LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
fadar (verb) fa·dar
fadejar (verb) fa·de·jar
fadesa (nom femení) fa·de·sa
fadiga (nom femení) fa·di·ga
fadigament (nom masculí) fa·di·ga·ment
fadigar (verb) fa·di·gar
fàding (nom masculí) ·ding
fado (nom masculí) fa·do
fador (nom femení) fa·dor
fadrí (nom masculí) fa·drí
fadrina (nom femení) fa·dri·na
fadrinalla (nom femení) fa·dri·na·lla
fadrinatge (nom masculí) fa·dri·nat·ge
fadrinejar (verb) fa·dri·ne·jar
fadrinesa (nom femení) fa·dri·ne·sa
fadrinot (nom masculí) fa·dri·not
fadristern (nom masculí) fa·dris·tern
faedor (nom masculí) fa·e·dor
faedor (adjectiu) fa·e·dor
faedora (nom femení) fa·e·do·ra
faena (nom femení) fa·e·na
faenada (nom femení) fa·e·na·da
faenador (adjectiu) fa·e·na·dor
faenater (adjectiu) fa·e·na·ter
faenejar (verb) fa·e·ne·jar
faener (adjectiu) fa·e·ner
faent (adjectiu) fa·ent
faetó (nom masculí) fa·e·
faetònids (nom masculí) fa·e··nids
fagàcies (nom femení) fa··ci·es
fagals (nom femení) fa·gals
fageda (nom femení) fa·ge·da
fagedena (nom femení) fa·ge·de·na
fagedènic (adjectiu) fa·ge··nic
fagedenisme (nom masculí) fa·ge·de·nis·me
fagell (nom masculí) fa·gell
fagequí (adjectiu) fa·ge·quí
fagequí (nom masculí) fa·ge·quí
fagequina (nom femení) fa·ge·qui·na
fagina (nom femení) fa·gi·na
fagòcit (nom masculí) fa··cit
fagocitar (verb) fa·go·ci·tar
fagocitari (adjectiu) fa·go·ci·ta·ri
fagocitoblast (nom masculí) fa·go·ci·to·blast
fagocitòlisi (nom femení) fa·go·ci··li·si
fagocitosi (nom femení) fa·go·ci·to·si
fagofòbia (nom femení) fa·go··bi·a
fagòlisi (nom femení) fa··li·si
fagony (nom masculí) fa·gony
fagosoma (nom masculí) fa·go·so·ma
fagot (nom masculí) fa·got
fagot (nom femení) fa·got
fagotista (nom masculí) fa·go·tis·ta
fagotista (nom femení) fa·go·tis·ta
fai (nom masculí) fai
faialita (nom femení) fa·ia·li·ta
faiança (nom femení) fa·ian·ça
faiçó (nom femení) fai·çó
faig (nom masculí) faig
faïment (nom masculí) fa·ï·ment
faió (nom masculí) fa·
faionenc (adjectiu) fa·io·nenc
faionenc (nom masculí) fa·io·nenc
faionenca (nom femení) fa·io·nen·ca
faisà (nom masculí) fai·
faisana (nom femení) fai·sa·na
faisandé (adjectiu) fai·san·
faisanera (nom femení) fai·sa·ne·ra
faisme (nom masculí) fa·is·me
faisó (nom femení) fai·
faista (adjectiu) fa·is·ta
faista (nom masculí) fa·is·ta
faista (nom femení) fa·is·ta
faitó (nom masculí) fai·
faiúmic (adjectiu) fa··mic
faiúmic (nom masculí) fa··mic
faixa (nom femení) fai·xa
faixa-cantó (nom femení) fai·xa-can·
faixa-semibanda (nom femení) fai·xa-se·mi·ban·da
faixa-semibarra (nom femení) fai·xa-se·mi·bar·ra
faixa-semipal (nom femení) fai·xa-se·mi·pal
faixada (nom femení) fai·xa·da
faixador (nom masculí) fai·xa·dor
faixadora (nom femení) fai·xa·do·ra
faixaire (nom masculí) fai·xai·re
faixaire (nom femení) fai·xai·re
faixar (verb) fai·xar
faixat (adjectiu) fai·xat
faixí (nom masculí) fai·
faixó (nom masculí) fai·
faja (nom femení) fa·ja
fajol (nom masculí) fa·jol
fajolar (nom masculí) fa·jo·lar
fajosa (nom femení) fa·jo·sa
falacrocoràcids (nom masculí) fa·la·cro·co··cids
falàfel (nom masculí) fa··fel
falaguer (adjectiu) fa·la·guer
falaguerament (adverbi) fa·la·gue·ra·ment
falagueria (nom femení) fa·la·gue·ri·a
falaixa (nom masculí) fa·lai·xa

101 - 200 de 4254 resultats amb f   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: