeus (nom masculí) rab·di·to·ï·deus
rabdocels (nom masculí) rab·do·cels
rabdologia (nom femení) rab·do·lo·gi·a
rabdomància (nom femení) rab·do·màn·ci·a
rabdomàntic (adjectiu) rab·do·màn·tic
rabdomàntic (nom masculí) rab·do·màn·tic
rabdomàntica (nom femení) rab·do·màn·ti·ca
rabdòmer (nom masculí) rab··mer
rabdomioma (nom masculí) rab·do·mi·o·ma
rabdomiosarcoma (nom masculí) rab·do·mi·o·sar·co·ma
rabdoplèurids (nom masculí) rab·do·plèu·rids
rabec (nom masculí) ra·bec
rabeig (nom masculí) ra·beig
rabejar (verb) ra·be·jar
rabent (adjectiu) ra·bent
rabent (adverbi) ra·bent
rabequet (nom masculí) ra·be·quet
rabera (nom femení) ra·be·ra
rabet (nom masculí) ra·bet
rabí (nom masculí) ra·
ràbia (nom femení) ·bi·a
rabiar (verb) ra·bi·ar
ràbic (adjectiu) ·bic
rabietat (nom femení) ra·bi·e·tat
rabínic (adjectiu) ra··nic
rabínic (nom masculí) ra··nic
rabinisme (nom masculí) ra·bi·nis·me
rabinista (adjectiu) ra·bi·nis·ta
rabinista (nom masculí) ra·bi·nis·ta
rabinista (nom femení) ra·bi·nis·ta
rabiola (nom femení) ra·bi·o·la
rabior (nom femení) ra·bi·or
rabiós (adjectiu) ra·bi·ós
rabiosament (adverbi) ra·bi·o·sa·ment
ràbita (nom femení) ·bi·ta
rabiüt (adjectiu) ra·bi·üt
rabosa (nom femení) ra·bo·sa
raboseria (nom femení) ra·bo·se·ri·a
rabosí (adjectiu) ra·bo·
rabosinc (adjectiu) ra·bo·sinc
rabosinc (nom masculí) ra·bo·sinc
rabosinca (nom femení) ra·bo·sin·ca
rabosot (nom masculí) ra·bo·sot
rabuda (nom femení) ra·bu·da
rabut (nom masculí) ra·but
raca (nom femení) ra·ca
raça (nom femení) ra·ça
racament (nom masculí) ra·ca·ment
racèmic (adjectiu) ra··mic
racemiforme (adjectiu) ra·ce·mi·for·me
racemització (nom femení) ra·ce·mit·za·ci·ó
racemós (adjectiu) ra·ce·mós
raciació (nom femení) ra·ci·a·ci·ó
racial (adjectiu) ra·ci·al
ració (nom femení) ra·ci·ó
raciocinació (nom femení) ra·ci·o·ci·na·ci·ó
raciocinar (verb) ra·ci·o·ci·nar
raciocini (nom masculí) ra·ci·o·ci·ni
racional (adjectiu) ra·ci·o·nal
racional (nom masculí) ra·ci·o·nal
racionalisme (nom masculí) ra·ci·o·na·lis·me
racionalista (adjectiu) ra·ci·o·na·lis·ta
racionalista (nom masculí) ra·ci·o·na·lis·ta
racionalista (nom femení) ra·ci·o·na·lis·ta
racionalitat (nom femení) ra·ci·o·na·li·tat
racionalitzable (adjectiu) ra·ci·o·na·lit·za·ble
racionalització (nom femení) ra·ci·o·na·lit·za·ci·ó
racionalitzar (verb) ra·ci·o·na·lit·zar
racionalitzat (adjectiu) ra·ci·o·na·lit·zat
racionalment (adverbi) ra·ci·o·nal·ment
racionament (nom masculí) ra·ci·o·na·ment
racionar (verb) ra·ci·o·nar
racioner (nom masculí) ra·ci·o·ner
racionera (nom femení) ra·ci·o·ne·ra
racisme (nom masculí) ra·cis·me
racista (adjectiu) ra·cis·ta
racista (nom masculí) ra·cis·ta
racista (nom femení) ra·cis·ta
raclet (nom femení) ra·clet
racó (nom masculí) ra·
racofòrids (nom masculí) ra·co··rids
raconada (nom femení) ra·co·na·da
raconer (adjectiu) ra·co·ner
raconer (nom masculí) ra·co·ner
raconera (nom femení) ra·co·ne·ra

1 - 100 de 5053 resultats amb r   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: