LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
sabrista (nom femení) sa·bris·ta
sabuc (nom masculí) sa·buc
sabucar (nom masculí) sa·bu·car
sabuda (nom femení) sa·bu·da
sabulícola (adjectiu) sa·bu··co·la
sabulós (adjectiu) sa·bu·lós
saburra (nom femení) sa·bur·ra
saburral (adjectiu) sa·bur·ral
saburrós (adjectiu) sa·bur·rós
sabut (adjectiu) sa·but
sac (nom masculí) sac
saca (nom femení) sa·ca
sacabutx (nom masculí) sa·ca·butx
sacada (nom femení) sa·ca·da
sacar (verb) sa·car
sacarat (nom masculí) sa·ca·rat
sacarí (adjectiu) sa·ca·
sacàric (adjectiu) sa··ric
sacàrid (nom masculí) sa··rid
sacarífer (adjectiu) sa·ca··fer
sacarificable (adjectiu) sa·ca·ri·fi·ca·ble
sacarificació (nom femení) sa·ca·ri·fi·ca·ci·ó
sacarificador (adjectiu) sa·ca·ri·fi·ca·dor
sacarificar (verb) sa·ca·ri·fi·car
sacarigen (adjectiu) sa·ca·ri·gen
sacarímetre (nom masculí) sa·ca··me·tre
sacarimetria (nom femení) sa·ca·ri·me·tri·a
sacarimètric (adjectiu) sa·ca·ri··tric
sacarina (nom femení) sa·ca·ri·na
sacarinol (nom masculí) sa·ca·ri·nol
sacaroide (adjectiu) sa·ca·roi·de
sacaròmetre (nom masculí) sa·ca··me·tre
sacaromicetàcies (nom femení) sa·ca·ro·mi·ce··ci·es
sacaromicetals (nom femení) sa·ca·ro·mi·ce·tals
sacaromicets (nom masculí) sa·ca·ro·mi·cets
sacaromicosi (nom femení) sa·ca·ro·mi·co·si
sacarosa (nom femení) sa·ca·ro·sa
sacarosa-fosforilasa (nom femení) sa·ca·ro·sa-fos·fo·ri·la·sa
sacarur (nom masculí) sa·ca·rur
sacciforme (adjectiu) sac·ci·for·me
sacerdoci (nom masculí) sa·cer·do·ci
sacerdot (nom masculí) sa·cer·dot
sacerdotal (adjectiu) sa·cer·do·tal
sacerdotalment (adverbi) sa·cer·do·tal·ment
sacerdotessa (nom femení) sa·cer·do·tes·sa
saciable (adjectiu) sa·ci·a·ble
saciar (verb) sa·ci·ar
sacietat (nom femení) sa·ci·e·tat
saco (nom masculí) sa·co
sacotell (nom masculí) sa·co·tell
sacra (nom femení) sa·cra
sacralitat (nom femení) sa·cra·li·tat
sacralització (nom femení) sa·cra·lit·za·ci·ó
sacralitzar (verb) sa·cra·lit·zar
sacramental (adjectiu) sa·cra·men·tal
sacramentalment (adverbi) sa·cra·men·tal·ment
sacramentari (adjectiu) sa·cra·men·ta·ri
sacramentari (nom masculí) sa·cra·men·ta·ri
sacramentària (nom femení) sa·cra·men··ri·a
sacràrium (nom masculí) sa·crà·ri·um
sacratíssim (adjectiu) sa·cra·tís·sim
sacre (adjectiu) sa·cre
sacre (nom masculí) sa·cre
sacrificable (adjectiu) sa·cri·fi·ca·ble
sacrificació (nom femení) sa·cri·fi·ca·ci·ó
sacrificador (adjectiu) sa·cri·fi·ca·dor
sacrificador (nom masculí) sa·cri·fi·ca·dor
sacrificadora (nom femení) sa·cri·fi·ca·do·ra
sacrificant (adjectiu) sa·cri·fi·cant
sacrificant (nom masculí) sa·cri·fi·cant
sacrificant (nom femení) sa·cri·fi·cant
sacrificar (verb) sa·cri·fi·car
sacrifici (nom masculí) sa·cri·fi·ci
sacrificial (adjectiu) sa·cri·fi·ci·al
sacríleg (adjectiu) sa·crí·leg
sacrílegament (adverbi) sa·crí·le·ga·ment
sacrilegi (nom masculí) sa·cri·le·gi
sacrista (nom masculí) sa·cris·ta
sacrociàtic (adjectiu) sa·cro·ci·à·tic
sacrococcigi (adjectiu) sa·cro·coc·ci·gi
sacrocoxàlgia (nom femení) sa·cro·co·xàl·gi·a
sacrodínia (nom femení) sa·cro··ni·a
sacroilíac (adjectiu) sa·cro·i··ac
sacroilitis (nom femení) sa·cro·i·li·tis
sacrolumbar (adjectiu) sa·cro·lum·bar
sacrosant (adjectiu) sa·cro·sant
sacrovertebral (adjectiu) sa·cro·ver·te·bral
sacsada (nom femení) sac·sa·da
sacsador (adjectiu) sac·sa·dor
sacsar (verb) sac·sar
sacseig (nom masculí) sac·seig
sacsejada (nom femení) sac·se·ja·da
sacsejador (adjectiu) sac·se·ja·dor
sacsejador (nom masculí) sac·se·ja·dor
sacsejadora (nom femení) sac·se·ja·do·ra
sacsejar (verb) sac·se·jar
sacsó (nom masculí) sac·
sacsoner (adjectiu) sac·so·ner
sacsonut (adjectiu) sac·so·nut
sàcul (nom masculí) ·cul

101 - 200 de 5978 resultats amb s   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: