LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
narrable (adjectiu) nar·ra·ble
narració (nom femení) nar·ra·ci·ó
narrador (adjectiu) nar·ra·dor
narrador (nom masculí) nar·ra·dor
narradora (nom femení) nar·ra·do·ra
narrar (verb) nar·rar
narratari (nom masculí) nar·ra·ta·ri
narratària (nom femení) nar·ra··ri·a
narratiu (adjectiu) nar·ra·tiu
narrativa (nom femení) nar·ra·ti·va
narrativament (adverbi) nar·ra·ti·va·ment
narratologia (nom femení) nar·ra·to·lo·gi·a
narratori (adjectiu) nar·ra·to·ri
narriola (nom femení) nar·ri·o·la
nàrtex (nom masculí) nàr·tex
narval (nom masculí) nar·val
nas (nom masculí) nas
nasal (adjectiu) na·sal
nasal (nom femení) na·sal
nasalitat (nom femení) na·sa·li·tat
nasalització (nom femení) na·sa·lit·za·ci·ó
nasalitzar (verb) na·sa·lit·zar
nasalment (adverbi) na·sal·ment
nasard (nom masculí) na·sard
nascut (adjectiu) nas·cut
nasi (nom masculí) na·si
nàsion (nom masculí) ·si·on
nasofaringe (nom femení) na·so·fa·rin·ge
nasogàstric (adjectiu) na·so·gàs·tric
nasogenià (adjectiu) na·so·ge·ni·à
naspra (nom femení) nas·pra
nasprar (verb) nas·prar
nassada (nom femení) nas·sa·da
nassal (nom masculí) nas·sal
nassarell (nom masculí) nas·sa·rell
nassarita (adjectiu) nas·sa·ri·ta
nassarita (nom masculí) nas·sa·ri·ta
nassarita (nom femení) nas·sa·ri·ta
nassejar (verb) nas·se·jar
nassí (nom masculí) nas·
nassut (adjectiu) nas·sut
nàstia (nom femení) nàs·ti·a
nàstic (adjectiu) nàs·tic
nat (adjectiu) nat
nata (nom femení) na·ta
natació (nom femení) na·ta·ci·ó
natal (adjectiu) na·tal
natalici (adjectiu) na·ta·li·ci
natalici (nom masculí) na·ta·li·ci
natalista (adjectiu) na·ta·lis·ta
natalitat (nom femení) na·ta·li·tat
natatori (adjectiu) na·ta·to·ri
natgera (nom femení) nat·ge·ra
natícids (nom masculí) na··cids
natilla (nom femení) na·ti·lla
natiu (adjectiu) na·tiu
natiu (nom masculí) na·tiu
nativa (nom femení) na·ti·va
nativament (adverbi) na·ti·va·ment
nativisme (nom masculí) na·ti·vis·me
nativista (adjectiu) na·ti·vis·ta
nativista (nom masculí) na·ti·vis·ta
nativista (nom femení) na·ti·vis·ta
nativitat (nom femení) na·ti·vi·tat
natja (nom femení) nat·ja
natjada (nom femení) nat·ja·da
natjar (verb) nat·jar
nató (nom masculí) na·
natrèmia (nom femení) na·trè·mi·a
natrita (nom femení) na·tri·ta
natró (nom masculí) na·tró
natrolita (nom femení) na·tro·li·ta
natufià (adjectiu) na·tu·fi·à
natufià (nom masculí) na·tu·fi·à
natura (nom femení) na·tu·ra
natural (adjectiu) na·tu·ral
natural (nom masculí) na·tu·ral
natural (nom femení) na·tu·ral
natural (interjecció locació adverbial) na·tu·ral
naturalesa (nom femení) na·tu·ra·le·sa
naturalisme (nom masculí) na·tu·ra·lis·me
naturalista (adjectiu) na·tu·ra·lis·ta
naturalista (nom masculí) na·tu·ra·lis·ta
naturalista (nom femení) na·tu·ra·lis·ta
naturalitat (nom femení) na·tu·ra·li·tat
naturalització (nom femení) na·tu·ra·lit·za·ci·ó
naturalitzar (verb) na·tu·ra·lit·zar
naturalitzat (adjectiu) na·tu·ra·lit·zat
naturalment (adverbi) na·tu·ral·ment
naturisme (nom masculí) na·tu·ris·me
naturista (adjectiu) na·tu·ris·ta
naturista (nom masculí) na·tu·ris·ta
naturista (nom femení) na·tu·ris·ta
naturòpata (nom masculí) na·tu··pa·ta
naturòpata (nom femení) na·tu··pa·ta
natzarè (adjectiu) nat·za·
natzarè (nom masculí) nat·za·
natzarena (nom femení) nat·za·re·na
natzarenisme (nom masculí) nat·za·re·nis·me
nau (nom femení) nau

201 - 300 de 2096 resultats amb n   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: