LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
vaguetat (nom femení) va·gue·tat
vaguista (nom masculí) va·guis·ta
vaguista (nom femení) va·guis·ta
vaguístic (adjectiu) va·guís·tic
vailet (nom masculí) vai·let
vaileta (nom femení) vai·le·ta
vainilla (nom femení) vai·ni·lla
vair (adjectiu) vair
vair (nom masculí) vair
vairat (adjectiu) vai·rat
vairat (nom masculí) vai·rat
vaire (adjectiu) vai·re
vaire (nom masculí) vai·re
vairescut (nom masculí) vai·res·cut
vairó (nom masculí) vai·
vaitot (nom masculí) vai·tot
vaivé (nom masculí) vai·
vaiver (adjectiu) vai·ver
vaiverejar (verb) vai·ve·re·jar
vaixell (nom masculí) vai·xell
vaixella (nom femení) vai·xe·lla
vaixellada (nom femení) vai·xe·lla·da
vaixeller (nom masculí) vai·xe·ller
vaixellera (nom femení) vai·xe·lle·ra
vaja (interjecció) va·ja
vajolenc (adjectiu) va·jo·lenc
vajolenc (nom masculí) va·jo·lenc
vajolenca (nom femení) va·jo·len·ca
val (nom masculí) val
Val (nom masculí) Val
valac (adjectiu) va·lac
valac (nom masculí) va·lac
valaca (nom femení) va·la·ca
valanginià (adjectiu) va·lan·gi·ni·à
valanginià (nom masculí) va·lan·gi·ni·à
valdès (adjectiu) val·dès
valdès (nom masculí) val·dès
valdesa (nom femení) val·de·sa
valdre (verb) val·dre
valedor (adjectiu) va·le·dor
valedor (nom masculí) va·le·dor
valedora (nom femení) va·le·do·ra
valença (nom femení) va·len·ça
valencià (adjectiu) va·len·ci·à
valencià (nom masculí) va·len·ci·à
valència (nom femení) va·lèn·ci·a
valenciana (nom femení) va·len·ci·a·na
valencianisme (nom masculí) va·len·ci·a·nis·me
valencianista (adjectiu) va·len·ci·a·nis·ta
valencianista (nom masculí) va·len·ci·a·nis·ta
valencianista (nom femení) va·len·ci·a·nis·ta
valent (adjectiu) va·lent
valent (nom masculí) va·lent
valenta (nom femení) va·len·ta
valentament (adverbi) va·len·ta·ment
valentí (adjectiu) va·len·
valentí (nom masculí) va·len·
valentia (nom femení) va·len·ti·a
valentina (nom femení) va·len·ti·na
valentinès (adjectiu) va·len·ti·nès
valentinès (nom masculí) va·len·ti·nès
valentinesa (nom femení) va·len·ti·ne·sa
valentinià (adjectiu) va·len·ti·ni·à
valentinià (nom masculí) va·len·ti·ni·à
valentiniana (nom femení) va·len·ti·ni·a·na
valentinianisme (nom masculí) va·len·ti·ni·a·nis·me
valentinita (nom femení) va·len·ti·ni·ta
valer (verb) va·ler
valer (nom masculí) va·ler
valerat (nom masculí) va·le·rat
valeriana (nom femení) va·le·ri·a·na
valerianàcies (nom femení) va·le·ri·a··ci·es
valerianat (nom masculí) va·le·ri·a·nat
valeriànic (adjectiu) va·le·ri·à·nic
valèric (adjectiu) va··ric
valerós (adjectiu) va·le·rós
valerosament (adverbi) va·le·ro·sa·ment
valetudinari (adjectiu) va·le·tu·di·na·ri
valg (adjectiu) valg
valí (nom masculí) va·
valiat (nom masculí) va·li·at
vàlid (adjectiu) ·lid
validable (adjectiu) va·li·da·ble
validació (nom femení) va·li·da·ci·ó
validador (adjectiu) va·li·da·dor
validador (nom masculí) va·li·da·dor
validadora (nom femení) va·li·da·do·ra
vàlidament (adverbi) ·li·da·ment
validar (verb) va·li·dar
validesa (nom femení) va·li·de·sa
validitat (nom femení) va·li·di·tat
valiment (nom masculí) va·li·ment
valina (nom femení) va·li·na
valinomicina (nom femení) va·li·no·mi·ci·na
valisa (nom femení) va·li·sa
vall (nom masculí) vall
vall (nom femení) vall
vall-de-rourà (adjectiu) vall-de-rou·
vall-de-rourà (nom masculí) vall-de-rou·
vall-de-rourana (nom femení) vall-de-rou·ra·na

101 - 200 de 2477 resultats amb v   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: