LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
zigofícies (nom femení) zi·go··ci·es
zigofil·làcies (nom femení) zi·go·fil··ci·es
zigofil·le (nom masculí) zi·go·fil·le
zigoma (nom masculí) zi·go·ma
zigomàtic (adjectiu) zi·go··tic
zigomicètides (nom femení) zi·go·mi··ti·des
zigomicets (nom masculí) zi·go·mi·cets
zigomicots (nom masculí) zi·go·mi·cots
zigomorf (adjectiu) zi·go·morf
zigòpters (nom masculí) zi·gòp·ters
zigosi (nom femení) zi·go·si
zigòspora (nom femení) zi·gòs·po·ra
zigot (nom masculí) zi·got
zigotè (nom masculí) zi·go·
zigzagar (verb) zig·za·gar
zigzagat (adjectiu) zig·za·gat
zigzagueig (nom masculí) zig·za·gueig
zigzaguejar (verb) zig·za·gue·jar
zim-zam (nom masculí) zim-zam
zim-zam (interjecció locació adverbial) zim-zam
zimasa (nom femení) zi·ma·sa
zimbabuès (adjectiu) zim·ba·buès
zimbabuès (nom masculí) zim·ba·buès
zimbabuesa (nom femení) zim·ba·bu·e·sa
zimbabwès (adjectiu) zim·bab·wès
zimbabwès (nom masculí) zim·bab·wès
zimbabwesa (nom femení) zim·bab·we·sa
zimogen (adjectiu) zi·mo·gen
zimogen (nom masculí) zi·mo·gen
zimogènic (adjectiu) zi·mo··nic
zimologia (nom femení) zi·mo·lo·gi·a
zimosterol (nom masculí) zi·mos·te·rol
zinc (nom masculí) zinc
zincar (verb) zin·car
zincat (nom masculí) zin·cat
zíncic (adjectiu) zín·cic
zincita (nom femení) zin·ci·ta
zincògraf (nom masculí) zin··graf
zincògrafa (nom femení) zin··gra·fa
zincografia (nom femení) zin·co·gra·fi·a
zing-zing (nom masculí) zing-zing
zíngar (adjectiu) zín·gar
zíngar (nom masculí) zín·gar
zíngara (nom femení) zín·ga·ra
zingiberàcies (nom femení) zin·gi·be··ci·es
zingiberè (nom masculí) zin·gi·be·
zinjantrop (nom masculí) zin·jan·trop
zínnia (nom femení) zín·ni·a
zircó (nom masculí) zir·
zirconat (nom masculí) zir·co·nat
zirconi (nom masculí) zir·co·ni
zircònia (nom femení) zir··ni·a
zircònic (adjectiu) zir··nic
zirconil (nom masculí) zir·co·nil
zírida (adjectiu) ·ri·da
zírida (nom masculí) ·ri·da
zírida (nom femení) ·ri·da
ziriè (nom masculí) zi·ri·è
zitzània (nom femení) zit··ni·a
zloty (nom masculí) zloty
zoantaris (nom masculí) zo·an·ta·ris
zoantropia (nom femení) zo·an·tro·pi·a
zodíac (nom masculí) zo··ac
zodiacal (adjectiu) zo·di·a·cal
zoe (nom masculí) zo·e
zoea (nom femení) zo·e·a
zoeci (nom masculí) zo·e·ci
zoïsita (nom femení) zo·ï·si·ta
zoisita (nom femení) zoi·si·ta
zoisme (nom masculí) zo·is·me
zombi (nom masculí) zom·bi
zombi (nom femení) zom·bi
zona (nom femení) zo·na
zonació (nom femení) zo·na·ci·ó
zonal (adjectiu) zo·nal
zonat (adjectiu) zo·nat
zonificació (nom femení) zo·ni·fi·ca·ci·ó
zònula (nom femení) ·nu·la
zoo (nom masculí) zo·o
zoocecidi (nom masculí) zo·o·ce·ci·di
zoocenosi (nom femení) zo·o·ce·no·si
zooclorel·la (nom femení) zo·o·clo·rel·la
zoocor (adjectiu) zo·o·cor
zoocòria (nom femení) zo·o··ri·a
zooeràstia (nom femení) zo·o·e·ràs·ti·a
zoòfag (adjectiu) zo·ò·fag
zoofàgia (nom femení) zo·o··gi·a
zoòfil (adjectiu) zo·ò·fil
zoofília (nom femení) zo·o··li·a
zoofílic (adjectiu) zo·o··lic
zoòfit (nom masculí) zo·ò·fit
zoòfits (nom masculí) zo·ò·fits
zooflagel·lats (nom masculí) zo·o·fla·gel·lats
zoòfob (adjectiu) zo·ò·fob
zoòfob (nom masculí) zo·ò·fob
zoòfoba (nom femení) zo·ò·fo·ba
zoofòbia (nom femení) zo·o··bi·a
zoòfor (nom masculí) zo·ò·for
zoogàmeta (nom masculí) zo·o··me·ta
zoogènic (adjectiu) zo·o··nic

101 - 200 de 265 resultats amb z   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: