LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
galactorrea (nom femení) ga·lac·tor·re·a
galactosa (nom femení) ga·lac·to·sa
galactosèmia (nom femení) ga·lac·to··mi·a
galacturònic (adjectiu) ga·lac·tu··nic
galaic (adjectiu) ga·laic
galaicoportuguès (adjectiu) ga·lai·co·por·tu·guès
galaicoportuguès (nom masculí) ga·lai·co·por·tu·guès
galalita (nom femení) ga·la·li·ta
galamó (nom masculí) ga·la·
galanejar (verb) ga·la·ne·jar
galanesa (nom femení) ga·la·ne·sa
galanga (nom femení) ga·lan·ga
galania (nom femení) ga·la·ni·a
galanor (nom femení) ga·la·nor
galant (adjectiu) ga·lant
galant (nom masculí) ga·lant
galanteig (nom masculí) ga·lan·teig
galantejador (adjectiu) ga·lan·te·ja·dor
galantejador (nom masculí) ga·lan·te·ja·dor
galantejar (verb) ga·lan·te·jar
galanteria (nom femení) ga·lan·te·ri·a
galantina (nom femení) ga·lan·ti·na
galantment (adverbi) ga·lant·ment
galanxó (adjectiu) ga·lan·
galàpet (nom masculí) ga··pet
galassa (nom femení) ga·las·sa
gàlata (adjectiu) ·la·ta
gàlata (nom masculí) ·la·ta
gàlata (nom femení) ·la·ta
galateids (nom masculí) ga·la·teids
galatxo (nom masculí) ga·lat·xo
galavars (nom masculí) ga·la·vars
galaverna (nom femení) ga·la·ver·na
galàxia (nom femení) ga··xi·a
galba (adjectiu) gal·ba
galba (nom femení) gal·ba
gàlban (nom masculí) gàl·ban
gàlbul (nom masculí) gàl·bul
galda (nom femení) gal·da
galdiró (nom masculí) gal·di·
galdirot (nom masculí) gal·di·rot
galdós (adjectiu) gal·dós
galdufa (nom femení) gal·du·fa
gàlea (nom femení) ·le·a
galeat (adjectiu) ga·le·at
galega (nom femení) ga·le·ga
galeig (nom masculí) ga·leig
galejar (verb) ga·le·jar
galena (nom femení) ga·le·na
galènic (adjectiu) ga··nic
galènica (nom femení) ga··ni·ca
galeodes (nom masculí) ga·le·o·des
galeopitec (nom masculí) ga·le·o·pi·tec
galer (nom masculí) ga·ler
galera (nom femení) ga·le·ra
galerada (nom femení) ga·le·ra·da
galerenc (adjectiu) ga·le·renc
galerenc (nom masculí) ga·le·renc
galerenca (nom femení) ga·le·ren·ca
galereta (nom femení) ga·le·re·ta
galerí (nom masculí) ga·le·
galeria (nom femení) ga·le·ri·a
galerista (nom masculí) ga·le·ris·ta
galerista (nom femení) ga·le·ris·ta
galerna (nom femení) ga·ler·na
galet (nom masculí) ga·let
galeta (nom femení) ga·le·ta
galfó (nom masculí) gal·
galga (nom femení) gal·ga
galgar (verb) gal·gar
galgat (adjectiu) gal·gat
galgatge (nom masculí) gal·gat·ge
galiassa (nom femení) ga·li·as·sa
galiassa (nom masculí) ga·li·as·sa
gàlib (nom masculí) ·lib
galibar (verb) ga·li·bar
galifardeu (nom masculí) ga·li·far·deu
galilea (nom femení) ga·li·le·a
galileà (adjectiu) ga·li·le·à
galileu (adjectiu) ga·li·leu
galileu (nom masculí) ga·li·leu
galimaties (nom masculí) ga·li·ma·ti·es
galindaina (nom femení) ga·lin·dai·na
galindejar (verb) ga·lin·de·jar
galindó (nom masculí) ga·lin·
galindoi (nom masculí) ga·lin·doi
galió (nom masculí) ga·li·ó
galiot (nom masculí) ga·li·ot
galiota (nom femení) ga·li·o·ta
galipàndria (nom femení) ga·li·pàn·dri·a
galipot (nom masculí) ga·li·pot
galivança (nom femení) ga·li·van·ça
galivar (verb) ga·li·var
gall (nom masculí) gall
gallada (nom femení) ga·lla·da
gallard (adjectiu) ga·llard
gallarda (nom femení) ga·llar·da
gallardament (adverbi) ga·llar·da·ment
gallardejar (verb) ga·llar·de·jar
gallardet (nom masculí) ga·llar·det

101 - 200 de 3377 resultats amb g   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: