LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ràcord (nom masculí) ·cord
racosi (nom femení) ra·co·si
rad (nom masculí) rad
rada (nom femení) ra·da
radar (nom masculí) ra·dar
radarastronomia (nom femení) ra·dar·as·tro·no·mi·a
radi (nom masculí) ra·di
radiació (nom femení) ra·di·a·ci·ó
radiador (nom masculí) ra·di·a·dor
radial (adjectiu) ra·di·al
radialment (adverbi) ra·di·al·ment
radian (nom masculí) ra·di·an
radiància (nom femení) ra·di·àn·ci·a
radiant (adjectiu) ra·di·ant
radiant (nom masculí) ra·di·ant
radiar (verb) ra·di·ar
radiat (adjectiu) ra·di·at
radiat (nom masculí) ra·di·at
radiatiu (adjectiu) ra·di·a·tiu
radicació (nom femení) ra·di·ca·ci·ó
radical (adjectiu) ra·di·cal
radical (nom masculí) ra·di·cal
radical (nom femení) ra·di·cal
radicalari (adjectiu) ra·di·ca·la·ri
radicalisme (nom masculí) ra·di·ca·lis·me
radicalitat (nom femení) ra·di·ca·li·tat
radicalització (nom femení) ra·di·ca·lit·za·ci·ó
radicalitzar (verb) ra·di·ca·lit·zar
radicalment (adverbi) ra·di·cal·ment
radicand (nom masculí) ra·di·cand
radicant (adjectiu) ra·di·cant
radicar (verb) ra·di·car
radicel·la (nom femení) ra·di·cel·la
radicícola (adjectiu) ra·di··co·la
radiciforme (adjectiu) ra·di·ci·for·me
radicofuncional (adjectiu) ra·di·co·fun·ci·o·nal
radicotomia (nom femení) ra·di·co·to·mi·a
radícula (nom femení) ra··cu·la
radiculàlgia (nom femení) ra·di·cu·làl·gi·a
radicular (adjectiu) ra·di·cu·lar
radiculitis (nom femení) ra·di·cu·li·tis
radiculoneuritis (nom femení) ra·di·cu·lo·neu·ri·tis
radimitxi (adjectiu) ra·di·mit·xi
radimitxi (nom masculí) ra·di·mit·xi
radimítxia (nom femení) ra·di·mít·xi·a
ràdio (nom femení) ·di·o
ràdio (nom masculí) ·di·o
radioactiu (adjectiu) ra·di·o·ac·tiu
radioactivitat (nom femení) ra·di·o·ac·ti·vi·tat
radioafeccionada (nom femení) ra·di·o·a·fec·ci·o·na·da
radioafeccionat (adjectiu) ra·di·o·a·fec·ci·o·nat
radioafeccionat (nom masculí) ra·di·o·a·fec·ci·o·nat
radioaficionada (nom femení) ra·di·o·a·fi·ci·o·na·da
radioaficionat (adjectiu) ra·di·o·a·fi·ci·o·nat
radioaficionat (nom masculí) ra·di·o·a·fi·ci·o·nat
radioaltímetre (nom masculí) ra·di·o·al··me·tre
radioastronomia (nom femení) ra·di·o·as·tro·no·mi·a
radioautografia (nom femení) ra·di·o·au·to·gra·fi·a
radiobalisa (nom femení) ra·di·o·ba·li·sa
radiobiologia (nom femení) ra·di·o·bi·o·lo·gi·a
radiobrúixola (nom femení) ra·di·o·brúi·xo·la
radiocarboni (nom masculí) ra·di·o·car·bo·ni
radiocasset (nom masculí) ra·di·o·cas·set
radiocomandament (nom masculí) ra·di·o·co·man·da·ment
radiocomunicació (nom femení) ra·di·o·co·mu·ni·ca·ci·ó
radiocristal·lografia (nom femení) ra·di·o·cris·tal·lo·gra·fi·a
radiocroisme (nom masculí) ra·di·o·cro·is·me
radiocromatografia (nom femení) ra·di·o·cro·ma·to·gra·fi·a
radiocronologia (nom femení) ra·di·o·cro·no·lo·gi·a
radiodermitis (nom femení) ra·di·o·der·mi·tis
radiodespertador (nom masculí) ra·di·o·des·per·ta·dor
radiodetecció (nom femení) ra·di·o·de·tec·ci·ó
radiodetector (nom masculí) ra·di·o·de·tec·tor
radiodiagnosi (nom femení) ra·di·o·di·ag·no·si
radiodiagnòstic (adjectiu) ra·di·o·di·ag·nòs·tic
radiodiagnòstic (nom masculí) ra·di·o·di·ag·nòs·tic
radiodiari (nom masculí) ra·di·o·di·a·ri
radiodifusió (nom femení) ra·di·o·di·fu·si·ó
radiodirigir (verb) ra·di·o·di·ri·gir
radiodirigit (adjectiu) ra·di·o·di·ri·git
radioelèctric (adjectiu) ra·di·o·e·lèc·tric
radioelectricitat (nom femení) ra·di·o·e·lec·tri·ci·tat
radioelement (nom masculí) ra·di·o·e·le·ment
radioemissor (nom masculí) ra·di·o·e·mis·sor
radioemissora (nom femení) ra·di·o·e·mis·so·ra
radioenllaç (nom masculí) ra·di·o·en·llaç
radioestel (nom masculí) ra·di·o·es·tel
radioestèsia (nom femení) ra·di·o·es··si·a
radiofar (nom masculí) ra·di·o·far
radiòfon (nom masculí) ra·di·ò·fon
radiofonia (nom femení) ra·di·o·fo·ni·a
radiofònic (adjectiu) ra·di·o··nic
radiofont (nom femení) ra·di·o·font
radiofreqüència (nom femení) ra·di·o·fre·qüèn·ci·a
radiogalàxia (nom femení) ra·di·o·ga··xi·a
radiogen (adjectiu) ra·di·o·gen
radiogènic (adjectiu) ra·di·o··nic
radiogoniòmetre (nom masculí) ra·di·o·go·ni·ò·me·tre
radiogoniometria (nom femení) ra·di·o·go·ni·o·me·tri·a
radiogoniomètric (adjectiu) ra·di·o·go·ni·o··tric

101 - 200 de 5053 resultats amb r   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: