LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
abatollar (verb) a·ba·to·llar
abatre (verb) a·ba·tre
abatuda (nom femení) a·ba·tu·da
abatussat (adjectiu) a·ba·tus·sat
abatut (nom masculí) a·ba·tut
abaxial (adjectiu) ab·a·xi·al
abbadita (adjectiu) ab·ba·di·ta
abbadita (nom masculí) ab·ba·di·ta
abbadita (nom femení) ab·ba·di·ta
abbassí (adjectiu) ab·bas·
abbassí (nom femení) ab·bas·
abbassí (nom masculí) ab·bas·
abbàssida (nom femení) ab·bàs·si·da
abbàssida (nom masculí) ab·bàs·si·da
abbàssida (adjectiu) ab·bàs·si·da
abbevil·lià (adjectiu) ab·be·vil·li·à
abbevil·lià (nom masculí) ab·be·vil·li·à
abcoulomb (nom masculí) ab·cou·lomb
abdalita (adjectiu) ab·da·li·ta
abdalita (nom masculí) ab·da·li·ta
abdalita (nom femení) ab·da·li·ta
abdicació (nom femení) ab·di·ca·ci·ó
abdicant (adjectiu) ab·di·cant
abdicar (verb) ab·di·car
abdicatiu (adjectiu) ab·di·ca·tiu
abdomen (nom masculí) ab·do·men
abdominal (adjectiu) ab·do·mi·nal
abdominal (nom masculí) ab·do·mi·nal
abdominoscòpia (nom femení) ab·do·mi·nos··pi·a
abducció (nom femení) ab·duc·ci·ó
abducent (adjectiu) ab·du·cent
abductor (adjectiu) ab·duc·tor
abductor (nom masculí) ab·duc·tor
abduir (verb) ab·du·ir
abebai (nom masculí) a·be·bai
abecar (verb) a·be·car
abecé (nom masculí) a·be·
abecedari (adjectiu) a·be·ce·da·ri
abecedari (nom masculí) a·be·ce·da·ri
abeceroles (nom femení) a·be·ce·ro·les
abegot (nom masculí) a·be·got
abelià (adjectiu) a·be·li·à
abelita (nom femení) a·be·li·ta
abell (nom masculí) a·bell
abella (nom femení) a·be·lla
abellaire (nom masculí) a·be·llai·re
abellaire (nom femení) a·be·llai·re
abellar (nom masculí) a·be·llar
abellenc (adjectiu) a·be·llenc
abeller (adjectiu) a·be·ller
abeller (nom masculí) a·be·ller
abellera (nom femení) a·be·lle·ra
abellerol (nom masculí) a·be·lle·rol
abellerola (nom femení) a·be·lle·ro·la
abelles (nom femení) a·be·lles
abellidor (adjectiu) a·be·lli·dor
abelliment (nom masculí) a·be·lli·ment
abellir (verb) a·be·llir
abellot (nom masculí) a·be·llot
abentèric (adjectiu) a·ben··ric
abepitímia (nom femení) a·be·pi··mi·a
aberració (nom femení) a·ber·ra·ci·ó
aberrància (nom femení) a·ber·ràn·ci·a
aberrant (adjectiu) a·ber·rant
aberrugat (adjectiu) a·ber·ru·gat
abertzale (adjectiu) a·bert·za·le
abertzale (nom masculí) a·bert·za·le
abertzale (nom femení) a·bert·za·le
abessonar (verb) a·bes·so·nar
abestiat (adjectiu) a·bes·ti·at
abetalipoproteïnèmia (nom femení) a·be·ta·li·po·pro·te·ï··mi·a
abeurada (nom femení) a·beu·ra·da
abeurador (nom masculí) a·beu·ra·dor
abeuradora (nom femení) a·beu·ra·do·ra
abeurall (nom masculí) a·beu·rall
abeurament (nom masculí) a·beu·ra·ment
abeurar (verb) a·beu·rar
abeuratge (nom masculí) a·beu·rat·ge
abietàcies (nom femení) a·bi·e··ci·es
abietat (nom masculí) a·bi·e·tat
abiètic (adjectiu) a·bi·è·tic
abietina (nom femení) a·bi·e·ti·na
abigeat (nom masculí) a·bi·ge·at
abigeu (nom masculí) a·bi·geu
abillament (nom masculí) a·bi·lla·ment
abillar (verb) a·bi·llar
abintestat (adjectiu) ab·in·tes·tat
abintestat (adverbi) ab·in·tes·tat
abintestat (nom masculí) ab·in·tes·tat
abiogènesi (nom femení) a·bi·o··ne·si
abiogenètic (adjectiu) a·bi·o·ge··tic
abiosi (nom femení) a·bi·o·si
abiòtic (adjectiu) a·bi·ò·tic
abiotròfia (nom femení) a·bi·o·trò·fi·a
abiotròfic (adjectiu) a·bi·o·trò·fic
abís (nom masculí) a·bís
abismador (adjectiu) a·bis·ma·dor
abismal (adjectiu) a·bis·mal
abismar (verb) a·bis·mar
abismat (adjectiu) a·bis·mat

101 - 200 de 11212 resultats amb a   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: