LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
quadrivi (nom masculí) qua·dri·vi
quadrívium (nom masculí) qua·drí·vi·um
quadró (nom masculí) qua·dró
quadro (nom masculí) qua·dro
quadrumà (adjectiu) qua·dru·
quadrumà (nom masculí) qua·dru·
quadrúpede (adjectiu) qua·drú·pe·de
quadrúpede (nom masculí) qua·drú·pe·de
quàdruple (adjectiu) quà·dru·ple
quàdruple (nom masculí) quà·dru·ple
quadruplet (nom masculí) qua·dru·plet
quàdruplex (nom masculí) quà·dru·plex
quadruplicació (nom femení) qua·dru·pli·ca·ci·ó
quadruplicar (verb) qua·dru·pli·car
quadrupol (nom masculí) qua·dru·pol
quadrupolar (adjectiu) qua·dru·po·lar
qual (adjectiu) qual
qual (pronom) qual
qualcú (pronom) qual·
qualcun (pronom) qual·cun
qualcun (adjectiu) qual·cun
qualificable (adjectiu) qua·li·fi·ca·ble
qualificació (nom femení) qua·li·fi·ca·ci·ó
qualificador (adjectiu) qua·li·fi·ca·dor
qualificador (nom masculí) qua·li·fi·ca·dor
qualificadora (nom femení) qua·li·fi·ca·do·ra
qualificar (verb) qua·li·fi·car
qualificat (adjectiu) qua·li·fi·cat
qualificatiu (adjectiu) qua·li·fi·ca·tiu
qualificatiu (nom masculí) qua·li·fi·ca·tiu
qualitat (nom femení) qua·li·tat
qualitatiu (adjectiu) qua·li·ta·tiu
qualitativament (adverbi) qua·li·ta·ti·va·ment
quall (nom masculí) quall
quallada (nom femení) qua·lla·da
quallallet (nom masculí) qua·lla·llet
quallar (verb) qua·llar
qualque (adjectiu) qual·que
qualsevol (adjectiu) qual·se·vol
qualsevol (nom masculí) qual·se·vol
qualsevol (nom femení) qual·se·vol
qualsevol (pronom) qual·se·vol
qualsevulla (pronom) qual·se·vu·lla
qualsevulla (adjectiu) qual·se·vu·lla
quan (adverbi) quan
quan (nom masculí) quan
quant (adjectiu) quant
quant (pronom) quant
quant (adverbi) quant
quantia (nom femení) quan·ti·a
quàntic (adjectiu) quàn·tic
quantificable (adjectiu) quan·ti·fi·ca·ble
quantificació (nom femení) quan·ti·fi·ca·ci·ó
quantificador (nom masculí) quan·ti·fi·ca·dor
quantificar (verb) quan·ti·fi·car
quantificat (adjectiu) quan·ti·fi·cat
quantil (nom masculí) quan·til
quantitat (nom femení) quan·ti·tat
quantitat (nom masculí) quan·ti·tat
quantitatiu (adjectiu) quan·ti·ta·tiu
quantitatiu (nom masculí) quan·ti·ta·tiu
quantitativament (adverbi) quan·ti·ta·ti·va·ment
quantitativisme (nom masculí) quan·ti·ta·ti·vis·me
quantivalència (nom femení) quan·ti·va·lèn·ci·a
quantó (nom masculí) quan·
quantosoma (nom masculí) quan·to·so·ma
quantra (nom femení) quan·tra
quàntum (nom masculí) quàn·tum
quantum (nom masculí) quan·tum
quàquer (nom masculí) quà·quer
quàquer (adjectiu) quà·quer
quàquera (nom femení) quà·que·ra
quaquerisme (nom masculí) qua·que·ris·me
quaranta (adjectiu) qua·ran·ta
quaranta (nom masculí) qua·ran·ta
quaranta (nom femení) qua·ran·ta
quarantè (adjectiu) qua·ran·
quarantè (nom masculí) qua·ran·
quarantejar (verb) qua·ran·te·jar
quarantena (nom femení) qua·ran·te·na
quarantenni (nom masculí) qua·ran·ten·ni
quarantí (adjectiu) qua·ran·
quarantí (nom masculí) qua·ran·
quarantina (nom femení) qua·ran·ti·na
quaresma (nom femení) qua·res·ma
quaresmal (adjectiu) qua·res·mal
quaresmer (nom masculí) qua·res·mer
quark (nom masculí) quark
quars (nom masculí) quars
quarsífer (adjectiu) quar··fer
quarsita (nom femení) quar·si·ta
quarsós (adjectiu) quar·sós
quart (adjectiu) quart
quart (nom masculí) quart
quarta (nom femení) quar·ta
quartà (nom masculí) quar·
quartà (adjectiu) quar·
quartada (nom femení) quar·ta·da
quartal (nom masculí) quar·tal
quartana (adjectiu) quar·ta·na

101 - 200 de 749 resultats amb q   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: