LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ecònoma (nom femení) e··no·ma
economat (nom masculí) e·co·no·mat
econometria (nom femení) e·co·no·me·tri·a
econometrista (nom masculí) e·co·no·me·tris·ta
econometrista (nom femení) e·co·no·me·tris·ta
economia (nom femení) e·co·no·mi·a
econòmic (adjectiu) e·co··mic
econòmicament (adverbi) e·co··mi·ca·ment
economicisme (nom masculí) e·co·no·mi·cis·me
economicista (adjectiu) e·co·no·mi·cis·ta
economicista (nom masculí) e·co·no·mi·cis·ta
economicista (nom femení) e·co·no·mi·cis·ta
economista (nom masculí) e·co·no·mis·ta
economista (nom femení) e·co·no·mis·ta
economitzador (adjectiu) e·co·no·mit·za·dor
economitzador (nom masculí) e·co·no·mit·za·dor
economitzar (verb) e·co·no·mit·zar
ecopacifisme (nom masculí) e·co·pa·ci·fis·me
ecopràxia (nom femení) e·co·prà·xi·a
ecorticat (adjectiu) e·cor·ti·cat
ecosfera (nom femení) e·cos·fe·ra
ecosistema (nom masculí) e·co·sis·te·ma
ecotip (nom masculí) e·co·tip
ecotipus (nom masculí) e·co·ti·pus
ecotò (nom masculí) e·co·
ecotoxicologia (nom femení) e·co·to·xi·co·lo·gi·a
ecs (interjecció) ecs
èctasi (nom femení) èc·ta·si
èctesi (nom femení) èc·te·si
ectima (nom femení) ec·ti·ma
ectinita (nom femení) ec·ti·ni·ta
ectlipsi (nom femení) ect·lip·si
ectoblast (nom masculí) ec·to·blast
ectobrànquia (nom femení) ec·to·bràn·qui·a
ectocarpals (nom femení) ec·to·car·pals
ectoderma (nom masculí) ec·to·der·ma
ectodèrmic (adjectiu) ec·to·dèr·mic
ectodinamogen (adjectiu) ec·to·di·na·mo·gen
ectodinamomorf (adjectiu) ec·to·di·na·mo·morf
ectofil·le (nom femení) ec·to·fil·le
ectòmer (nom masculí) ec··mer
ectomicoriza (nom femení) ec·to·mi·co·ri·za
ectomorf (adjectiu) ec·to·morf
ectomorf (nom masculí) ec·to·morf
ectomorfa (nom femení) ec·to·mor·fa
ectoparàsit (adjectiu) ec·to·pa··sit
ectoparàsit (nom masculí) ec·to·pa··sit
ectòpia (nom femení) ec··pi·a
ectòpic (adjectiu) ec··pic
ectoplasma (nom masculí) ec·to·plas·ma
ectoplasmàtic (adjectiu) ec·to·plas··tic
ectoplast (nom masculí) ec·to·plast
ectoproctes (nom masculí) ec·to·proc·tes
ectosoma (nom masculí) ec·to·so·ma
ectotèrmia (nom femení) ec·to·tèr·mi·a
ectòtrof (adjectiu) ec··trof
ectozou (nom masculí) ec·to·zou
ectromèlia (nom femení) ec·tro··li·a
ectropi (nom masculí) ec·tro·pi
ectròtic (adjectiu) ec·trò·tic
ecu (nom masculí) e·cu
eculi (nom masculí) e·cu·li
ecumene (nom masculí) e·cu·me·ne
ecumènic (adjectiu) e·cu··nic
ecumènicament (adverbi) e·cu··ni·ca·ment
ecumenicitat (nom femení) e·cu·me·ni·ci·tat
ecumenisme (nom masculí) e·cu·me·nis·me
ecumenista (adjectiu) e·cu·me·nis·ta
ecumenista (nom masculí) e·cu·me·nis·ta
ecumenista (nom femení) e·cu·me·nis·ta
èczema (nom masculí) èc·ze·ma
eczematós (adjectiu) ec·ze·ma·tós
edàfic (adjectiu) e··fic
edafització (nom femení) e·da·fit·za·ci·ó
edafòleg (nom masculí) e·da··leg
edafòloga (nom femení) e·da··lo·ga
edafologia (nom femení) e·da·fo·lo·gi·a
èdafon (nom masculí) è·da·fon
edam (nom masculí) e·dam
edat (nom femení) e·dat
edeagus (nom masculí) e·de·a·gus
edelweiss (nom masculí) e·del·weiss
edema (nom masculí) e·de·ma
edematós (adjectiu) e·de·ma·tós
edemèrids (nom masculí) e·de··rids
edèn (nom masculí) e·dèn
edènic (adjectiu) e··nic
edentats (nom masculí) e·den·tats
edetà (adjectiu) e·de·
edetà (nom masculí) e·de·
edetana (nom femení) e·de·ta·na
ediacarià (adjectiu) e·di·a·ca·ri·à
ediacarià (nom masculí) e·di·a·ca·ri·à
edició (nom femení) e·di·ci·ó
edicle (nom masculí) e·di·cle
edictal (adjectiu) e·dic·tal
edicte (nom masculí) e·dic·te
edícula (nom femení) e··cu·la
edificabilitat (nom femení) e·di·fi·ca·bi·li·tat
edificable (adjectiu) e·di·fi·ca·ble

101 - 200 de 9765 resultats amb e   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: