LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
qatarià (adjectiu) qa·ta·ri·à
qatarià (nom masculí) qa·ta·ri·à
qatariana (nom femení) qa·ta·ri·a·na
quad (nom masculí) quad
quadern (nom masculí) qua·dern
quaderna (nom femení) qua·der·na
quadernal (nom masculí) qua·der·nal
quadra (nom femení) qua·dra
quadrac (nom masculí) qua·drac
quadrada (nom femení) qua·dra·da
quadradament (adverbi) qua·dra·da·ment
quadragenari (adjectiu) qua·dra·ge·na·ri
quadragenari (nom masculí) qua·dra·ge·na·ri
quadragenària (nom femení) qua·dra·ge··ri·a
quadragèsim (adjectiu) qua·dra··sim
quadragèsima (nom femení) qua·dra··si·ma
quadragesimal (adjectiu) qua·dra·ge·si·mal
quadrangle (nom masculí) qua·dran·gle
quadrangular (adjectiu) qua·dran·gu·lar
quadrangular (nom masculí) qua·dran·gu·lar
quadrant (nom masculí) qua·drant
quadrantal (adjectiu) qua·dran·tal
quadrantanòpsia (nom femení) qua·dran·ta·nòp·si·a
quadrar (verb) qua·drar
quadrat (adjectiu) qua·drat
quadrat (nom masculí) qua·drat
quadratí (nom masculí) qua·dra·
quadràtic (adjectiu) qua·drà·tic
quadratriu (nom femení) qua·dra·triu
quadratura (nom femení) qua·dra·tu·ra
quadraturisme (nom masculí) qua·dra·tu·ris·me
quadraturista (adjectiu) qua·dra·tu·ris·ta
quadraturista (nom masculí) qua·dra·tu·ris·ta
quadraturista (nom femení) qua·dra·tu·ris·ta
quadravi (nom masculí) qua·dra·vi
quadràvia (nom femení) qua·drà·vi·a
quadre (nom masculí) qua·dre
quadrejadura (nom femení) qua·dre·ja·du·ra
quadrejadures (nom femení) qua·dre·ja·du·res
quadrejar (verb) qua·dre·jar
quadrella (nom femení) qua·dre·lla
quadrera (nom femení) qua·dre·ra
quadribarrada (nom femení) qua·dri·bar·ra·da
quadribarrat (adjectiu) qua·dri·bar·rat
quàdric (adjectiu) quà·dric
quàdrica (nom femení) quà·dri·ca
quàdriceps (adjectiu) quà·dri·ceps
quàdriceps (nom masculí) quà·dri·ceps
quadricicle (nom masculí) qua·dri·ci·cle
quadricromia (nom femení) qua·dri·cro·mi·a
quadrícula (nom femení) qua·drí·cu·la
quadriculació (nom femení) qua·dri·cu·la·ci·ó
quadricular (verb) qua·dri·cu·lar
quadriculat (adjectiu) qua·dri·cu·lat
quadridimensional (adjectiu) qua·dri·di·men·si·o·nal
quadriennal (adjectiu) qua·dri·en·nal
quadrienni (nom masculí) qua·dri·en·ni
quadrifoli (nom masculí) qua·dri·fo·li
quadrifoliat (adjectiu) qua·dri·fo·li·at
quadrifoliolat (adjectiu) qua·dri·fo·li·o·lat
quadrifonia (nom femení) qua·dri·fo·ni·a
quadrifònic (adjectiu) qua·dri··nic
quadriga (nom femení) qua·dri·ga
quadrigatus (nom masculí) qua·dri·ga·tus
quadrigemin (adjectiu) qua·dri·ge·min
quadrigemin (nom masculí) qua·dri·ge·min
quadrigèmina (nom femení) qua·dri··mi·na
quadrigeminat (adjectiu) qua·dri·ge·mi·nat
quadrilàter (adjectiu) qua·dri··ter
quadrilàter (nom masculí) qua·dri··ter
quadrilió (nom masculí) qua·dri·li·ó
quadrilla (nom femení) qua·dri·lla
quadriller (adjectiu) qua·dri·ller
quadrilòbul (nom masculí) qua·dri··bul
quadrilong (adjectiu) qua·dri·long
quadrilong (nom masculí) qua·dri·long
quadrimestral (adjectiu) qua·dri·mes·tral
quadrimestre (nom masculí) qua·dri·mes·tre
quadrimotor (adjectiu) qua·dri·mo·tor
quadrimotor (nom masculí) qua·dri·mo·tor
quadrineboda (nom femení) qua·dri·ne·bo·da
quadrinebot (nom masculí) qua·dri·ne·bot
quadrinét (nom masculí) qua·dri·nét
quadrinéta (nom femení) qua·dri··ta
quadrioncle (nom masculí) qua·dri·on·cle
quadripètal (adjectiu) qua·dri··tal
quadriplegia (nom femení) qua·dri·ple·gi·a
quadriplègic (adjectiu) qua·dri·plè·gic
quadriplègic (nom masculí) qua·dri·plè·gic
quadriplègica (nom femení) qua·dri·plè·gi·ca
quadripol (nom masculí) qua·dri·pol
quadripolar (adjectiu) qua·dri·po·lar
quadríptic (nom masculí) qua·dríp·tic
quadrireactor (nom masculí) qua·dri·re·ac·tor
quadritensor (nom masculí) qua·dri·ten·sor
quadritia (nom femení) qua·dri·ti·a
quadrivalència (nom femení) qua·dri·va·lèn·ci·a
quadrivalent (adjectiu) qua·dri·va·lent
quadrivector (nom masculí) qua·dri·vec·tor
quadrivèrtex (adjectiu) qua·dri·vèr·tex

1 - 100 de 749 resultats amb q   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: