LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
jarosita (nom femení) ja·ro·si·ta
jarret (nom masculí) jar·ret
jas (interjecció) jas
jaspi (nom masculí) jas·pi
jaspiar (verb) jas·pi·ar
jaspiat (adjectiu) jas·pi·at
jàssena (nom femení) jàs·se·na
jàssera (nom femení) jàs·se·ra
jatoba (nom femení) ja·to·ba
jau (interjecció) jau
jaumet (nom masculí) jau·met
jaumetar (verb) jau·me·tar
jaumí (adjectiu) jau·
jaumí (nom masculí) jau·
jaumina (nom femení) jau·mi·na
jaupar (verb) jau·par
jaure (verb) jau·re
javanès (adjectiu) ja·va·nès
javanès (nom masculí) ja·va·nès
javanesa (nom femení) ja·va·ne·sa
javantrop (nom masculí) ja·van·trop
javelina (nom femení) ja·ve·li·na
jazz (nom masculí) jazz
jazzístic (adjectiu) jaz·zís·tic
jebusea (nom femení) je·bu·se·a
jebuseu (nom masculí) je·bu·seu
jebuseu (adjectiu) je·bu·seu
jeep (nom masculí) jeep
jeia (nom femení) je·ia
jejú (nom masculí) je·
jejunal (adjectiu) je·ju·nal
jejúnum (nom masculí) je··num
jènua (nom femení) ·nu·a
jerarca (nom masculí) je·rar·ca
jerarca (nom femení) je·rar·ca
jerarquia (nom femení) je·rar·qui·a
jerarquia (nom masculí) je·rar·qui·a
jeràrquic (adjectiu) je·ràr·quic
jeràrquicament (adverbi) je·ràr·qui·ca·ment
jerarquització (nom femení) je·rar·quit·za·ci·ó
jerarquitzar (verb) je·rar·quit·zar
jerbu (nom masculí) jer·bu
jeremiada (nom femení) je·re·mi·a·da
jeroglífic (adjectiu) je·ro·glí·fic
jeroglífic (nom masculí) je·ro·glí·fic
jerònim (adjectiu) je··nim
jerònim (nom masculí) je··nim
jerònima (nom femení) je··ni·ma
jerosolimità (adjectiu) je·ro·so·li·mi·
jerosolimità (nom masculí) je·ro·so·li·mi·
jerosolimitana (nom femení) je·ro·so·li·mi·ta·na
jersei (nom masculí) jer·sei
jesuat (nom masculí) je·su·at
jesuïta (nom masculí) je·su·ï·ta
jesuïta (adjectiu) je·su·ï·ta
jesuïta (nom femení) je·su·ï·ta
jesuític (adjectiu) je·su·í·tic
jesuíticament (adverbi) je·su·í·ti·ca·ment
jesuïtisme (nom masculí) je·su·ï·tis·me
jesús (interjecció) je·sús
Jesús (interjecció) Je·sús
jesuset (nom masculí) je·su·set
jet (nom masculí) jet
jet-set (nom femení) jet-set
jeure (verb) jeu·re
jiddisch (adjectiu) jid·disch
jiddisch (nom masculí) jid·disch
jihad (nom masculí) ji·had
jihad (nom femení) ji·had
jingle (nom masculí) jin·gle
jive (nom masculí) ji·ve
jo (pronom) jo
jo (nom masculí) jo
joana (adjectiu) jo·a·na
joancellenc (adjectiu) jo·an·ce·llenc
joancellenc (nom masculí) jo·an·ce·llenc
joancellenca (nom femení) jo·an·ce·llen·ca
joaní (nom masculí) jo·a·
joaní (adjectiu) jo·a·
joànic (adjectiu) jo·à·nic
joanina (nom femení) jo·a·ni·na
joanplanenc (adjectiu) jo·an·pla·nenc
joanplanenc (nom masculí) jo·an·pla·nenc
joanplanenca (nom femení) jo·an·pla·nen·ca
joaquimisme (nom masculí) jo·a·qui·mis·me
joaquimita (adjectiu) jo·a·qui·mi·ta
joaquimita (nom masculí) jo·a·qui·mi·ta
joaquimita (nom femení) jo·a·qui·mi·ta
joc (nom masculí) joc
jóc (nom masculí) jóc
jóc (adjectiu) jóc
joca (nom femení) jo·ca
jocista (adjectiu) jo·cis·ta
jocista (nom masculí) jo·cis·ta
jocista (nom femení) jo·cis·ta
jocós (adjectiu) jo·cós
jocosament (adverbi) jo·co·sa·ment
jocoseriós (adjectiu) jo·co·se·ri·ós
jocositat (nom femení) jo·co·si·tat
jocund (adjectiu) jo·cund

101 - 200 de 548 resultats amb j   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: