LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
pagesa (nom femení) pa·ge·sa
pagesada (nom femení) pa·ge·sa·da
pagesalla (nom femení) pa·ge·sa·lla
pagesam (nom masculí) pa·ge·sam
pagesejar (verb) pa·ge·se·jar
pagesia (nom femení) pa·ge·si·a
pagesívol (adjectiu) pa·ge··vol
pagesívolament (adverbi) pa·ge··vo·la·ment
pàgina (nom femení) ·gi·na
paginació (nom femení) pa·gi·na·ci·ó
paginada (nom femení) pa·gi·na·da
paginar (verb) pa·gi·nar
pago (nom masculí) pa·go
pagoda (nom femení) pa·go·da
pagofigo (nom masculí) pa·go·fi·go
pagre (nom masculí) pa·gre
pàguera (nom femení) ·gue·ra
pagúrids (nom masculí) pa··rids
pahari (adjectiu) pa·ha·ri
pahari (nom masculí) pa·ha·ri
pahlavi (adjectiu) pah·la·vi
pahlavi (nom masculí) pah·la·vi
pai-pai (nom masculí) pai-pai
paia (nom femení) pa·ia
païble (adjectiu) pa·ï·ble
païda (nom femení) pa·ï·da
paidocentrisme (nom masculí) pai·do·cen·tris·me
paidogènesi (nom femení) pai·do··ne·si
paidòleg (nom masculí) pai··leg
paidòloga (nom femení) pai··lo·ga
paidologia (nom femení) pai·do·lo·gi·a
paidològic (adjectiu) pai·do··gic
paidometria (nom femení) pai·do·me·tri·a
paidomètric (adjectiu) pai·do··tric
païdor (nom masculí) pa·ï·dor
paiformatge (nom masculí) pai·for·mat·ge
pailebot (nom masculí) pai·le·bot
païment (nom masculí) pa·ï·ment
paio (nom masculí) pa·io
paiportí (adjectiu) pai·por·
paiportí (nom masculí) pai·por·
paiportina (nom femení) pai·por·ti·na
pair (verb) pa·ir
pairal (adjectiu) pai·ral
pairalia (nom femení) pai·ra·li·a
pairalisme (nom masculí) pai·ra·lis·me
pairar (verb) pai·rar
paire (nom masculí) pai·re
país (nom masculí) pa·ís
paisà (adjectiu) pai·
paisà (nom masculí) pai·
paisa (nom femení) pai·sa
paisana (nom femení) pai·sa·na
paisanatge (nom masculí) pai·sa·nat·ge
paisatge (nom masculí) pai·sat·ge
paisatgisme (nom masculí) pai·sat·gis·me
paisatgista (nom masculí) pai·sat·gis·ta
paisatgista (nom femení) pai·sat·gis·ta
paisatgístic (adjectiu) pai·sat·gís·tic
paitida (nom femení) pai·ti·da
paixà (nom masculí) pai·
paixellera (adjectiu) pai·xe·lle·ra
pàixera (nom femení) pài·xe·ra
paixtu (nom masculí) paix·tu
paixtu (adjectiu) paix·tu
paixtu (nom femení) paix·tu
pakistanès (adjectiu) pa·kis·ta·nès
pakistanès (nom masculí) pa·kis·ta·nès
pakistanesa (nom femení) pa·kis·ta·ne·sa
pal (nom masculí) pal
pal-banda (nom masculí) pal-ban·da
pal-barra (nom masculí) pal-bar·ra
pal-faixa (nom masculí) pal-fai·xa
pal-gaia (nom masculí) pal-ga·ia
pal-peu (nom masculí) pal-peu
pal-semibanda (nom masculí) pal-se·mi·ban·da
pal-semibarra (nom masculí) pal-se·mi·bar·ra
pal-semifaixa (nom masculí) pal-se·mi·fai·xa
pala (nom femení) pa·la
palabordons (nom masculí) pa·la·bor·dons
palada (nom femení) pa·la·da
paladar (nom masculí) pa·la·dar
paladeig (nom masculí) pa·la·deig
paladejar (verb) pa·la·de·jar
paladí (nom masculí) pa·la·
palafanga (nom femení) pa·la·fan·ga
palafangar (nom masculí) pa·la·fan·gar
palafangar (verb) pa·la·fan·gar
palafit (nom masculí) pa·la·fit
palafollenc (adjectiu) pa·la·fo·llenc
palafollenc (nom masculí) pa·la·fo·llenc
palafollenca (nom femení) pa·la·fo·llen·ca
palafrè (nom masculí) pa·la·frè
palafrener (nom masculí) pa·la·fre·ner
palafrenera (nom femení) pa·la·fre·ne·ra
palafrugellenc (adjectiu) pa·la·fru·ge·llenc
palafrugellenc (nom masculí) pa·la·fru·ge·llenc
palafrugellenca (nom femení) pa·la·fru·ge·llen·ca
palaí (nom masculí) pa·la·í
palaia (nom femení) pa·la·ia

101 - 200 de 9367 resultats amb p   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: