LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
(nom femení)
mà-llarg (adjectiu) -llarg
maastrichtià (adjectiu) maas·trich·ti·à
maastrichtià (nom masculí) maas·trich·ti·à
maba (adjectiu) ma·ba
maba (nom masculí) ma·ba
maba (nom femení) ma·ba
mabari (adjectiu) ma·ba·ri
mabari (nom masculí) ma·ba·ri
mabari (nom femení) ma·ba·ri
mabre (nom masculí) ma·bre
mabritjol (nom masculí) ma·brit·jol
mabritxol (nom masculí) ma·brit·xol
mac (nom masculí) mac
maç (nom masculí) maç
maça (nom femení) ma·ça
macabea (nom femení) ma·ca·be·a
macabeu (nom masculí) ma·ca·beu
macabeu (adjectiu) ma·ca·beu
macabre (adjectiu) ma·ca·bre
macaco (nom masculí) ma·ca·co
macada (nom femení) ma·ca·da
maçada (nom femení) ma·ça·da
macadam (nom masculí) ma·ca·dam
macadàmia (nom femení) ma·ca··mi·a
macadamitzar (verb) ma·ca·da·mit·zar
macadís (adjectiu) ma·ca·dís
macadís (nom masculí) ma·ca·dís
macadura (nom femení) ma·ca·du·ra
macaleu (nom masculí) ma·ca·leu
maçam (nom masculí) ma·çam
maçana (nom femení) ma·ça·na
maçanar (nom masculí) ma·ça·nar
maçanella (nom femení) ma·ça·ne·lla
maçanenc (adjectiu) ma·ça·nenc
maçanenc (nom masculí) ma·ça·nenc
maçanenca (nom femení) ma·ça·nen·ca
maçanera (nom femení) ma·ça·ne·ra
maçanetenc (adjectiu) ma·ça·ne·tenc
maçanetenc (nom masculí) ma·ça·ne·tenc
maçanetenca (nom femení) ma·ça·ne·ten·ca
macar (verb) ma·car
macar (nom masculí) ma·car
macaronèsic (adjectiu) ma·ca·ro··sic
macaroni (nom masculí) ma·ca·ro·ni
macarró (nom masculí) ma·car·
macarrònic (adjectiu) ma·car··nic
macarulla (nom femení) ma·ca·ru·lla
macassar (nom masculí) ma·cas·sar
macat (adjectiu) ma·cat
maccarthisme (nom masculí) mac·car·this·me
macedoni (adjectiu) ma·ce·do·ni
macedoni (nom masculí) ma·ce·do·ni
macedònia (nom femení) ma·ce··ni·a
macedonià (adjectiu) ma·ce·do·ni·à
macedonià (nom masculí) ma·ce·do·ni·à
macedoniana (nom femení) ma·ce·do·ni·a·na
macedònic (adjectiu) ma·ce··nic
macedònic (nom masculí) ma·ce··nic
macedònica (nom femení) ma·ce··ni·ca
macell (nom masculí) ma·cell
macellum (nom masculí) ma·ce·llum
macer (nom masculí) ma·cer
macera (nom femení) ma·ce·ra
maceració (nom femení) ma·ce·ra·ci·ó
macerador (adjectiu) ma·ce·ra·dor
macerador (nom masculí) ma·ce·ra·dor
maceral (nom masculí) ma·ce·ral
macerar (verb) ma·ce·rar
macerat (nom masculí) ma·ce·rat
maceta (nom femení) ma·ce·ta
macfarlan (nom masculí) mac·far·lan
macilència (nom femení) ma·ci·lèn·ci·a
macilent (adjectiu) ma·ci·lent
macip (nom masculí) ma·cip
macipa (nom femení) ma·ci·pa
macís (nom masculí) ma·cís
macla (nom femení) ma·cla
maclat (adjectiu) ma·clat
maclura (nom femení) ma·clu·ra
maco (adjectiu) ma·co
maçó (nom masculí) ma·çó
maçola (nom femení) ma·ço·la
maçolador (adjectiu) ma·ço·la·dor
maçoladora (nom femení) ma·ço·la·do·ra
maçolar (verb) ma·ço·lar
maçolatge (nom masculí) ma·ço·lat·ge
macolí (nom masculí) ma·co·
maçona (nom femení) ma·ço·na
maçonar (verb) ma·ço·nar
maçonat (adjectiu) ma·ço·nat
maçoneria (nom femení) ma·ço·ne·ri·a
maçònic (adjectiu) ma·çò·nic
macoré (nom masculí) ma·co·
macramé (nom masculí) ma·cra·
macro (nom femení) ma·cro
macroanàlisi (nom femení) ma·cro·a··li·si
macrobiòtic (adjectiu) ma·cro·bi·ò·tic
macrobiòtica (nom femení) ma·cro·bi·ò·ti·ca
macroblast (nom masculí) ma·cro·blast

1 - 100 de 6545 resultats amb m   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: