LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
a (nom femení) a
a (preposició) a
aalenià (adjectiu) a·a·le·ni·à
aalenià (nom masculí) a·a·le·ni·à
ababol (nom masculí) a·ba·bol
ababolera (nom femení) a·ba·bo·le·ra
àbac (nom masculí) à·bac
abacà (nom masculí) a·ba·
abacallanar (verb) a·ba·ca·lla·nar
abacial (adjectiu) a·ba·ci·al
abaciologi (nom masculí) a·ba·ci·o·lo·gi
abacista (nom masculí) a·ba·cis·ta
abacista (nom femení) a·ba·cis·ta
abacista (adjectiu) a·ba·cis·ta
abacomtat (nom masculí) a·ba·com·tat
abacomte (nom masculí) a·ba·com·te
abadal (adjectiu) a·ba·dal
abadanar (verb) a·ba·da·nar
abadejo (nom masculí) a·ba·de·jo
abadenc (nom masculí) a·ba·denc
abadenc (adjectiu) a·ba·denc
abadernar (verb) a·ba·der·nar
abadessa (nom femení) a·ba·des·sa
abadia (nom femení) a·ba·di·a
abadiat (nom masculí) a·ba·di·at
abaixador (nom masculí) a·bai·xa·dor
abaixadora (nom femení) a·bai·xa·do·ra
abaixadura (nom femení) a·bai·xa·du·ra
abaixallengües (nom masculí) a·bai·xa·llen·gües
abaixament (nom masculí) a·bai·xa·ment
abaixar (verb) a·bai·xar
abaixat (adjectiu) a·bai·xat
abalançament (nom masculí) a·ba·lan·ça·ment
abalançar (verb) a·ba·lan·çar
abaldufat (adjectiu) a·bal·du·fat
abalienació (nom femení) ab·a·li·e·na·ci·ó
abalisament (nom masculí) a·ba·li·sa·ment
abalisar (verb) a·ba·li·sar
abalit (adjectiu) a·ba·lit
aballestar (verb) a·ba·lles·tar
abaltiment (nom masculí) a·bal·ti·ment
abaltir (verb) a·bal·tir
abampere (nom masculí) ab·am·pe·re
abancalament (nom masculí) a·ban·ca·la·ment
abancalar (verb) a·ban·ca·lar
abanderament (nom masculí) a·ban·de·ra·ment
abanderar (verb) a·ban·de·rar
abandó (nom masculí) a·ban·
abandonadament (adverbi) a·ban·do·na·da·ment
abandonador (nom masculí) a·ban·do·na·dor
abandonador (adjectiu) a·ban·do·na·dor
abandonadora (nom femení) a·ban·do·na·do·ra
abandonament (nom masculí) a·ban·do·na·ment
abandonar (verb) a·ban·do·nar
abandonat (adjectiu) a·ban·do·nat
abandonisme (nom masculí) a·ban·do·nis·me
abandonista (adjectiu) a·ban·do·nis·ta
abandonista (nom masculí) a·ban·do·nis·ta
abandonista (nom femení) a·ban·do·nis·ta
abans (adverbi) a·bans
abans (adjectiu) a·bans
abaratiment (nom masculí) a·ba·ra·ti·ment
abaratir (verb) a·ba·ra·tir
abarbetar (verb) a·bar·be·tar
abaritonat (adjectiu) a·ba·ri·to·nat
abarloar (verb) a·bar·lo·ar
abarnegat (adjectiu) a·bar·ne·gat
abarognòsia (nom femení) a·ba·rog··si·a
abaronar (verb) a·ba·ro·nar
abarrancar (verb) a·bar·ran·car
abarrocament (nom masculí) a·bar·ro·ca·ment
abarrocar (verb) a·bar·ro·car
abarrotar (verb) a·bar·ro·tar
abarset (nom masculí) a·bar·set
abarta (nom femení) a·bar·ta
abartrell (nom masculí) a·bar·trell
abartrosi (nom femení) a·bar·tro·si
abàsia (nom femení) a··si·a
abassegador (adjectiu) a·bas·se·ga·dor
abassegador (nom masculí) a·bas·se·ga·dor
abassegadora (nom femení) a·bas·se·ga·do·ra
abassegament (nom masculí) a·bas·se·ga·ment
abassegar (verb) a·bas·se·gar
abast (nom masculí) a·bast
abastable (adjectiu) a·bas·ta·ble
abastador (nom masculí) a·bas·ta·dor
abastador (adjectiu) a·bas·ta·dor
abastadora (nom femení) a·bas·ta·do·ra
abastament (nom masculí) a·bas·ta·ment
abastar (verb) a·bas·tar
abastiment (nom masculí) a·bas·ti·ment
abastir (verb) a·bas·tir
abat (nom masculí) a·bat
abatedor (nom masculí) a·ba·te·dor
abatedor (adjectiu) a·ba·te·dor
abatedora (nom femení) a·ba·te·do·ra
abatible (adjectiu) a·ba·ti·ble
abatiment (nom masculí) a·ba·ti·ment
abató (nom masculí) a·ba·
abatoll (nom masculí) a·ba·toll

1 - 100 de 11212 resultats amb a   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: