LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
dallador (adjectiu) da·lla·dor
dalladora (nom femení) da·lla·do·ra
dallaire (nom masculí) da·llai·re
dallaire (nom femení) da·llai·re
dallaire (adjectiu) da·llai·re
dallar (verb) da·llar
dallò (pronom) da·llò
dallonses (pronom) da·llon·ses
dàlmata (adjectiu) dàl·ma·ta
dàlmata (nom masculí) dàl·ma·ta
dàlmata (nom femení) dàl·ma·ta
dalmàtica (nom femení) dal··ti·ca
dalt (preposició) dalt
dalt (adverbi) dalt
dalt (nom masculí) dalt
daltabaix (adverbi) dal·ta·baix
daltabaix (nom masculí) dal·ta·baix
dalton (nom masculí) dal·ton
daltonià (adjectiu) dal·to·ni·à
daltonià (nom masculí) dal·to·ni·à
daltoniana (nom femení) dal·to·ni·a·na
daltònic (adjectiu) dal··nic
daltònic (nom masculí) dal··nic
daltònica (nom femení) dal··ni·ca
daltònid (adjectiu) dal··nid
daltònid (nom masculí) dal··nid
daltonisme (nom masculí) dal·to·nis·me
dama (nom femení) da·ma
damà (nom masculí) da·
damajoana (nom femení) da·ma·jo·a·na
damalisc (nom masculí) da·ma·lisc
damàs (nom masculí) da·màs
damascè (adjectiu) da·mas·
damascè (nom masculí) da·mas·
damascena (nom femení) da·mas·ce·na
damasià (adjectiu) da·ma·si·à
damasquí (adjectiu) da·mas·quí
damasquí (nom masculí) da·mas·quí
damasquina (nom femení) da·mas·qui·na
damasquinar (verb) da·mas·qui·nar
damasquinat (nom masculí) da·mas·qui·nat
damasquinatge (nom masculí) da·mas·qui·nat·ge
damassè (nom masculí) da·mas·
damer (nom masculí) da·mer
damianista (nom femení) da·mi·a·nis·ta
damisel·la (nom femení) da·mi·sel·la
dammar (nom femení) dam·mar
damnable (adjectiu) dam·na·ble
damnablement (adverbi) dam·na·ble·ment
damnació (nom femení) dam·na·ci·ó
damnada (nom femení) dam·na·da
damnar (verb) dam·nar
damnat (nom masculí) dam·nat
damnatge (nom masculí) dam·nat·ge
damnejar (verb) dam·ne·jar
damnificació (nom femení) dam·ni·fi·ca·ci·ó
damnificada (nom femení) dam·ni·fi·ca·da
damnificador (adjectiu) dam·ni·fi·ca·dor
damnificador (nom masculí) dam·ni·fi·ca·dor
damnificadora (nom femení) dam·ni·fi·ca·do·ra
damnificar (verb) dam·ni·fi·car
damnificat (adjectiu) dam·ni·fi·cat
damnificat (nom masculí) dam·ni·fi·cat
damnós (adjectiu) dam·nós
dàmper (nom masculí) dàm·per
damunt (preposició) da·munt
damunt (adverbi) da·munt
damunt (nom masculí) da·munt
dan (nom masculí) dan
danablú (nom masculí) da·na·blú
danaide (nom femení) da·nai·de
danburita (nom femení) dan·bu·ri·ta
dàncing (nom masculí) dàn·cing
dandi (nom masculí) dan·di
dandisme (nom masculí) dan·dis·me
danès (adjectiu) da·nès
danès (nom masculí) da·nès
danesa (nom femení) da·ne·sa
dangeàrdia (nom femení) dan·ge·àr·di·a
dangeardià (adjectiu) dan·ge·ar·di·à
danià (adjectiu) da·ni·à
danià (nom masculí) da·ni·à
dansa (nom femení) dan·sa
dansada (nom femení) dan·sa·da
dansador (adjectiu) dan·sa·dor
dansador (nom masculí) dan·sa·dor
dansadora (nom femení) dan·sa·do·ra
dansaire (nom masculí) dan·sai·re
dansaire (nom femení) dan·sai·re
dansaire (adjectiu) dan·sai·re
dansar (verb) dan·sar
dansarí (nom masculí) dan·sa·
dansarina (nom femení) dan·sa·ri·na
danser (nom masculí) dan·ser
dansera (nom femení) dan·se·ra
danseta (nom femení) dan·se·ta
dantesc (adjectiu) dan·tesc
danubià (adjectiu) da·nu·bi·à
dany (nom masculí) dany
danyar (verb) da·nyar

101 - 200 de 6050 resultats amb d   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: