LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
obligatorietat (nom femení) o·bli·ga·to·ri·e·tat
obliquament (adverbi) o·bli·qua·ment
obliquangle (adjectiu) o·bli·quan·gle
obliquar (verb) o·bli·quar
obliqüitat (nom femení) o·bli·qüi·tat
oblit (nom masculí) o·blit
obliteració (nom femení) ob·li·te·ra·ci·ó
obliterador (adjectiu) ob·li·te·ra·dor
obliterador (nom masculí) ob·li·te·ra·dor
obliteradora (nom femení) o·bli·te·ra·do·ra
obliterant (adjectiu) ob·li·te·rant
obliterar (verb) ob·li·te·rar
oblivió (nom femení) o·bli·vi·ó
oblong (adjectiu) o·blong
obnoxi (adjectiu) ob·no·xi
obnubilació (nom femení) ob·nu·bi·la·ci·ó
obnubilar (verb) ob·nu·bi·lar
obnunciació (nom femení) ob·nun·ci·a·ci·ó
obodrita (adjectiu) o·bo·dri·ta
obodrita (nom masculí) o·bo·dri·ta
obodrita (nom femení) o·bo·dri·ta
oboè (nom masculí) o·bo·è
oboè (nom femení) o·bo·è
oboista (nom masculí) o·bo·is·ta
oboista (nom femení) o·bo·is·ta
òbol (nom masculí) ò·bol
obovat (adjectiu) o·bo·vat
obra (nom femení) o·bra
obrador (nom masculí) o·bra·dor
obradura (nom femení) o·bra·du·ra
obrall (nom masculí) o·brall
obrar (verb) o·brar
obratge (nom masculí) o·brat·ge
obreampolles (nom masculí) o·bre·am·po·lles
obreboca (nom masculí) o·bre·bo·ca
obrecartes (nom masculí) o·bre·car·tes
obrellaunes (nom masculí) o·bre·llau·nes
obrepció (nom femení) ob·rep·ci·ó
obreptici (adjectiu) ob·rep·ti·ci
obreptíciament (adverbi) ob·rep··ci·a·ment
obrer (nom masculí) o·brer
obrer (adjectiu) o·brer
obrera (nom femení) o·bre·ra
obreria (nom femení) o·bre·ri·a
obrerisme (nom masculí) o·bre·ris·me
obrerista (adjectiu) o·bre·ris·ta
obrerista (nom masculí) o·bre·ris·ta
obrerista (nom femení) o·bre·ris·ta
obreta (nom femení) o·bre·ta
obridor (adjectiu) o·bri·dor
obridor (nom masculí) o·bri·dor
obridora (nom femení) o·bri·do·ra
obriment (nom masculí) o·bri·ment
obrir (verb) o·brir
obriüllar (nom masculí) o·bri·ü·llar
obriülls (nom masculí) o·bri·ülls
obscè (adjectiu) obs·
obscenament (adverbi) obs·ce·na·ment
obscenitat (nom femení) obs·ce·ni·tat
obscur (adjectiu) obs·cur
obscurament (adverbi) obs·cu·ra·ment
obscurantisme (nom masculí) obs·cu·ran·tis·me
obscurantista (adjectiu) obs·cu·ran·tis·ta
obscurantista (nom masculí) obs·cu·ran·tis·ta
obscurantista (nom femení) obs·cu·ran·tis·ta
obscuriment (nom masculí) obs·cu·ri·ment
obscurir (verb) obs·cu·rir
obscuritat (nom femení) obs·cu·ri·tat
obsecració (nom femení) ob·se·cra·ci·ó
obsedir (verb) ob·se·dir
obseqüent (adjectiu) ob·se·qüent
obsequi (nom masculí) ob·se·qui
obsequiador (adjectiu) ob·se·qui·a·dor
obsequiador (nom masculí) ob·se·qui·a·dor
obsequiadora (nom femení) ob·se·qui·a·do·ra
obsequiar (verb) ob·se·qui·ar
obsequiós (adjectiu) ob·se·qui·ós
obsequiosament (adverbi) ob·se·qui·o·sa·ment
obsequiositat (nom femení) ob·se·qui·o·si·tat
observabilitat (nom femení) ob·ser·va·bi·li·tat
observable (adjectiu) ob·ser·va·ble
observable (nom masculí) ob·ser·va·ble
observació (nom femení) ob·ser·va·ci·ó
observacional (adjectiu) ob·ser·va·ci·o·nal
observador (adjectiu) ob·ser·va·dor
observador (nom masculí) ob·ser·va·dor
observadora (nom femení) ob·ser·va·do·ra
observança (nom femení) ob·ser·van·ça
observant (adjectiu) ob·ser·vant
observant (nom masculí) ob·ser·vant
observant (nom femení) ob·ser·vant
observar (verb) ob·ser·var
observatori (nom masculí) ob·ser·va·to·ri
obsés (adjectiu) ob·sés
obsés (nom masculí) ob·sés
obsessa (nom femení) ob·ses·sa
obsessió (nom femení) ob·ses·si·ó
obsessionar (verb) ob·ses·si·o·nar
obsessiu (adjectiu) ob·ses·siu
obsidiana (nom femení) ob·si·di·a·na

101 - 200 de 2313 resultats amb o   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: