LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
bacterià (adjectiu) bac·te·ri·à
bacterial (adjectiu) bac·te·ri·al
bactericida (nom masculí) bac·te·ri·ci·da
bactericida (adjectiu) bac·te·ri·ci·da
bacterièmia (nom femení) bac·te·ri·è·mi·a
bacteriocecidi (nom masculí) bac·te·ri·o·ce·ci·di
bacterioclorofil·la (nom femení) bac·te·ri·o·clo·ro·fil·la
bacteriòfag (nom masculí) bac·te·ri·ò·fag
bacteriofàgia (nom femení) bac·te·ri·o··gi·a
bacteriofeofitina (nom femení) bac·te·ri·o·fe·o·fi·ti·na
bacteriòleg (nom masculí) bac·te·ri·ò·leg
bacteriòlisi (nom femení) bac·te·ri·ò·li·si
bacteriolisina (nom femení) bac·te·ri·o·li·si·na
bacteriolític (adjectiu) bac·te·ri·o··tic
bacteriolític (nom masculí) bac·te·ri·o··tic
bacteriòloga (nom femení) bac·te·ri·ò·lo·ga
bacteriologia (nom femení) bac·te·ri·o·lo·gi·a
bacteriològic (adjectiu) bac·te·ri·o··gic
bacteriopèxia (nom femení) bac·te·ri·o··xi·a
bacterioproteïna (nom femení) bac·te·ri·o·pro·te·ï·na
bacteriopurpurina (nom femení) bac·te·ri·o·pur·pu·ri·na
bacterioscòpia (nom femení) bac·te·ri·os··pi·a
bacterioscòpic (adjectiu) bac·te·ri·os··pic
bacteriosi (nom femení) bac·te·ri·o·si
bacteriòstasi (nom femení) bac·te·ri·òs·ta·si
bacteriostàtic (adjectiu) bac·te·ri·os··tic
bacteriostàtic (nom masculí) bac·te·ri·os··tic
bacterioteràpia (nom femení) bac·te·ri·o·te··pi·a
bacteriotoxina (nom femení) bac·te·ri·o·to·xi·na
bacteriúria (nom femení) bac·te·ri·ú·ri·a
bacteroïdàcies (nom femení) bac·te·ro·ï··ci·es
bacteroide (adjectiu) bac·te·roi·de
bacteroide (nom masculí) bac·te·roi·de
bactrià (adjectiu) bac·tri·à
bactrià (nom masculí) bac·tri·à
bactriana (nom femení) bac·tri·a·na
bàcul (nom masculí) ·cul
baculiforme (adjectiu) ba·cu·li·for·me
baculimetria (nom femení) ba·cu·li·me·tri·a
baculit (nom masculí) ba·cu·lit
bada (nom masculí) ba·da
bada (nom femení) ba·da
badabadoc (nom masculí) ba·da·ba·doc
badada (nom femení) ba·da·da
badadís (adjectiu) ba·da·dís
badador (nom masculí) ba·da·dor
badadura (nom femení) ba·da·du·ra
badafió (nom masculí) ba·da·fi·ó
badaina (nom femení) ba·dai·na
badaine (nom masculí) ba·dai·ne
badaire (nom masculí) ba·dai·re
badaire (nom femení) ba·dai·re
badall (nom masculí) ba·dall
badallaire (nom masculí) ba·da·llai·re
badallaire (nom femení) ba·da·llai·re
badallar (verb) ba·da·llar
badallera (nom femení) ba·da·lle·ra
badaloc (nom masculí) ba·da·loc
badaloní (adjectiu) ba·da·lo·
badaloní (nom masculí) ba·da·lo·
badalonina (nom femení) ba·da·lo·ni·na
badalot (nom masculí) ba·da·lot
badaluc (nom masculí) ba·da·luc
badana (nom femení) ba·da·na
badaolles (nom masculí) ba·da·o·lles
badar (verb) ba·dar
badarià (adjectiu) ba·da·ri·à
badarià (nom masculí) ba·da·ri·à
baddeleyita (nom femení) bad·de·le·yi·ta
baderna (nom femení) ba·der·na
badès (adjectiu) ba·dès
badès (nom masculí) ba·dès
badesa (nom femení) ba·de·sa
badge (nom masculí) bad·ge
badia (nom femení) ba·di·a
badiana (nom femení) ba·di·a·na
badiella (nom femení) ba·di·e·lla
badienc (adjectiu) ba·di·enc
badienc (nom masculí) ba·di·enc
badienca (nom femení) ba·di·en·ca
badiguer (nom masculí) ba·di·guer
badil (nom masculí) ba·dil
badina (nom femení) ba·di·na
badiu (nom masculí) ba·diu
badívol (adjectiu) ba··vol
badland (nom masculí) bad·land
badlands (nom masculí) bad·lands
bàdminton (nom masculí) bàd·min·ton
badoc (adjectiu) ba·doc
badoc (nom masculí) ba·doc
badoca (nom femení) ba·do·ca
badocar (verb) ba·do·car
badola (nom femení) ba·do·la
badomeries (nom femení) ba·do·me·ri·es
badomies (nom femení) ba·do·mi·es
badoquejar (verb) ba·do·que·jar
badoquera (nom femení) ba·do·que·ra
badoqueria (nom femení) ba·do·que·ri·a
baellà (adjectiu) ba·e·llà
baellà (nom masculí) ba·e·llà

101 - 200 de 5402 resultats amb b   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: