LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
cabotejar caboteig
cabrejar cabreig
cabussar caparrada, cabussament
caçar cacera, caça
cagar cagada
calafatar calafatament
calar calada, cala
calçar calçament
calcigar calcigada
calcinar calcinació
calcular calculació, càlcul
caldejar caldejament, calda
calibrar calibratge
calorifugar calorifugació
campanejar campaneig
camuflar camuflament
canalitzar canalització
cancel·lar cancel·lació
candir candiment
canonejar canoneig
canonitzar canonització
cantar cantarella, cant
canviar canvi
capacitar capacitació
capbrevar capbrevació
capbussar capbussament
capcinejar capcineig
capficar capficada
capgirar capgirament, capgirada
capitalitzar capitalització
capitular capitulació
capolar capolament
caponar caponada
capotar capotatge
captar captació, capta
capturar captura
caracteritzar caracterització
caragolar caragolament
carbonatar carbonatació
carbonejar carboneig
carbonitzar carbonització
carburar carburació
cardar cardada
carenar carenada
cargolar cargolament, cargolada
carregar carregament, carregada, càrrega
carretejar carreteig
carrisquejar carrisqueig
cartejar carteig
casar casament
cascadejar cascadeig
cascar cascament
cascavellejar cascavelleig
castellanitzar castellanització
castigar castigament
castrar castració
catalanitzar catalanització
catalogar catalogació
categoritzar categorització
catequitzar catequització, catequesi
caure caiguda, caïment
causar causació
cauteritzar cauterització
cavar cavada
cavil·lar cavil·lació
cedir cessió
celar celació
celebrar celebració
centellejar centelleig
centralitzar centralització
centrifugar centrifugació
cenyir cenyiment
cercar cerca, cerca
cerndre cernuda
certificar certificació
cessar cessament, cessació
ciar cia
ciavogar ciavoga
cicatritzar cicatrització
cilindrar cilindratge
circuir circuïció
circular circulació
circumcidar circumcisió
circumnavegar circumnavegació
circumscriure circumscripció
circumval·lar circumval·lació
cisallar cisallament
cisar cisa
cisellar cisellada
citar citació
civilitzar civilització
clapotejar clapoteig
clarificar clarificació
classificar classificació
claudicar claudicació
clausurar clausura
clavar clavament
climatitzar climatització
clonar clonatge, clonació
cloquejar cloqueig
cloroformitzar cloroformització
clusteritzar clusterització
coagular coagulació
coaptar coaptació
coartar coartació
cobejar cobejança, cobejament
cobrar cobrament
cobrir cobriment, cobertura
codificar codificació
coercir coerció
cogitar cogitació
cohabitar cohabitació
cohibir cohibició
cohobar cohobació
cohonestar cohonestament
colar colament
colcar colcada
colgar colgament
collar collada
colonitzar colonització
colorar coloració
colpir colpiment
colrar colrament
col·laborar col·laboració
col·lectivitzar col·lectivització
col·legiar col·legiació
col·ligar col·ligació
col·limar col·limació
col·locar col·locació
col·ludir col·lusió
comanar comanda
comandar comandament
comarejar comareig
combatre combatiment
combinar combinació
comercialitzar comercialització
cometre comissió
commemorar commemoració
commensurar commensuració
comminar comminació
commoure commoviment
commutar commutació
compactar compactació
compaginar compaginació
comparar comparació
compartimentar compartimentació
compartir compartició
compel·lir compulsió
compenetrar compenetració
compensar compensació
competir competició
compilar compilació
complementar complementació
completar compleció
complexar complexació
complexificar complexificació
complicar complicació
complir compliment
compondre composició, componiment
comportar comport
comprar compra
comprendre comprensió
comprimir compressió
comprometre comprometement
comprovar comprovació
comptar compte, comptatge
compulsar compulsació, compulsa
computar computació
comunicar comunicació
concatenar concatenació
concebre concepció
concedir concessió
concelebrar concelebració
concentrar concentració
conceptualitzar conceptualització
conceptuar conceptuació
concernir concernència
concertar concertació
conciliar conciliació
concitar concitament, concitació
concloure conclusió
concordar concordament
concórrer concorriment
conculcar conculcació
condecorar condecoració
condemnar condemnament, condemnació
condensar condensació
condescendir condescendència
condicionar condicionament
condimentar condimentació
condonar condonació
conduir conduïment, conducció
conèixer coneixement, cognició
confabular confabulació
conferir conferiment, col·lació
confessar confessió
confiar confidència, confiament
confinar confinament
confirmar confirmació
confiscar confiscació
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

322 resultats - (resultats 0 - 200) • següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: