LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
agitar agitament, agitació
aglevar aglevament
aglomerar aglomeració
aglutinar aglutinament, aglutinació
agombolar agombolament
agostejar agostejament
agrair agraïment
agredir agressió
agregar agregació
agremiar agremiació
agreujar agreujament
agrumollar agrumollament
agrupar agrupament
aguaitar aguait
aguditzar agudització
aguerrir aguerriment
aguisar aguisament
agullonar agullonament
agusar agusament
aigualir aigualiment
aïllar aïllament
aïrar aïrament
airejar aireig
aixafar aixafada
aixafinar aixafinament
aixecar aixec, aixecament, aixecada
ajocar ajocament
ajornalar ajornalament
ajornar ajornament
ajudar ajut, ajuda
ajuntar ajuntament
ajupir ajupiment
ajustar ajustatge, ajust
ajusticiar ajusticiament
alambinar alambinament
albergar albergatge
albirar albirament, albir
alcalinitzar alcalinització
alçar alçament, alçada
alcoholificar alcoholificació
alcoholitzar alcoholització
alegrar alegrament
alenar alenament
alentir alentiment
aletejar aleteig
alfabetitzar alfabetització
alfarrassar alfarrassada
aliar aliança
alienar alienació
alimentar alimentació
alinear alineament, alineació
allargar allargament
allerar allerament
alletar alletament
alleugerir alleugeriment
alleujar alleujament
alliberar alliberament
alliçonar alliçonament
allisar allisada
allistar allistament
allitar allitament
allongar allongament
allotjar allotjament
allunar allunatge, allunament
allunyar allunyament
alterar alteració
altercar altercat, altercació
alternar alternança, alternació
alumenar alumenatge
al·legar al·legació
al·legoritzar al·legorització
al·lucinar al·lucinació
al·ludir al·lusió
amagar amagament
amagrir amagriment
amalgamar amalgamació
amanerar amanerament
amanir amaniment
amansir amansiment
amanyagar amanyagament, amanyac
amarar amaratge, amarament
amargar amargament
amarinar amarinament
amarrar amarratge, amarrada
amassar amassament
ambientar ambientació
amenaçar amenaçament, amenaça
americanitzar americanització
amidar amidament
amistançar amistançament
amoïnar amoïnament
amoixar amoixament
amollar amollada
amollegar amollegament
amollir amolliment
amollonar amollonament
amoltonar amoltonament
amonedar amonedament
amonestar amonestament
amorosir amorosiment
amortallar amortallament
amortir amortiment
amortitzar amortització
amotinar amotinament
ampliar ampliació
amplificar amplificació
amputar amputació
amuntegar amuntegament
anar anada
anarquitzar anarquització
ancorar ancoratge
anellar anellatge
anihilar anihilació
animalitzar animalització
animar animació
anivellar anivellament, anivellació
annexar annexió
anoditzar anodització
anostrar anostrament
anotar anotació
anquilosar anquilosament
anteposar anteposició
anticipar anticipació
anul·lar anul·lament, anul·lació
anunciar anunciament, anunciació, anunci
apadrinar apadrinament
apagar apagada, apagament
apaivagar apaivagament
apamar apamament
aparcar aparcament
aparedar aparedament
aparèixer aparició
aparellar aparellament
apariar apariament
apartar apartament
apassionar apassionament
apedaçar apedaçament
apedregar apedregada, apedrec
apelfar apelfatge
apel·lar apel·lament, apel·lació
apercebre apercebiment
apilar apilament
apilonar apilonament
apilotar apilotament
apinyar apinyament
apitxar apitxament
aplaçar aplaçament
aplanar aplanament
aplatar aplatament
aplaudir aplaudiment
aplegar aplegament, aplegada
aplicar aplicament, aplicació
apoderar apoderament
apoquir apoquiment
aporrinar aporrinament
aportar aportament, aportació
aposentar aposentament
apostar apostament, aposta
apostrofar apostrofació
apradar apradament
apreciar apreciació
apregonar apregonament
aprehendre aprehensió
aprendre aprenentatge
apressar apressament
apreuar apreuament
aprimar aprimament
aprisiar aprisió
aprofitar aprofitament
aprofundir aprofundiment
apromptar apromptament
apropar apropament
apropiar apropiació
apropinquar apropinquació
aprovar aprovació
aprovisionar aprovisionament
aproximar aproximament, aproximació
apugonar apugonament
apuntalar apuntalament
apuntar apuntament
apurar apurament
aquarterar aquarterament
aquietar aquietament
aquilotar aquilotament
arabitzar arabització
arbitrar arbitratge, arbitració
arborar arborament
arcar arcuació
aregar aregada, arec
argentar argentat, argentament
argüir argüició
armar armament
aromatitzar aromatització
arpar arpada
arquejar arqueig
arrabassar arrabassament, arrabassada
arraconar arraconament
arraïmar arraïmament
arramadar arramadament
arrambar arrambament, arrambada
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

534 resultats - (resultats 200 - 400) • anteriors següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: