LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ulcerós (nom masculí) ul·ce·rós
ulcerosa (nom femení) ul·ce·ro·sa
ulema (nom masculí) u·le·ma
ulexita (nom femení) u·le·xi·ta
ulierca (nom femení) u·li·er·ca
uliginós (adjectiu) u·li·gi·nós
uliron (nom masculí) u·li·ron
ulitis (nom femení) u·li·tis
ull (nom masculí) ull
ullada (nom femení) u·lla·da
ullal (nom masculí) u·llal
ullanenc (adjectiu) u·lla·nenc
ullanenc (nom masculí) u·lla·nenc
ullanenca (nom femení) u·lla·nen·ca
ullar (verb) u·llar
ullastrar (nom masculí) u·llas·trar
ullastre (nom masculí) u·llas·tre
ullastreda (nom femení) u·llas·tre·da
ullastrellenc (adjectiu) u·llas·tre·llenc
ullastrellenc (nom masculí) u·llas·tre·llenc
ullastrellenca (nom femení) u·llas·tre·llen·ca
ullastró (nom masculí) u·llas·tró
ullat (adjectiu) u·llat
ullblau (adjectiu) ull·blau
ullcluc (adjectiu) ull·cluc
ulldeconenc (adjectiu) ull·de·co·nenc
ulldeconenc (nom masculí) ull·de·co·nenc
ulldeconenca (nom femení) ull·de·co·nen·ca
ulldemolinenc (adjectiu) ull·de·mo·li·nenc
ulldemolinenc (nom masculí) ull·de·mo·li·nenc
ulldemolinenca (nom femení) ull·de·mo·li·nen·ca
ullera (nom femení) u·lle·ra
ulleral (nom masculí) u·lle·ral
ullerat (adjectiu) u·lle·rat
ullerer (nom masculí) u·lle·rer
ullerera (nom femení) u·lle·re·ra
ullerol (nom masculí) u·lle·rol
ullerós (adjectiu) u·lle·rós
ullet (nom masculí) u·llet
ulletera (nom femení) u·lle·te·ra
ullmannita (nom femení) ull·man·ni·ta
ullnegre (adjectiu) ull·ne·gre
ullot (nom masculí) u·llot
ullprendre (verb) ull·pren·dre
ullprenedor (adjectiu) ull·pre·ne·dor
ullverd (nom masculí) ull·verd
ulmàcies (nom femení) ul··ci·es
ulmària (nom femení) ul··ri·a
ulna (nom femení) ul·na
ulnar (adjectiu) ul·nar
ulnar (nom masculí) ul·nar
ulòtric (adjectiu) u··tric
ulotricals (nom femení) u·lo·tri·cals
ulterior (adjectiu) ul·te·ri·or
ulteriorment (adverbi) ul·te·ri·or·ment
últim (adjectiu) úl·tim
últimament (adverbi) úl·ti·ma·ment
ultimar (verb) ul·ti·mar
ultimàtum (nom masculí) ul·ti··tum
ultra (preposició) ul·tra
ultra (adjectiu) ul·tra
ultra (nom masculí) ul·tra
ultra (nom femení) ul·tra
ultraatòmic (adjectiu) ul·tra·a··mic
ultraaudió (nom masculí) ul·tra·au·di·ó
ultrabàsic (adjectiu) ul·tra··sic
ultracentenari (adjectiu) ul·tra·cen·te·na·ri
ultracentrífuga (nom femení) ul·tra·cen·trí·fu·ga
ultracentrifugació (nom femení) ul·tra·cen·tri·fu·ga·ci·ó
ultracondrioma (nom masculí) ul·tra·con·dri·o·ma
ultracongelació (nom femení) ul·tra·con·ge·la·ci·ó
ultracongelador (nom masculí) ul·tra·con·ge·la·dor
ultracongelar (verb) ul·tra·con·ge·lar
ultracongelat (adjectiu) ul·tra·con·ge·lat
ultracorrecció (nom femení) ul·tra·cor·rec·ci·ó
ultracuidadament (adverbi) ul·tra·cui·da·da·ment
ultracuidament (nom masculí) ul·tra·cui·da·ment
ultracuidança (nom femení) ul·tra·cui·dan·ça
ultracuidat (adjectiu) ul·tra·cui·dat
ultracurt (adjectiu) ul·tra·curt
ultracurta (adjectiu) ul·tra·cur·ta
ultradí (adjectiu) ul·tra·
ultradreta (nom femení) ul·tra·dre·ta
ultradretà (adjectiu) ul·tra·dre·
ultradretà (nom masculí) ul·tra·dre·
ultradretana (nom femení) ul·tra·dre·ta·na
ultraesquerra (nom femení) ul·tra·es·quer·ra
ultraestructura (nom femení) ul·tra·es·truc·tu·ra
ultrafiltració (nom femení) ul·tra·fil·tra·ci·ó
ultrafiltre (nom masculí) ul·tra·fil·tre
ultragasós (adjectiu) ul·tra·ga·sós
ultragrànul (nom masculí) ul·tra·grà·nul
ultraisme (nom masculí) ul·tra·is·me
ultraista (adjectiu) ul·tra·is·ta
ultraista (nom masculí) ul·tra·is·ta
ultraista (nom femení) ul·tra·is·ta
ultralleuger (adjectiu) ul·tra·lleu·ger
ultralleuger (nom masculí) ul·tra·lleu·ger
ultramar (nom masculí) ul·tra·mar
ultramarí (adjectiu) ul·tra·ma·

101 - 200 de 810 resultats amb u   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: