LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
baador (adjectiu) ba·a·dor
baador (nom masculí) ba·a·dor
baador (nom femení) ba·a·dor
baare (adjectiu) ba·a·re
baare (nom masculí) ba·a·re
baba (nom femení) ba·ba
babaganuix (nom masculí) ba·ba·ga·nuix
babaia (nom masculí) ba·ba·ia
babaia (nom femení) ba·ba·ia
babalà (nom femení) ba·ba·
babaluet (adjectiu) ba·ba·lu·et
babaluet (nom masculí) ba·ba·lu·et
babalueta (nom femení) ba·ba·lu·e·ta
babarota (nom femení) ba·ba·ro·ta
babau (nom masculí) ba·bau
babau (adjectiu) ba·bau
babaua (nom femení) ba·ba·ua
babeca (nom femení) ba·be·ca
babel (nom femení) ba·bel
babèlic (adjectiu) ba··lic
babèsia (nom femení) ba··si·a
babesiosi (nom femení) ba·be·si·o·si
babiloni (nom masculí) ba·bi·lo·ni
babiloni (adjectiu) ba·bi·lo·ni
babilònia (nom femení) ba·bi··ni·a
babilònic (adjectiu) ba·bi··nic
babingtonita (nom femení) ba·bing·to·ni·ta
babirussa (nom femení) ba·bi·rus·sa
babisme (nom masculí) ba·bis·me
babista (adjectiu) ba·bis·ta
babista (nom masculí) ba·bis·ta
babista (nom femení) ba·bis·ta
bable (adjectiu) ba·ble
bable (nom masculí) ba·ble
baboia (nom masculí) ba·bo·ia
baboia (nom femení) ba·bo·ia
baboiada (nom femení) ba·bo·ia·da
babol (nom masculí) ba·bol
bàbol (nom masculí) ·bol
babord (nom masculí) ba·bord
babovisme (nom masculí) ba·bo·vis·me
babuí (nom masculí) ba·bu·í
babutxa (nom femení) ba·but·xa
bac (nom masculí) bac
baca (nom femení) ba·ca
bacada (nom femení) ba·ca·da
bacallà (nom masculí) ba·ca·llà
bacallaner (adjectiu) ba·ca·lla·ner
bacallaner (nom masculí) ba·ca·lla·ner
bacallanera (nom femení) ba·ca·lla·ne·ra
bacallaneria (nom femení) ba·ca·lla·ne·ri·a
bacallar (nom masculí) ba·ca·llar
bacallaria (nom femení) ba·ca·lla·ri·a
bacanal (adjectiu) ba·ca·nal
bacanal (nom femení) ba·ca·nal
bacanard (adjectiu) ba·ca·nard
bacant (nom femení) ba·cant
bacarà (nom masculí) ba·ca·
baccarat (nom masculí) bac·ca·rat
baccífer (adjectiu) bac··fer
bacciforme (adjectiu) bac·ci·for·me
baccívor (adjectiu) bac··vor
bací (nom masculí) ba·
bacil (nom masculí) ba·cil
bacil·làcies (nom femení) ba·cil··ci·es
bacil·lar (adjectiu) ba·cil·lar
bacil·lariofícies (nom femení) ba·cil·la·ri·o··ci·es
bacil·lariòfits (nom masculí) ba·cil·la·ri·ò·fits
bacil·lèmia (nom femení) ba·cil··mi·a
bacil·liforme (adjectiu) ba·cil·li·for·me
bacil·loscòpia (nom femení) ba·cil·los··pi·a
bacil·losi (nom femení) ba·cil·lo·si
bacil·losporina (nom femení) ba·cil·los·po·ri·na
bacil·lúria (nom femení) ba·cil··ri·a
bacina (nom femení) ba·ci·na
bacinada (nom femení) ba·ci·na·da
baciner (nom masculí) ba·ci·ner
bacinera (nom femení) ba·ci·ne·ra
bacinet (nom masculí) ba·ci·net
bacineta (nom femení) ba·ci·ne·ta
bacitracina (nom femení) ba·ci·tra·ci·na
baciu (adjectiu) ba·ciu
baciva (nom femení) ba·ci·va
bacivada (nom femení) ba·ci·va·da
bacivar (verb) ba·ci·var
baciver (nom masculí) ba·ci·ver
bacivera (nom femení) ba·ci·ve·ra
backgammon (nom masculí) back·gam·mon
baclaua (nom masculí) ba·cla·ua
bacó (nom masculí) ba·
bacó (nom femení) ba·
bacon (nom masculí) ba·con
bacona (nom femení) ba·co·na
baconada (nom femení) ba·co·na·da
baconera (nom femení) ba·co·ne·ra
bacora (nom femení) ba·co·ra
bacoreta (nom femení) ba·co·re·ta
bacsonià (adjectiu) bac·so·ni·à
bacsonià (nom masculí) bac·so·ni·à
bacteri (nom masculí) bac·te·ri

1 - 100 de 5402 resultats amb b   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: