LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ictèric (nom masculí) ic··ric
ictèrica (nom femení) ic··ri·ca
icterícia (nom femení) ic·te··ci·a
ictèrids (nom masculí) ic··rids
íctic (adjectiu) íc·tic
ictiocol·la (nom femení) ic·ti·o·col·la
ictiòfag (adjectiu) ic·ti·ò·fag
ictiofàgia (nom femení) ic·ti·o··gi·a
ictiòleg (nom masculí) ic·ti·ò·leg
ictiòlit (nom masculí) ic·ti·ò·lit
ictiòloga (nom femení) ic·ti·ò·lo·ga
ictiologia (nom femení) ic·ti·o·lo·gi·a
ictiològic (adjectiu) ic·ti·o··gic
ictiònim (nom masculí) ic·ti·ò·nim
ictioparasitologia (nom femení) ic·ti·o·pa·ra·si·to·lo·gi·a
ictiopterigi (nom masculí) ic·ti·op·te·ri·gi
ictiornis (nom masculí) ic·ti·or·nis
ictiornitiformes (nom masculí) ic·ti·or·ni·ti·for·mes
ictiosaures (nom masculí) ic·ti·o·sau·res
ictiosi (nom femení) ic·ti·o·si
ictus (nom masculí) ic·tus
idea (nom femení) i·de·a
ideació (nom femení) i·de·a·ci·ó
ideal (adjectiu) i·de·al
ideal (nom masculí) i·de·al
idealisme (nom masculí) i·de·a·lis·me
idealista (adjectiu) i·de·a·lis·ta
idealista (nom masculí) i·de·a·lis·ta
idealista (nom femení) i·de·a·lis·ta
idealitat (nom femení) i·de·a·li·tat
idealització (nom femení) i·de·a·lit·za·ci·ó
idealitzar (verb) i·de·a·lit·zar
idealment (adverbi) i·de·al·ment
idear (verb) i·de·ar
ideari (nom masculí) i·de·a·ri
ídem (adverbi) í·dem
idempotent (adjectiu) i·dem·po·tent
idèntic (adjectiu) i·dèn·tic
idènticament (adverbi) i·dèn·ti·ca·ment
identificable (adjectiu) i·den·ti·fi·ca·ble
identificació (nom femení) i·den·ti·fi·ca·ci·ó
identificador (adjectiu) i·den·ti·fi·ca·dor
identificador (nom masculí) i·den·ti·fi·ca·dor
identificadora (nom femení) i·den·ti·fi·ca·do·ra
identificar (verb) i·den·ti·fi·car
identitat (nom femení) i·den·ti·tat
ideogènia (nom femení) i·de·o··ni·a
ideogènic (adjectiu) i·de·o··nic
ideografia (nom femení) i·de·o·gra·fi·a
ideogràfic (adjectiu) i·de·o·grà·fic
ideograma (nom masculí) i·de·o·gra·ma
ideòleg (nom masculí) i·de·ò·leg
ideòloga (nom femení) i·de·ò·lo·ga
ideologia (nom femení) i·de·o·lo·gi·a
ideològic (adjectiu) i·de·o··gic
ideós (adjectiu) i·de·ós
idiazabal (nom masculí) i·di·a·za·bal
idil·li (nom masculí) i·dil·li
idíl·lic (adjectiu) i·díl·lic
idioblast (nom masculí) i·di·o·blast
idioblàstic (adjectiu) i·di·o·blàs·tic
idiòcia (nom femení) i·di·ò·ci·a
idiocromàtic (adjectiu) i·di·o·cro··tic
idioelèctric (adjectiu) i·di·o·e·lèc·tric
idiòfon (adjectiu) i·di·ò·fon
idiòfon (nom masculí) i·di·ò·fon
idioglòssia (nom femení) i·di·o·glòs·si·a
idiograma (nom masculí) i·di·o·gra·ma
idiolatria (nom femení) i·di·o·la·tri·a
idiolecte (nom masculí) i·di·o·lec·te
idioma (nom masculí) i·di·o·ma
idiomàtic (adjectiu) i·di·o··tic
idiomatisme (nom masculí) i·di·o·ma·tis·me
idiomorf (adjectiu) i·di·o·morf
idiopatia (nom femení) i·di·o·pa·ti·a
idiopàtic (adjectiu) i·di·o··tic
idioreflex (nom masculí) i·di·o·re·flex
idiorítmic (adjectiu) i·di·o·rít·mic
idiosincràsia (nom femení) i·di·o·sin·crà·si·a
idiosincràtic (adjectiu) i·di·o·sin·crà·tic
idiota (adjectiu) i·di·o·ta
idiota (nom masculí) i·di·o·ta
idiota (nom femení) i·di·o·ta
idiotesa (nom femení) i·di·o·te·sa
idiotip (nom masculí) i·di·o·tip
idiotisme (nom masculí) i·di·o·tis·me
idò (conjunció locació adjectival) i·
idocrasa (nom femení) i·do·cra·sa
ídol (nom masculí) í·dol
ídola (nom femení) í·do·la
idòlatra (adjectiu) i··la·tra
idòlatra (nom masculí) i··la·tra
idòlatra (nom femení) i··la·tra
idolatrar (verb) i·do·la·trar
idolatria (nom femení) i·do·la·tri·a
idolàtric (adjectiu) i·do··tric
idolàtricament (adverbi) i·do··tri·ca·ment
idoneïtat (nom femení) i·do·ne·ï·tat
idoni (adjectiu) i·do·ni
idòniament (adverbi) i··ni·a·ment

101 - 200 de 4099 resultats amb i   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: