LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
halòfit (nom masculí) ha··fit
halòfob (adjectiu) ha··fob
haloform (nom masculí) ha·lo·form
halogen (nom masculí) ha·lo·gen
halogen (adjectiu) ha·lo·gen
halogenació (nom femení) ha·lo·ge·na·ci·ó
halogenant (adjectiu) ha·lo·ge·nant
halogenant (nom masculí) ha·lo·ge·nant
halogenat (adjectiu) ha·lo·ge·nat
halogenat (nom masculí) ha·lo·ge·nat
halogenur (nom masculí) ha·lo·ge·nur
halohidrina (nom femení) ha·lo·hi·dri·na
haloide (adjectiu) ha·loi·de
halomorf (adjectiu) ha·lo·morf
haloparàsit (adjectiu) ha·lo·pa··sit
haloparàsit (nom masculí) ha·lo·pa··sit
haloparàsita (nom femení) ha·lo·pa··si·ta
haloperidol (nom masculí) ha·lo·pe·ri·dol
haloplàncton (nom masculí) ha·lo·plànc·ton
haloragàcies (nom femení) ha·lo·ra··ci·es
haloxilina (nom femení) ha·lo·xi·li·na
halter (nom masculí) hal·ter
halteri (nom masculí) hal·te·ri
halterofília (nom femení) hal·te·ro··li·a
halterofilista (nom masculí) hal·te·ro·fi·lis·ta
halterofilista (nom femení) hal·te·ro·fi·lis·ta
hàltica (nom femení) hàl·ti·ca
halur (nom masculí) ha·lur
halúrgia (nom femení) ha·lúr·gi·a
hal·loysita (nom femení) hal·loy·si·ta
hàl·lux (nom masculí) hàl·lux
ham (nom masculí) ham
hamaca (nom femení) ha·ma·ca
hamada (nom femení) ha·ma·da
hamadríada (nom femení) ha·ma·drí·a·da
hamamelidàcies (nom femení) ha·ma·me·li··ci·es
hamamelidals (nom femení) ha·ma·me·li·dals
hamamelis (nom femení) ha·ma·me·lis
hamamelis (nom masculí) ha·ma·me·lis
hamartoma (nom masculí) ha·mar·to·ma
hamartritis (nom femení) ha·mar·tri·tis
hambergita (nom femení) ham·ber·gi·ta
hamburguès (adjectiu) ham·bur·guès
hamburguès (nom masculí) ham·bur·guès
hamburguesa (nom femení) ham·bur·gue·sa
hamburgueseria (nom femení) ham·bur·gue·se·ri·a
hamdànida (adjectiu) ham··ni·da
hamdànida (nom masculí) ham··ni·da
hamdànida (nom femení) ham··ni·da
hamer (nom masculí) ha·mer
hamiltonià (nom masculí) ha·mil·to·ni·à
hamític (adjectiu) ha··tic
hamitosemític (adjectiu) ha·mi·to·se··tic
hammadita (adjectiu) ham·ma·di·ta
hammadita (nom masculí) ham·ma·di·ta
hammadita (nom femení) ham·ma·di·ta
hammudita (adjectiu) ham·mu·di·ta
hammudita (nom masculí) ham·mu·di·ta
hammudita (nom femení) ham·mu·di·ta
hampa (nom femení) ham·pa
hàmster (nom masculí) hàms·ter
hanbalita (adjectiu) han·ba·li·ta
handbol (nom masculí) hand·bol
handicap (nom masculí) han·di·cap
handicapar (verb) han·di·ca·par
hanefita (adjectiu) ha·ne·fi·ta
hangar (nom masculí) han·gar
hanksita (nom femení) hank·si·ta
hansa (nom femení) han·sa
hanseàtic (adjectiu) han·se·à·tic
hapàlids (nom masculí) ha··lids
hàpax (nom masculí) ·pax
hapló (nom masculí) ha·pló
haploclamidi (adjectiu) ha·plo·cla·mi·di
haplogastres (nom masculí) ha·plo·gas·tres
haplografia (nom femení) ha·plo·gra·fi·a
haploide (adjectiu) ha·ploi·de
haploide (nom masculí) ha·ploi·de
haploïdia (nom femení) ha·plo·ï·di·a
haplologia (nom femení) ha·plo·lo·gi·a
haplont (nom masculí) ha·plont
haplosclerines (nom femení) ha·plos·cle·ri·nes
haplostèmon (adjectiu) ha·plos··mon
haplotip (nom masculí) ha·plo·tip
happening (nom masculí) hap·pe·ning
haptè (nom masculí) hap·
hàpter (nom masculí) hàp·ter
hapteri (nom masculí) hap·te·ri
haptobentos (nom masculí) hap·to·ben·tos
haptofícies (nom femení) hap·to··ci·es
haptòfits (nom masculí) hap··fits
haptoglobina (nom femení) hap·to·glo·bi·na
haptonàstia (nom femení) hap·to·nàs·ti·a
haptonema (nom masculí) hap·to·ne·ma
haptotropisme (nom masculí) hap·to·tro·pis·me
harakiri (nom masculí) ha·ra·ki·ri
hàram (nom masculí) ·ram
hardware (nom masculí) hard·wa·re
harem (nom masculí) ha·rem
harira (nom femení) ha·ri·ra

101 - 200 de 2268 resultats amb h   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: