LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
macrocèfal (adjectiu) ma·cro··fal
macrocèfal (nom masculí) ma·cro··fal
macrocèfala (nom femení) ma·cro··fa·la
macrocefàlia (nom femení) ma·cro·ce··li·a
macrocist (nom masculí) ma·cro·cist
macròcit (nom masculí) ma·crò·cit
macrocitosi (nom femení) ma·cro·ci·to·si
macrocosmos (nom masculí) ma·cro·cos·mos
macrodàctil (adjectiu) ma·cro·dàc·til
macrodactília (nom femení) ma·cro·dac··li·a
macrodasiòdids (nom masculí) ma·cro·da·si·ò·dids
macroeconomia (nom femení) ma·cro·e·co·no·mi·a
macroeconòmic (adjectiu) ma·cro·e·co··mic
macroestat (nom masculí) ma·cro·es·tat
macroestructura (nom femení) ma·cro·es·truc·tu·ra
macroevolució (nom femení) ma·cro·e·vo·lu·ci·ó
macròfag (adjectiu) ma·crò·fag
macròfag (nom masculí) ma·crò·fag
macrofàgia (nom femení) ma·cro··gi·a
macrofil·le (adjectiu) ma·cro·fil·le
macrofil·le (nom masculí) ma·cro·fil·le
macroforaminífers (nom masculí) ma·cro·fo·ra·mi··fers
macrofotografia (nom femení) ma·cro·fo·to·gra·fi·a
macrogàmeta (nom masculí) ma·cro··me·ta
macrogametangi (nom masculí) ma·cro·ga·me·tan·gi
macrogenerador (nom masculí) ma·cro·ge·ne·ra·dor
macròglia (nom femení) ma·crò·gli·a
macroglòssia (nom femení) ma·cro·glòs·si·a
macrognàtia (nom femení) ma·crog··ti·a
macrografia (nom femení) ma·cro·gra·fi·a
macrohèmer (adjectiu) ma·cro··mer
macroinstrucció (nom femení) ma·cro·ins·truc·ci·ó
macrolepidòpters (nom masculí) ma·cro·le·pi·dòp·ters
macròlid (nom masculí) ma·crò·lid
macròmer (nom masculí) ma·crò·mer
macròmetre (nom masculí) ma·crò·me·tre
macromicet (nom masculí) ma·cro·mi·cet
macromolècula (nom femení) ma·cro·mo··cu·la
macromolecular (adjectiu) ma·cro·mo·le·cu·lar
macronucli (nom masculí) ma·cro·nu·cli
macroplàncton (nom masculí) ma·cro·plànc·ton
macròpode (adjectiu) ma·crò·po·de
macropòdid (adjectiu) ma·cro··did
macropòdid (nom masculí) ma·cro··did
macroprotal·lus (nom masculí) ma·cro·pro·tal·lus
macròpsia (nom femení) ma·cròp·si·a
macroramfòsids (nom masculí) ma·cro·ram··sids
macroscòpic (adjectiu) ma·cros··pic
macrosisme (nom masculí) ma·cro·sis·me
macrosò (nom masculí) ma·cro·
macrosociologia (nom femení) ma·cro·so·ci·o·lo·gi·a
macrosomia (nom femení) ma·cro·so·mi·a
macrosònica (nom femení) ma·cro··ni·ca
macròspora (nom femení) ma·cròs·po·ra
macrosporangi (nom masculí) ma·cros·po·ran·gi
macrosporofil·le (nom masculí) ma·cros·po·ro·fil·le
macrostil (adjectiu) ma·cros·til
macrostomia (nom femení) ma·cros·to·mi·a
macroteri (nom masculí) ma·cro·te·ri
macrúrids (nom masculí) ma·crú·rids
macruriformes (nom masculí) ma·cru·ri·for·mes
macrurs (nom masculí) ma·crurs
màctrids (nom masculí) màc·trids
màcula (nom femení) ·cu·la
maculació (nom femení) ma·cu·la·ci·ó
macular (verb) ma·cu·lar
maculat (adjectiu) ma·cu·lat
maculatura (nom femení) ma·cu·la·tu·ra
maculós (adjectiu) ma·cu·lós
macumba (nom femení) ma·cum·ba
madapolam (nom masculí) ma·da·po·lam
madastra (nom femení) ma·das·tra
madeira (nom masculí) ma·dei·ra
madeixa (nom femení) ma·dei·xa
madianita (adjectiu) ma·di·a·ni·ta
madianita (nom masculí) ma·di·a·ni·ta
madianita (nom femení) ma·di·a·ni·ta
madò (nom femení) ma·
madoganya (nom femení) ma·do·ga·nya
madona (nom femení) ma·do·na
madral (nom masculí) ma·dral
madràs (nom masculí) ma·dràs
madrassa (nom femení) ma·dras·sa
madrastra (nom femení) ma·dras·tra
madremanyenc (adjectiu) ma·dre·ma·nyenc
madremanyenc (nom masculí) ma·dre·ma·nyenc
madremanyenca (nom femení) ma·dre·ma·nyen·ca
madrèpora (nom femení) ma·drè·po·ra
madreporaris (nom masculí) ma·dre·po·ra·ris
madrepòric (adjectiu) ma·dre··ric
madrepòrids (nom masculí) ma·dre··rids
madreporita (nom femení) ma·dre·po·ri·ta
madridista (adjectiu) ma·dri·dis·ta
madridista (nom masculí) ma·dri·dis·ta
madridista (nom femení) ma·dri·dis·ta
madrigal (nom masculí) ma·dri·gal
madrigalejar (verb) ma·dri·ga·le·jar
madrigalesc (adjectiu) ma·dri·ga·lesc
madrigalista (nom masculí) ma·dri·ga·lis·ta
madrigalista (nom femení) ma·dri·ga·lis·ta

101 - 200 de 6545 resultats amb m   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: