LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
sabatitzar sabatisme
sacarificar sacarificació
sacralitzar sacralització
sacrificar sacrifici, sacrificació
sacsar sacseig
sacsejar sacsejada, sacseig
sadollar sadollament
sagnar sagnia
salar salaó, salament, saladura
salaritzar salarització
salinitzar salinització
salivar salivació
salmejar salmeig
salpicar salpicó
saltejar saltejament
saludar salutació, salut, salut
salvar salvament, salvació
sanejar sanejament
sanglotar sangloteig
sanglotejar sangloteig
sanguificar sanguificació
santificar santificació
saponificar saponificació
saquejar saqueig
satisfer satisfacció
saturar saturació
seccionar seccionament
secretar secreció
secularitzar secularització
sedimentar sedimentació
seduir seducció
segar segament, segada, sega
segellar segellament
segmentar segmentació
segregar segregació
segrestar segrest
seguir seguiment, seguida
sembrar sembra
sensibilitzar sensibilització
sentir sensació
senyalar senyalament
senyalitzar senyalització
separar secessió, separació
sepultar sepultura
seqüenciar seqüenciació
sermonejar sermoneig
serrar serradura, serrada
servar serva
servir serviment, servei
sexar sexatge
sigil·lar sigil·lació
signar signatura, signament
significar significació
silicificar silicificació
simbolitzar simbolització
simetritzar simetrització
simplificar simplificació
simular simulació
sincronitzar sincronització
sindicar sindicació
singularitzar singularització
sinitzar sinització
sintonitzar sintonització
sirgar sirga
sistematitzar sistematització
situar situació
sobrealimentar sobrealimentació
sobrecongelar sobrecongelació
sobreeixir sobreeiximent
sobreescalfar sobreescalfament
sobreestimar sobreestimació
sobreexcitar sobreexcitació
sobreexposar sobreexposició
sobreimprimir sobreimpressió
sobrenéixer sobrenaixença
sobrepujar sobrepuig
sobresaturar sobresaturació
sobreseure sobreseïment
sobrevalorar sobrevaloració
sobreviure supervivència
socarrar socarrada
socarrimar socarrimada
socialitzar socialització
socórrer socors, socorriment
sofisticar sofisticació
sojornar sojorn
solapar solapament
solcar solcada
soldar soldadura, soldatge
solemnitzar solemnització
solfejar solfeig
solidaritzar solidarització
solidificar solidificació
sollar sollament
sollevar sollevament
sol·licitar sol·licitació
somatitzar somatització
somiejar somieig
somiquejar somiqueig
somriure somriure, somriure
sonar sonada
sondar sondatge
sondejar sondeig
sonoritzar sonorització
sopar sopada
sorgir sorgiment
sorprendre sorpresa
sorregar sorregada
sortejar sorteig
sortir sortida
soscavar soscavament
sospesar sospesament
sospitar sospita, suspició
sostenir sosteniment
sostreure sostreta, sostracció
soterrar soterrament
sotmetre sotmetiment, submissió
sotsarrendar sotsarrendament
sotsobrar sotsobre
suar sudoració, suada
suavitzar suavització
subcategoritzar subcategorització
subcontractar subcontractació
subdelegar subdelegació
subdistingir subdistinció
subdividir subdivisió
suberificar suberificació
subexposar subexposició
subinfeudar subinfeudació
subjugar subjugació
sublimar sublimació
submergir submersió
subministrar subministrament, subministració
subordinar subordinament, subordinació
subornar subornació, suborn
subratllar subratllada
subrogar subrogació
subscriure subscripció
subsolar subsolatge
substanciar substanciació
substantivar substantivació
substituir substitució
subsumir subsumpció
subtilitzar subtilització
subvenir subvenció
subvertir subversió
sucar sucada
succeir successió
sufixar sufixació
sufocar sufocació
sufumigar sufumigació
suggerir suggestió, suggeriment
suïcidar suïcidi
sulfatar sulfatada, sulfatació
sulfitar sulfitació
sumar sumació
sumir sumpció
supeditar supeditació
superar superació
superposar superposició
supervisar supervisió
suplantar suplantació
suplicar suplicació, súplica
suplir suplència
suportar suport
suposar suposició
suprimir supressió
supurar supuració
suputar suputació
surar surada
suscitar suscitament, suscitació
suspendre suspensió
sustentar sustentació
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

173 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: