LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
idríssida (adjectiu) i·drís·si·da
idríssida (nom masculí) i·drís·si·da
idumea (nom femení) i·du·me·a
idumeu (nom masculí) i·du·meu
idumeu (adjectiu) i·du·meu
idus (nom femení) i·dus
idus (nom masculí) i·dus
idus (nom AMB) i·dus
ieisme (nom masculí) ie·is·me
iemenita (adjectiu) ie·me·ni·ta
iemenita (nom masculí) ie·me·ni·ta
iemenita (nom femení) ie·me·ni·ta
ien (nom masculí) ien
ienisseià (adjectiu) ie·nis·se·
ieti (nom masculí) ie·ti
iglú (nom masculí) i·glú
ignar (adjectiu) ig·nar
ignasià (adjectiu) ig·na·si·à
igni (adjectiu) ig·ni
ignició (nom femení) ig·ni·ci·ó
ignícola (nom masculí) ig··co·la
ignícola (nom femení) ig··co·la
ignífer (adjectiu) ig··fer
ignífug (adjectiu) ig··fug
ignifugar (verb) ig·ni·fu·gar
ignimbrita (nom femení) ig·nim·bri·ta
ignimbrític (adjectiu) ig·nim·brí·tic
ignipotent (adjectiu) ig·ni·po·tent
ignitor (nom masculí) ig·ni·tor
ignitró (nom masculí) ig·ni·tró
ignívom (adjectiu) ig··vom
ignomínia (nom femení) ig·no··ni·a
ignominiós (adjectiu) ig·no·mi·ni·ós
ignominiosament (adverbi) ig·no·mi·ni·o·sa·ment
ignorància (nom femení) ig·no·ràn·ci·a
ignorant (adjectiu) ig·no·rant
ignorant (nom masculí) ig·no·rant
ignorant (nom femení) ig·no·rant
ignorantisme (nom masculí) ig·no·ran·tis·me
ignorantment (adverbi) ig·no·rant·ment
ignorar (verb) ig·no·rar
ignot (adjectiu) ig·not
igual (adjectiu) i·gual
igual (nom masculí) i·gual
igual (nom femení) i·gual
igual (adverbi) i·gual
igualable (adjectiu) i·gua·la·ble
igualació (nom femení) i·gua·la·ci·ó
igualadí (adjectiu) i·gua·la·
igualadí (nom masculí) i·gua·la·
igualadina (nom femení) i·gua·la·di·na
igualador (adjectiu) i·gua·la·dor
igualador (nom masculí) i·gua·la·dor
igualadora (nom femení) i·gua·la·do·ra
igualar (verb) i·gua·lar
igualitari (adjectiu) i·gua·li·ta·ri
igualitarisme (nom masculí) i·gua·li·ta·ris·me
igualment (adverbi) i·gual·ment
igualtat (nom femení) i·gual·tat
iguana (nom femení) i·gua·na
iguànids (nom masculí) i·guà·nids
iguanodont (nom masculí) i·gua·no·dont
ikastola (nom femení) i·kas·to·la
ikebana (nom masculí) i·ke·ba·na
ikhxidita (adjectiu) ikh·xi·di·ta
ikhxidita (nom masculí) ikh·xi·di·ta
ikhxidita (nom femení) ikh·xi·di·ta
ikurriña (nom femení) i·kur·ri·ña
il-khan (nom masculí) il-khan
ilang-ilang (nom masculí) i·lang-i·lang
ilaraugat (nom masculí) i·la·rau·gat
ilaraugata (nom femení) i·la·rau·ga·ta
ileal (adjectiu) i·le·al
ileïtis (nom femení) i·le·ï·tis
ilek-khan (nom masculí) i·lek-khan
ileocecal (adjectiu) i·le·o·ce·cal
ileostomia (nom femení) i·le·os·to·mi·a
ilercaó (adjectiu) i·ler·ca·ó
ilercaó (nom masculí) i·ler·ca·ó
ilercaona (nom femení) i·ler·ca·o·na
ilercavó (nom masculí) i·ler·ca·
ilercavó (adjectiu) i·ler·ca·
ilercavona (nom femení) i·ler·ca·vo·na
ilerdenc (adjectiu) i·ler·denc
ilerdense (adjectiu) i·ler·den·se
ilerdense (nom masculí) i·ler·den·se
ilerdense (nom femení) i·ler·den·se
ilerdià (adjectiu) i·ler·di·à
ilerdià (nom masculí) i·ler·di·à
ilergavó (adjectiu) i·ler·ga·
ilergavó (nom masculí) i·ler·ga·
ilergavona (nom femení) i·ler·ga·vo·na
ilerget (nom masculí) i·ler·get
ilerget (adjectiu) i·ler·get
ilergeta (nom femení) i·ler·ge·ta
íleum (nom masculí) í·le·um
íleus (nom masculí) í·le·us
ili (nom masculí) i·li
ilíac (adjectiu) i··ac
ilicàcies (nom femení) i·li··ci·es

201 - 300 de 4099 resultats amb i   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: