LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
lacrimatori (nom masculí) la·cri·ma·to·ri
lacrimiforme (adjectiu) la·cri·mi·for·me
lacrimogen (adjectiu) la·cri·mo·gen
lactacidèmia (nom femení) lac·ta·ci··mi·a
lactació (nom femení) lac·ta·ci·ó
lactagog (nom masculí) lac·ta·gog
lactam (nom masculí) lac·tam
lactància (nom femení) lac·tàn·ci·a
lactant (adjectiu) lac·tant
lactant (nom masculí) lac·tant
lactant (nom femení) lac·tant
lactar (verb) lac·tar
lactari (nom masculí) lac·ta·ri
lactasa (nom femení) lac·ta·sa
lactat (nom masculí) lac·tat
lactat-deshidrogenasa (nom femení) lac·tat-des·hi·dro·ge·na·sa
lactescència (nom femení) lac·tes·cèn·ci·a
lactescent (adjectiu) lac·tes·cent
lacti (adjectiu) lac·ti
lacti (nom masculí) lac·ti
làctic (adjectiu) làc·tic
lacticèmia (nom femení) lac·ti··mi·a
lacticini (nom masculí) lac·ti·ci·ni
lactida (nom femení) lac·ti·da
lactífer (adjectiu) lac··fer
lactiforme (adjectiu) lac·ti·for·me
lactífug (adjectiu) lac··fug
lactífug (nom masculí) lac··fug
lactívor (adjectiu) lac··vor
lactobacil (nom masculí) lac·to·ba·cil
lactobacil·làcies (nom femení) lac·to·ba·cil··ci·es
lactobacil·losi (nom femení) lac·to·ba·cil·lo·si
lactodensímetre (nom masculí) lac·to·den··me·tre
lactoflavina (nom femení) lac·to·fla·vi·na
lactoglobulina (nom femení) lac·to·glo·bu·li·na
lactòmetre (nom masculí) lac··me·tre
lactona (nom femení) lac·to·na
lactosa (nom femení) lac·to·sa
lactoscopi (nom masculí) lac·tos·co·pi
lactosúria (nom femení) lac·to··ri·a
lactucari (nom masculí) lac·tu·ca·ri
lactulosa (nom femení) lac·tu·lo·sa
lacunar (adjectiu) la·cu·nar
lacustre (adjectiu) la·cus·tre
làdan (nom masculí) ·dan
ladanífera (adjectiu) la·da··fe·ra
làdanum (nom masculí) ·da·num
ladí (adjectiu) la·
ladí (nom masculí) la·
ladinià (adjectiu) la·di·ni·à
ladinià (nom masculí) la·di·ni·à
lady (nom femení) lady
lagena (nom femení) la·ge·na
lageniforme (adjectiu) la·ge·ni·for·me
làgida (nom masculí) ·gi·da
làgida (nom femení) ·gi·da
làgida (adjectiu) ·gi·da
lagoftàlmia (nom femení) la·gof·tàl·mi·a
lagoftàlmic (adjectiu) la·gof·tàl·mic
lagomorfs (nom masculí) la·go·morfs
lagòpode (adjectiu) la··po·de
lagrangià (adjectiu) la·gran·gi·à
lagrangià (nom masculí) la·gran·gi·à
laguerstrèmia (nom femení) la·guers·trè·mi·a
làguid (adjectiu) ·guid
làguid (nom masculí) ·guid
làguida (nom femení) ·gui·da
lagun (nom masculí) la·gun
lai (nom masculí) lai
laic (adjectiu) laic
laic (nom masculí) laic
laica (nom femení) lai·ca
laïcal (adjectiu) la·ï·cal
laicament (adverbi) lai·ca·ment
laïcat (nom masculí) la·ï·cat
laïcisme (nom masculí) la·ï·cis·me
laïcista (adjectiu) la·ï·cis·ta
laïcista (nom masculí) la·ï·cis·ta
laïcista (nom femení) la·ï·cis·ta
laïcitat (nom femení) la·ï·ci·tat
laïcització (nom femení) la·ï·cit·za·ci·ó
laïcitzar (verb) la·ï·cit·zar
laietà (nom masculí) la·ie·
laietà (adjectiu) la·ie·
laietana (nom femení) la·ie·ta·na
lakista (adjectiu) la·kis·ta
lakista (nom masculí) la·kis·ta
lakista (nom femení) la·kis·ta
lalofòbia (nom femení) la·lo··bi·a
lal·lació (nom femení) lal·la·ci·ó
lama (nom masculí) la·ma
lamaisme (nom masculí) la·ma·is·me
lamarckià (adjectiu) la·marc·ki·à
lamarckià (nom masculí) la·marc·ki·à
lamarckiana (nom femení) la·marc·ki·a·na
lamarckisme (nom masculí) la·mar·ckis·me
lambada (nom femení) lam·ba·da
lambda (nom femení) lamb·da
lambda (nom masculí) lamb·da
lambdacisme (nom masculí) lamb·da·cis·me

101 - 200 de 2869 resultats amb l   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: