LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
rabejar rabeig
raciocinar raciocini, raciocinació
racionalitzar racionalització
racionar racionament
radiar radiació
radicalitzar radicalització
radicar radicació
rajar rajada
ramar ramificació
ramassar ramassada
ramificar ramificació
rampinyar rampinya
raonar raonament
rapar rapada
rapinyar rapinya
raptar rapte
rarificar rarificació, rarefacció
rascar rascada
rasclar rasclada
raspallar raspallada
raspar raspat, raspament, raspadura
rastrejar rastrejament, rastreig
ratificar ratificació
ratllar ratllada
raure rasura
reabsorbir reabsorció
readaptar readaptació
readmetre readmissió
readoptar readopció
reafirmar reafirmació
reagregar reagregació
reajustar reajustament
realçar realçament, realç
realitzar realització
reanimar reanimació
reaparèixer reaparició
rearmar rearmament
reassegurar reassegurança
reassumir reassumpció
rebaixar rebaixament, rebaixa, rebaix
rebatre rebatiment
rebel·lar rebel·lió
rebentar rebentament, rebentada
reblanir reblaniment
reblar rebladura, reblada
reblir rebliment
rebobinar rebobinatge
rebolcar rebolcament, rebolcada
rebolicar rebolica
rebomborejar rebomboreig
rebordonir rebordoniment
rebotre rebot
rebre recepció, rebuda
rebregar rebregada
rebrotar rebrotada
rebufar rebufada
rebullir rebullida
rebutjar rebuig
recacejar recaceig
recalar recalada
recalcar recalcament, recalcada
recanviar recanvi
recapitular recapitulació
recaptar recaptament, recaptació
recaragolar recaragolament
recargolar recargolament
recaure recaiguda
recautxutar recautxutatge
recercar recerca
reciclar reciclatge
reciprocar reciprocació
recitar recitació
reclamar reclamació
reclinar reclinació
recloure reclusió
reclutar reclutament
recobrar recobrament
recobrir recobriment
recollir recolliment, recol·lecció, recull, recollida
recolonitzar recolonització
recolzar recolzament
recomanar recomanació
recombinar recombinació
recomençar recomençament
recompensar recompensació, recompensa
recompondre recomposició
recomprar recompra
recomptar recompte
reconcentrar reconcentració
reconciliar reconciliació
reconduir reconducció
reconèixer reconeixença, reconeixement, recognició
reconfortar reconfortació
reconquerir reconquesta
reconstituir reconstitució
reconstruir reconstrucció
reconvenir reconvenció
reconvertir reconversió
recordar recordació
recórrer recurs
recrear recreació
recréixer recreixement
recremar recremada
recriar recria
recriminar recriminació
recristal·litzar recristal·lització
recruar recrudescència, recruada
rectificar rectificació
recular reculada
recuperar recuperació
recusar recusació
redactar redacció
redargüir redargució
redhibir redhibició
redimir redempció
redistribuir redistribució
redoblar redoblament
redreçar redreçament, redreç
reduir reducció
reduplicar reduplicació
reedificar reedificació
reeditar reedició
reeducar reeducació
reeixir reeiximent, reeixida
reelegir reelecció
reembarcar reembarcament
reemborsar reembors
reembossar reembossament
reemplaçar reemplaçament
reencarnar reencarnació
reenganxar reenganxament
reenvidar reenvit
reerigir reerecció
reescalfar reescalfament
reescriure reescriptura
reesmerçar reesmerç
reestrenar reestrena
reestructurar reestructuració
reexaminar reexaminació
reexpedir reexpedició
reexportar reexportació
refer refecció
referir referència
refermar refermança
refertilitzar refertilització
refiar refiança
refilar refilada
refinar refinament, refinació
reflectir reflexió
reflorir refloriment
refocil·lar refocil·lació
refondre refosa
reforçar reforçament, reforç
reformar reformació, reforma
reformatar reformatació
refredar refredament
refregar refregament, refregada
refrenar refrenament
refrescar refrescament, refrescada
refrigerar refrigeració
refusar refús
refutar refutació
regalar regalament
reganyar reganyament
regar regada
regatejar regateig
regelar regelació, regel
regenerar regeneració
regionalitzar regionalització
regir regiment, regència
regirar regirament
registrar registre, registrament
reglamentar reglamentació
reglejar reglejat
reglotar reglot
regraciar regraciament
regressar regrés
reguardonar reguardonament
regular regulació
regularitzar regularització
regurgitar regurgitació
rehabilitar rehabilitació
rehidratar rehidratació
reificar reificació
reimplantar reimplantació
reimportar reimportació
reimposar reimposició
reimprimir reimpressió
reincidir reincidència
reincorporar reincorporació
reinflar reinflament
reingressar reingrés
reinserir reinserció
reinstal·lar reinstal·lació
reintegrar reintegració
reinvertir reinversió
reiterar reiteració
reivindicar reivindicació
rejovenir rejoveniment
rejuntar rejuntament, rejuntada
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

388 resultats - (resultats 0 - 200) • següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: