LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
idealitzar idealització
identificar identificació
igualar igualació
il·luminar il·luminació
il·lustrar il·lustració
imantar imantació
imbricar imbricació
imbuir imbuïment
imitar imitació
immaterialitzar immaterialització
immatricular immatriculació
immergir immersió
immigrar immigració
immiscir immixtió
immobilitzar immobilització
immolar immolació
immunitzar immunització
immutar immutació
impedir impediment
impel·lir impulsió, impuls
imperar imperi
impermeabilitzar impermeabilització
impetrar impetració
implantar implantació
implementar implementació
implicar implicació
implorar imploració
importar importació
imposar imposició
impostar impostació
imprecar imprecació
impregnar impregnació
imprimir impressió
improvar improvació
improvisar improvisació
impugnar impugnació
impurificar impurificació
imputar imputació
inaugurar inauguració
incapacitar incapacitació
incarcerar incarceració
incardinar incardinació
incentivar incentivació
incidir incidència
incinerar incineració
incitar incitament, incitació
inclinar inclinació
incloure inclusió
incoar incoació
incomplir incompliment
incomunicar incomunicació
incorporar incorporació
incórrer incorriment
incrementar incrementació
increpar increpació
incriminar incriminació
incrustar incrustació
incubar incubació
inculcar inculcació
inculpar inculpació
indagar indagació
indemnitzar indemnització
indexar indexació
indicar indicació
indignar indignació
individualitzar individualització
individuar individuació
induir inducció
industrialitzar industrialització
inebriar inebriació
infamar infamació
infantar infantament
infatuar infatuació
infectar infecció
inferir inferència
infestar infestació
infeudar infeudació
infibular infibulació
infiltrar infiltració
infirmar infirmació
infixar infixació
inflamar inflamació
inflar inflament, inflació
infligir inflicció
influir influència
informar informació
informatitzar informatització
infrautilitzar infrautilització
infravalorar infravaloració
infringir infracció
ingerir ingerència, ingestió
ingurgitar ingurgitació
inhabilitar inhabilitació
inhalar inhalació
inhibir inhibició
inhumar inhumació
inicialitzar inicialització
iniciar iniciació
injectar injecció
innivar innivació
innovar innovació
inocular inoculació
inquirir inquisició
insacular insaculació
insalivar insalivació
inscriure inscripció
inseminar inseminació
insensibilitzar insensibilització
inserir inserció
insinuar insinuació
insistir insistència
insonoritzar insonorització
inspirar inspiració
instal·lar instal·lació
instar instància
instaurar instauració
instigar instigació
instil·lar instil·lació
institucionalitzar institucionalització
instituir institució
instruir instrucció
instrumentalitzar instrumentalització
instrumentar instrumentació
insuflar insuflació
insultar insult
insurgir insurrecció
integrar integració
intensificar intensificació
intentar intent
intercalar intercalació
intercedir intercessió
interceptar intercepció
interconnectar interconnexió
interdir interdicció
interferir interferència
interioritzar interiorització
interlinear interlineació
internacionalitzar internacionalització
internar internament, internació
interpel·lar interpel·lació
interpolar interpolació
interposar interposició
interpretar interpretació
interrogar interrogació
interrompre interrupció
intersecar intersecció
intervenir intromissió, intervenció
intervertir interversió
intimar intimació
intimidar intimidació
intitular intitulació
intoxicar intoxicació
introduir intrusió, introducció
intubar intubació
intuir intuïció
inundar inundació
inutilitzar inutilització
invaginar invaginació
invalidar invalidació
inventar invenció
invertir inversió
investigar investigació
investir investiment, investidura
invitar invitació
invocar invocació
iodurar ioduració
ionitzar ionització
iotitzar iotització
irisar irisació
irradiar irradiació
irritar irritació
irrogar irrogació
irrompre irrupció
islamitzar islamització
isolar isolació
italianitzar italianització
iterar iteració
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

177 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: