LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
encoratjar encoratjament
encorbar encorbament
encordar encordatge, encordada
encordillar encordillada
encorralar encorralament
encórrer encorriment
encrespar encrespament
encreuar encreuament
encruelir encrueliment
encubellar encubellada
encunyar encunyament, encunyació, encuny
encuriosir encuriosiment
endarrerir endarreriment
endegar endegament
enderrocar enderrocament, enderroc
endeutar endeutament
endevinar endevinament, endevinació
endinsar endinsament
endoblir endobliment
endogalar endogalament
endolcir endolciment
endollar endoll
endormiscar endormiscament
endossar endossament, endós
endreçar endreçament, endreça
endropir endropiment
endurar endurança
endurir enduriment
enervar enervació
enfadeir enfadeïment
enfaixar enfaixat, enfaixament
enfangar enfangada
enfarcellar enfarcellament
enfardar enfardament
enfardellar enfardellament
enfarfegar enfarfegament
enfarinar enfarinada
enfaristolar enfaristolament
enfellonir enfelloniment
enfeltrar enfeltrament
enferritjar enferritjament
enfervorir enfervoriment
enfigassar enfigassament
enfilar enfilada, enfilació
enfitar enfitament
enflocar enflocament
enfocar enfocament
enfonsar enfonsament, enfonsada
enforcar enforcada
enfornar enfornada
enfortir enfortiment
enfosquir enfosquiment
enfredorir enfredoriment
enfrenar enfrenament
enfrontar enfrontament
enfuriar enfuriament
enfustar enfustament
engabiar engabiament
engalipar engalipada
engallardir engallardiment
engallinar engallinada
engalonar engalonament
engaltar engaltada
engandulir enganduliment
enganxar enganxament, enganxada
enganyar engany
engargussar engargussament
engarjolar engarjolament
engatjar engatjament
engavanyar engavanyament
engegar engegada
engelosir engelosiment
engendrar engendrament
engiponar engiponament
engolir engolida
engomar engomada
engorjar engorjada
engorronir engorroniment
engrandir engrandiment
engravar engravament
engreixar engreixament, engreix
engrescar engrescament
engrinyar engrinya
engrossir engrossiment
engruixir engruiximent
enguerxinar enguerxinament
enguerxir enguerximent
enguixar enguixada
enherbar enherbament
enjardinar enjardinament
enjoiar enjoiament
enjoiellar enjoiellament
enjudiciar enjudiciament
enlairar enlairament
enllaçar enllaçament
enllangorir enllangoriment
enllardar enllardament
enllardissar enllardissament
enllatar enllatada
enllaunar enllaunat, enllaunament
enllefernar enllefernament
enllefiscar enllefiscament
enlleir enlleïment
enllepissar enllepissament, enllepissada
enllepolir enllepoliment
enllestir enllestiment
enlletgir enlletgiment
enllitar enllitament
enllorar enllorament
enllotar enllotament
enlluernar enlluernament
enllumenar enllumenat, enllumenament
ennegrir ennegriment
ennoblir ennobliment
ennuegar ennuegada
enorgullir enorgulliment
enquadernar enquadernació
enquadrar enquadrament
enquistar enquistament
enquitranar enquitranada, enquitranament
enraigar enraigament
enrajolar enrajolament
enrampar enrampament, enrampada
enrancir enranciment
enraonar enraonament
enrarir enrariment
enrasar enrasament
enravenar enravenament
enredar enredada
enrederar enrederament
enregistrar enregistrament
enriquir enriquiment
enrocar enroc
enrogir enrogiment
enrojolar enrojolament
enrolar enrolament
enrossir enrossiment
enrotllar enrotllament
enrunar enrunament
ensabonar ensabonada
ensacar ensacada
ensellar ensellament
ensenyar ensenyament
ensibornar ensibornament
ensinistrar ensinistrament
ensitjar ensitjament
ensofrar ensoframent, ensofrada
ensopegar ensopegada, ensopec
ensordir ensordiment
ensorrar ensorrada
ensostrar ensostrament
ensumar ensumada, ensum
ensuperbir ensuperbiment
entabanar entabanament
entaforar entaforament
entallar entallament
entapissar entapissament
entatxonar entatxonament
entaular entaulament
entelar entelament
entendrir entendriment
entenebrar entenebrament
entenebrir entenebriment
enterbolir enterboliment
enterrar enterrament
entintar entintatge, entintament
entollar entollament
entonar entonament, entonació
entorpir entorpiment
entortellar entortellament
entortolligar entortolligament
entossudir entossudiment
entrar entrament, entrada
entravessar entravessament
entrebancar entrebancada
entrecalar entrecalada
entrecreuar entrecreuament
entregar entrega
entreguardar entreguard
entrellaçar entrellaçament
entrelligar entrelligament
entremesclar entremesclament
entremetre entremetiment
entrenar entrenament
entreseguir entreseguiment
entretallar entretallament
entreteixir entreteiximent
entretenir entreteniment
entristir entristiment
entroncar entroncament
entronitzar entronització
entubar entubament
entumir entumiment
enuclear enucleació
enumerar enumeració
enunciar enunciació
envair envaïment
envanir envaniment
envasar envasament
envellir envelliment
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

750 resultats - (resultats 200 - 400) • anteriors següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: